Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
419.33 Кб
Скачать

3 Структура та зміст курсової роботи

Кожна курсова робота повинна бути індивідуальною самостійною роботою, яка має свої особливості, зумовлені темою, об’єктом та предметом дослідження, теоретичною підготовкою студента, наявністю першоджерел та фактичного матеріалу. Однак всі курсові роботи повинні мати однакову структуру та будуватися на основі єдиних вимог державних стандартів.

Структура курсової роботи – це чітко регламентована послідовність розміщення її основних складових компонентів довідково-супровідного і змістового характеру. Вона відображає зовнішнє розміщення і внутрішній логічний зв’язок наукового дослідження і свідчить про рівень її загальної методологічної підготовки. Курсова робота повинна містити вступ, критичний огляд літератури з проблеми дослідження, теоретичну частину, обґрунтування розробки методики дослідження, опис експерименту, якісний і кількісний аналіз результатів, висновки, рекомендації, перелік використаних джерел. Ці структурні компоненти не завжди можуть бути самостійними розділами роботи, але саме в такій логічній послідовності вони обов’язково повинні складати її будову.

Отже, курсова робота, з урахуванням порядку розміщення, повинна складатися з таких структурних компонентів:

 • Титульний аркуш;

 • Індивідуальне завдання до курсової роботи;

 • Календарний план виконання курсової роботи;

 • Зміст (план) роботи;

 • Вступ;

 • Основна частина:

 • Розділ 1 – назва першого розділу, що відображає його зміст (крапки в кінці речення у заголовках будь-якого рівня не ставляться);

 • 1.1 Назва першого параграфа першого розділу;

 • 1.2 Назва другого параграфа першого розділу;

 • 1.3 Назва третього параграфа першого розділу;

 • і таке інше;

 • Розділ 2 – назва другого розділу, що відображає його зміст;

 • 2.1 Назва першого параграфа другого розділу;

 • 2.2 Назва другого параграфа другого розділу;

 • 2.3 Назва третього параграфа другого розділу;

 • і таке інше;

 • Розділ 3 – назва третього розділу, що відображає його зміст;

 • 3.1 Назва першого параграфа третього розділу;

 • 3.2 Назва другого параграфа третього розділу;

 • і таке інше;

 • Висновки (загальні висновки до всієї роботи);

 • Список використаних джерел;

 • Додатки (за необхідності) (кожний додаток з нової сторінки).

Всі найменування структурних компонентів курсової роботи одночасно служать її заголовками.

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи. Він має єдину форму для всіх курсових робіт і оформлюється відповідно до зразка, який наведено у додатку А.

Титульний аркуш заповнюється на ПК або рукописно чорними чорнилами без помарок і виправлень. Назва теми курсової роботи на титульному аркуші повинна точно відповідати її формулюванню у переліку тематики, запропонованої відповідною кафедрою та індивідуальному завданні на курсову роботу.

Індивідуальне завдання на курсову роботу студент отримує від наукового керівника після обрання її теми та заповнюється за зразком, який наведено у додатку б.

Зміст (план) курсової роботи подається на початку роботи на окремій сторінці. Він має бути складним і містити вступ; три розділи, кожен з яких складається не менш як з двох параграфів; висновки та пропозиції, список використаних джерел та додатки.

Зміст розташовується після індивідуального завдання. Слово “ЗМІСТ” пишеться у вигляді заголовка (симетрично тексту) з прописної літери. Зміст послідовно включає найменування всіх частин курсової роботи (вступ, назву розділів та підрозділів, висновки, список використаних джерел, додатки) відповідно до тексту. Найменування, які включаються у “ЗМІСТ”, записуються рядковими літерами, починаючи з прописної літери. Проти кожного найменування у правій стороні аркуша позначається номер сторінки, з якого починається дана частина роботи (Додаток В).

Водночас слід взяти до уваги те, що найважливішим етапом написання курсової роботи є складання її плану (змісту). Головним на цьому етапі має бути опрацювання наявних наукових інформаційних джерел з теми курсової роботи, а саме: ретельна робота, пов'язана з відбором необхідних джерел згідно з обраною темою дослідження, їх вивчення й осмислення. При цьому студентові не завадить постійне спілкування з науковим керівником, який надасть дійову допомогу в поясненні окремих найбільш складних для розуміння положень з прочитаного.

