Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
419.33 Кб
Скачать

Додаток в

Зразок оформлення змісту

Зміст

Вступ

4

Розділ 1

Основи Організації податкової роботи та діяльності Державної податкової служби

6

1.1

Структура Державної податкової служби України, функції, завдання та правове регламентування її діяльності

6

1.2

Становлення і розвиток Державної податкової служби України

9

1.3

Світовий досвід діяльності органів державної податкової служби

13

Розділ 2

Аналіз сучасного стану діяльності Органів Державної податкової служби України

17

2.1

Критерії та оцінка ефективності діяльності податкових органів

17

2.2

Аналіз роботи податкових органів з різними категоріями платників податків

21

2.3

Стан виконання бюджетних призначень по платежах, що контролюються органами податкової служби (на прикладі Дніпропетровської області)

26

Розділ 3

стратегічні напрями реформування Державної податкової служби України

31

3.1

Актуальні проблеми та головні завдання реформування Державної податкової служби України

31

3.2

Напрями реформування Державної податкової служби України

35

Висновки

41

Список використаних джерел

44

Додатки

46

ДОДАТОК Д

Зразок оформлення списку використаних джерел

Характеристика джерела

Зразки оформлення

Законодавчі акти

- Бюджетний кодекс України : Від 8 липня 2010 р. № 2456. – Харків : Одіссей, 2010. – 128 с.

- Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України від 22.12.2011року № 4282-IV //Відомості Верховної Ради України, 2012. - № 34-35.– C.414

Книги :

  • за назвою

  • один-три автори

  • більше 3-х авторів

- Політична історія України : Посібник для студентів ВНЗ /За ред. д.і.н., професора В.І.Танцюри / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : «Академія», 2009. – 488 с. 

- Маслова С. О. Фінансовий ринок : Навчальний посібник / С. О. Маслова, О. А. Опалов. – 4-ге вид. – Київ : «Каравела», 2008. – 288 с. 

- Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. Дискант, Л. Р. Береза, О. П. Прижук, Л. М. Захаренко. – Київ : Вища школа, 2009. – 303 с. 

Монографії

- Усков И. В. Бюджетная политика в условиях трансформации системы местных финансов в Украине : Монография / И. В. Усков. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2012. – 452 с. 

- Молдован О. О. Державні фінанси України : досвід та перспективи реформ : Монографія / О. О. Молдован. – Київ : НІСД, 2011. – 380 с. 

Автореферати

- Кравець В. І. Інституційна структура фінансового ринку України : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н.. Спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / В. І. Кравець ; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ : КНУ ім. Шевченка, 2011. – 20 с.

Статті з періодичних видань

- Паскалова А. Зміст контролінгу витрат та його роль у прийнятті фінансових рішень / А. Паскалова // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 7. – С.57-63.

- Диба О. Досвід оцінювання ризиків інвестування у цінні папери / О. Диба // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 7. – С.83-87.

Збірники наукових праць

- Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів : Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 29-30 березня 2012 р. – Дн.: ДДФА, 2012. – 346 с.

Навчально-методичні посібники

- Сорока К. О. Маркетинг : Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання за галуззю знань «Економіка та підприємництво» за усіма напрямами підготовки / К. О. Сорока. – Дн. : ДДФА, 2012. – 91с. 

Інтернет-ресурс

- Звіти про виконання Зведеного бюджету України [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. – Режим доступу : http://budget.rada.gov.ua/. – 01.01.2011.

ДОДАТОК Ж

Зразок рецензії на курсову роботу