Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Стратегічне управління Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
542.21 Кб
Скачать

Рекомендована література

/7/, /8/, /10/, /11/, /14/, /15/, /18/

4. Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання

Індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Індивідуальні завдання

п/п

Зміст індивідуальних завдань

1.

Створення презентації та підготовка доповіді на тему: «Стратегічне управління на підприємствах України».

Методичні рекомендації до виконання індивідуального

Виконання індивідуального завдання здійснюється послідовно за графіком відповідно до складності поданого теоретичного матеріалу. Складання та захист індивідуального завдання проводиться на індивідуальних заняттях згідно графіку.

У процесі вивчення дисципліни «Стратегічне управління» студентам пропонується виконати таке індивідуальне завдання:

 1. Необхідно знайти декілька статей у періодичних виданнях, що описують одну або декілька конкурентних стратегій, які використовуються на українських підприємствах.

 2. На основі проаналізованої інформації створити в програмі «Microsoft Power Point» презентацію на тему «Стратегічне управління на підприємствах України» за наступним планом (10-12 слайдів):

1). Організаційно-економічні характеристики підприємства (історія розвитку, види діяльності, тип продукту, організаційна структура підприємства, організаційна культура підприємства, інтенсивність конкуренції в галузі, доля ринку, фінансово-економічні показники підприємства).

2). Внутрішнє середовище підприємства.

3). Зовнішнє середовище підприємства.

4). Матриця SWOT.

5). Місія і цілі підприємства.

6). Конкурентні стратегії.

7). Список літератури.

Для виконання індивідуального завдання студент може обрати підприємство для аналізу за таких умов:

 1. українське підприємство;

 2. отримання достатньої кількості інформації для виконання індивідуального завдання за планом.

 1. Контрольні заходи

Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю (іспиту) за 100-бальною шкалою за результатами:

 • Роботи студентів на семінарських заняттях;

 • Виконання індивідуальних завдань;

 • Виконання модульних контрольних робіт;

 • Іспит.

Іспит проводиться у письмовій формі.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результатами поточного контролю знань, вмінь та навичок студентів та іспиту. Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів (включно), а завдання, що виносяться на іспит від 0 до 40 балів (включно).

Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів здійснюється за національною шкалою та шкалою ECTS. Критерії та шкала оцінювання знань вмінь та навичок студентів доводяться до відома студентів до початку занять.

Перелік питань до іспиту

 1. Бюджетування і фінансовий контроль. Зміст бюджетування, сфери застосування, позитивні якості й обмеження цього методу.

 2. Довгострокове планування. Основні підходи до планування: підприємницький, адаптивний, плановий.

 3. Стратегічне планування. Загальні риси і відмінності довгострокового і стратегічного планування.

 4. Передумови застосування стратегічного управління на підприємстві.

 5. Сутність та зміст поняття «стратегічне управління». Типи існуючих підходів до стратегічного управління. Основні завдання стратегічного управління.

 6. Зовнішнє середовище організації. Фактори зовнішнього середовища та їх класифікація. Характеристика зовнішнього середовища.

 7. Безпосереднє середовище організації. Модель „галузевої конкуренції” за М. Портером. Характеристика основних елементів безпосереднього середовища підприємства.

 8. Внутрішнє середовище організації. Аналіз внутрішнього середовища підприємства.

 9. Сутність та зміст поняття „конкурентоспроможність”. Ключові фактори успіху. Аспекти конкурентоспроможності.

 10. Визначення конкурентоспроможності підприємства. Фактори та показники, які визначають конкурентоспроможність підприємства.

 11. Визначення „стратегічної групи конкурентів”. Застосування „карти стратегічних груп” в аналізі середовища підприємства.

 12. Методи аналізу і прогнозування розвитку середовища організації.

 13. Прогнозування в системі стратегічного управління. Функції прогнозування в системі стратегічного управління. Методи прогнозування у стратегічному управлінні.

 14. Роль, значення, сутність і місце мети у стратегічному управлінні.

 15. Місія як генеральна мета підприємства. Сутність місії організації та її роль в управлінському процесі. Правила вибору місії підприємства.

 16. „Дерево цілей” підприємства. Правила та вимоги до побудови „дерева цілей”. Методи побудови „дерева цілей”.

 17. Сутність поняття „стратегія”. Основні етапи вибору стратегії та їх загальна характеристика. Фактори, що впливають на зміст стратегії.

 18. Базисні (еталонні) стратегії розвитку бізнесу.

 19. Загальноконкурентні стратегії та їх характеристика.

 20. Сутність поняття „портфель” підприємства. Методи „портфельного” аналізу та їх характеристика.

 21. Функціональні стратегії та їх характеристика.

 22. Стратегії конкуренції в епоху глобалізації.

 23. Мета та принципи стратегічного планування. Етапи стратегічного планування. Зміст і структура стратегічного плану. Характерні риси стратегічного плану.

 24. Стратегічні проекти та програми. Класифікація стратегічних програм.

 25. Сутність поняття «стратегічні зміни». Типи стратегічних змін та їх характеристика. Управління змінами.

 26. Організаційна структура як об’єкт стратегічних змін.

 27. Фінансово-економічні аспекти реалізації стратегічних планів і програм. Їх сутність та роль у стратегічному управлінні.

 28. Організаційна культура як об’єкт стратегічних змін. Роль лідерства у процесі реалізації стратегії.

 29. Система мотивації в стратегічному управлінні. Роль мотивації у формуванні „стратегічної поведінки”.

 30. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління.

 31. Сутність стратегічного контролю. Основні етапи стратегічного контролю.