Кінцевим етапом цієї роботи має стати складання студентом орієнтовного плану (змісту) курсової роботи, який визначає головні напрямки дослідження. Після узгодження цього варіанту з науковим керівником складається остаточний варіант плану, згідно з яким і виконується курсова робота. Остаточний варіант зовсім не виключає можливості його доробки і поліпшення відповідно до поглиблення студентом своїх знань.

Вступ. У вступі студент обґрунтовує вибір теми, її актуальність на сучасному етапі розвитку відповідної галузі економіки, сутність і стан досліджень з певної проблематики. Формулюється мета роботи і задавання, які необхідно вирішити для поставленої мети. Поставлені завдання повинні конкретизувати основну мету роботи, а їх визначення пов’язано з назвами основних розділів. Мета повинна бути сформульована таким чином, щоб указати на об’єкт і предмет дослідження.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для здійснення досліджень.

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага дослідника, оскільки предмет дослідження змістовно визначає тему (назву) курсової роботи.

У вступі також зазначають методи дослідження. Перераховують використані наукові методи та змістовно визначають, що саме досліджувалось кожним методом. Вибір методів дослідження повинен забезпечити достовірність отриманих результатів і висновків.

Вступна частина є найбільш теоретичним і методологічним розділом, бо саме тут обґрунтовується спосіб аналізу певних проблем, що вирішуються у дослідженні, чи проводиться історичний екскурс щодо певної проблематики чи питання. Рекомендований обсяг вступу – до 2 сторінок.

Основна частина курсової роботи (обсяг 35-40 стор.) повинна складатися з трьох розділів - теоретичного, аналітико-дослідницького та проектно-рекомендаційного, які можна, в свою чергу, розділити на підрозділи. Кожний розділ починають з нової сторінки. Назви розділів і підрозділів не повинні дублювати назву теми курсової роботи. Глави і підрозділи необхідно співвідносити один з одним за обсягом поданого матеріалу. Оптимально рівне співвідношення обсягів розділів і підрозділів. Обсяг підрозділів не повинен перевищувати обсягу кожного з розділів роботи. Заголовки розділів і підрозділів повинні бути лаконічними і відповідати їх змісту.

У кiнцi кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у роздiлi наукових i практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

Розділ 1 (теоретичний). Перший розділ основної частини курсової роботи носить теоретичний характер. При описі ключових понять за темою дослідження можна розглядати найрізноманітніші підходи до їх трактування від «загальних» до «часткових», від «широких» до «вузьких», використовуючи при цьому не тільки спеціальну, але і довідково-енциклопедичну літературу.

Доцільним є висвітлення сучасного стану розробленості цього питання (проблеми, ідеї тощо). Автор курсової роботи повинен проаналізувати всі концепції, провести порівняльну роботу, визначити спільні елементи, і показати відмінні моменти. В курсовій роботі автор відстоює власну позицію щодо аналізу цих проблем, можливі способи її розв’язання. Важливо описати загальні і виділити істотні характерологічні ознаки поняття, які розкривають його обсяг, повноту, суть, визначають значення в системі інших понять і його зв'язок з іншими явищами. Рекомендується систематизувати всі зібрані визначення та акценти, дотримуючись усіх вимог до оформлення цитат. Наприклад:

Цитата у тексті «Інвестиції – господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно» [32, с.13], де 32 – цитоване джерело, а 13 – сторінка, на якій розміщено цитату.

Відповідний опис у переліку посилань:

32. Податковий кодекс України  : Від 2 грудня 2010 р. № 2756-VІ. – К.: ДП “ІВЦ ДПП України”, 2010. – 336 с.

Далі слід показати сучасний стан досліджуваної проблеми, як вона розглядається у сучасній вітчизняній навчальній і науковій літературі, які існують підходи, точки зору, концепції. При цьому бажано розглянути позитивний зарубіжний досвід. Окрім того, при написанні першого розділу поряд з навчально-науковою літературою, матеріалами періодичних видань потрібно використовувати законодавчі акти й інші інструктивно - нормативні документи, причому посилання на ці документи обов'язкове.

Обсяг першого розділу має становити 10 – 11 сторінок друкованого тексту. Іншими словами, в першому розділі курсової роботи розглядають теоретичні та правові аспекти об'єкта і предмета дослідження.

