Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
indz.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
377.34 Кб
Скачать

9. Шляхи підвищення ефективності використання капіталу на підприємстві

Тож, з вище проведених розрахунків можемо зазначити, що капітал видавництва використовується не ефективно, що в свою чергу впливає на його фінансовий стан. Тому для покращення становища на видавництві необхідно здійснити певні дії, які допоможуть налагодити фінансовий стан підприємства шляхом більш ефективного використання його капіталу.

Найпершим показником неефективного використання капіталу видавництва є отримання ним збитку на протязі останнях трох років ( 2007 – 2010 роки). Одним із перших факторів який на це вплинув є неефективна структура позикового капіталу видавництва, адже частка власного є занадто високою, а позиковий капітал займає дуже не значний відсотковий процент. Крім того видавництво не використовує довгострокові кредити які б дозволили більш ефективно маневрувати горошовими потоками , а ні ж це відбувається при ви користання короткострокового кредиту. Крім того відсоток кредитування (24,5%) для видавництва є занадто високим при такому рівні доходу. Тобто, фінансовий леверидж видавництва є просто відємним і за таких обставин він аж ніяк не може впливати на прибуток.

Так як більшість економістів вважає, що до певної межі фінансування за рахунок боргів вигідне фірмі, бо воно забезпечує фінансовий леверидж, тобто фірма отримує вищі доходи до тих пір, поки віддача від позичених коштів більша за процент, який потрібно сплатити за ці кошти, то видавництву треба більш залучати довгострокові кредити на меншій відсотковій ставці.

Крім того для підприємства, яке працює у видавничій сфері є надзвичайно затратною статтею обладнання на якому виготовляється продукція та яке крім того також надзвичайно швидко зношується, фізично та морально устаріває. Крім того надзвичайно висока ціна цього обладнання також впливає на затратну частину підприємства. Тобто придбання за власні кошти такого обладнання є економічно не доцільним, тоді як скористатися услугами лізингу для даного видавництва було б набагато втгідніше. Адже, по-перше, придбання обладнання в лізинг дозволить зменшити видаткову частину бюджету видавництва; по-друге, дозволить вивільнити в обіг додаткові та надзвичайно необхідні видавництву кошти ( якщо це поворотний лізин); по-третє, дозволить зменшити собівартість продукції за рахунок придбання більш модернізованого обладання, що в свою чергу також значно поновить технічну та технологічну базу видавництва.

СПИСОК ПЕРШОДЖЕРЕЛ

  1. Бідник О.І. Теоретичні аспекти управління капіталом підприємства //http://www.rusnauka.com/5._NTSB_2007/Economics/20420.doc.htm;

  2. Доц В.І. Діагностика управління капіталом підприємства // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – №19.11., С.252-257;

  3. Литовченко О.Ю. Оптимізація структури капіталу як складова стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – №29., С.134-136;

  4. Каланіченко З. Використання методу лівериджу в управлення структурою прибутку й капіталу // Економічний аналіз. – 2008 – №2(18)., С.212-214;

  5. http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,142/id,4755/

  6. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент: підручник. – Київ: КНЕУ, 2005. – с. 443-449;

  7. http://pidruchniki.com.ua/19240701/finansi/dzherela_formuvannya_oborotnih_koshtiv$

  8. Стельмах М. Структура капіталу як чинник результативності діяльності підприємства //http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2008_3/pdf/stelmah.pdf;

  9. Стельмащук А. Системний підхід до управління капіталом підприємства//http://conftiapv.at.ua/publ/konferenciji_2011/section_5/sistemnij_pidkhid_do_upravlinnja_kapitalom_pidpriemstva/11-1-0-830

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]