Розділ 2 (аналітико-дослідницький). Другий розділ основної частини курсової роботи носить аналітичний характер, в ньому узагальнюються статистичні і фактичні дані, що мають відношення до досліджуваної проблеми; з’ясовуються основні фактори, що визначають її подальший розвиток, і основні закономірності, що характеризують зміну показників в динаміці; позитивні і негативні прояви (наслідки). Статистичний матеріал для аналізу повинен бути представлений в динаміці не менше ніж за останні 3 роки. Аналітичний матеріал обов'язково ілюструється таблицями, рисунками, схемами, діаграмами. Загалом курсова робота повинна містити не менше ніж 4-5 таблиць, 2-3 рисунки. Окрім того, усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми, схеми мають супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які дозволяють визначити сутність процесів, що спостерігаються в об’єктивній реальності, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.

Залежно від особливостей конкретної теми дослідження зміст аналітичної частини курсової роботи може включати детальний розгляд окремих питань. Важливо, щоб аналітична частина дозволяла розкрити не лише власне сучасний стан, а й визначити можливості (резерви) та шляхи подальшого вирішення завдань. Економічний та фінансовий аналіз в аналітичній частині роботи має аргументувати висновки (оцінку стану), тому він повинен супроводжуватись переконливими розрахунками і матеріалами власних (авторських) спостережень, що мають високу достовірність.

Джерелом інформації можуть бути планові і фактичні показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, бухгалтерська звітність, фінансова та статистична звітність про стан виконання бюджетних призначень, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації.

Обсяг другого розділу повинен становити 12 – 14 сторінок друкованого тексту.

Розділ 3 (проектно-рекомендаційний). У третьому розділі основної частини курсової роботи, на основі проведеного попереднього аналізу, формулюються напрямки вирішення виявлених проблем та пропонуються рекомендації, спрямовані як на усунення зазначених недоліків, так і на більш повне використання позитивних сторін функціонування економіки в цілому, ринку, фінансової, бюджетної, податкової систем або діяльності організації (установи) тощо. В цьому розділі слід описати пропоновані автором: або шляхи вирішення проблем об'єкта дослідження, або напрями вдосконалення засобів та методів управління виробничими процесами, або шляхи підвищення ефективності використання ресурсів, або напрями подальшого розвитку об'єкта дослідження тощо. Отже, необхідно запропонувати та обґрунтувати певні заходи щодо вдосконалення об'єкта дослідження. Цей розділ допустимо не поділяти на підрозділи Обсяг третього розділу повинен становити 9-10 сторінок друкованого тексту.

Висновки являють собою підсумок виконаного дослідження. У них наводиться короткий зміст і висновки усіх трьох розділів основної частини роботи. Висновки не повинні містити ніякої нової інформації, а лише узагальнювати вищевикладене. Ця частина виконує роль кінцівки, обумовленої логікою проведеного дослідження, яка носить форму послідовного, логічно стрункого викладу отриманих підсумків та їх співвідношення із загальною метою і конкретними завданнями, поставленими і сформульованими у вступі. Обсяг висновків має становити 2-3 сторінки друкованого тексту.

Отже, у висновках має бути стислий виклад рекомендацій, перелік заходів на перспективний період щодо вдосконалення і розвитку процесів, які досліджуються в межах теми курсової роботи.

Список використаних джерел повинен містити не менше 20 позицій джерел, матеріали яких були використані при написанні роботи та зроблені на них посилання у тексті основної частини (додаток Д). До списку використаних джерел, оформленого з урахуванням усіх чинних вимог, слід обов’язково включати чинну законодавчу базу, новітні видання праць вітчизняних і зарубіжних дослідників, у тому числі електронні носії та інтернет-джерела.

Список використаних джерел формується одним із таких способів:

- у порядку появи посилань у тексті;

- в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

- у хронологічному порядку.

Додатки. До додатків включається допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дослідження, а саме:

- супроводжувальні математичні доведення, формули та розрахунки;

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- ілюстрації допоміжного характеру;

- копії документів та форм бухгалтерської й фінансової звітності;

- громіздкі таблиці, графіки, схеми, комп'ютерні роздруківки тощо.

Додатки не входять в загальний обсяг роботи. Таблиці, графіки, схеми, що наведені у додатках повинні бути пронумеровані й мати заголовки.

Обсяг курсової роботи повинен становити 1,75 – 2,0 друкованих аркушів (35-40 сторінок друкованого тексту), без врахування сторінок з переліком використаних джерел та додатків.