Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
19
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
715.78 Кб
Скачать

Контрольні запитання

1) Що таке лексика ?

2) Які найважливі особливості (функції) слова ?

3) Що таке лексичне значення ? Наведіть приклади однозначних і

багатозначних слів ?

4) Які слова відносять до книжної ? розмовної лексики ?

5) Що є джерелом збагачення української мови іншомовними

словами ?

6) Які вимоги ставляться до вживання іншомовних слів у діловому

мовленні ?

7) Що таке терміни ? професіоналізми ?

8) Як використовуються терміни в діловому мовленні ?

9) Як утворюються професіоналізми ?

10) Які професіоналізми вживаються спеціалістами вашого фаху ?

Завдання

1. Визначте серед поданих нижче слів книжні і розмовні слова.

Вищезгаданий, обмежувати, кваліфікація, біленький, циркуляр, проблема, новація, враховуючи, дебати, татку, дотримувати, прекрасно, 3 пара, цілість, функціонування, миска, заповнювати, брехати, шпора.

2. Прочитайте слова, назвіть ті з них, які не можуть вживатися в діловому мовленні. Обґрунтуйте свою думку.

Петрик, стягнення, нарахування, боки, сторони, компенсація, жалуватися, телефакс, саміт, людожер, гілочка, акціонер.

3. Випишіть у стовпчики застарілі та нові для української мови слова.

Маклер, демпінг, тік (тканина), картридж, файл, глава, вражий, лізинг, компенсація, маркетинг, біржа, саміт, страж, всує, рента-бельний, сей, оний, “ноу-хау”, нижчепідписаний, вищезгаданий.

4. Зазначте слова, які відносяться до книжної лексики. Поясніть доречність чи недоречність вживання цих слів у речен-ні. Виправте речення.

1. Зараз робота цеху регламентується характером надходжень заготовлень.

2. Відходи транспортують спеціальними агрегатами до місця їх ліквідацій.

3. Ефективність заходів, які паралізують вплив вищезгаданих інструкцій, залежить від ступеня стабільності відповідних факторів і від

координування цих заходів.

4. На особистому рахунку бригади багато добрих справ й звер-шень.

5. На ланах сільського господарства працює найсучасніша техніка.

5. Назвіть українські відповідники до поданих нижче іншо-мовних слів, які часто зустрічаються в діловому мовленні.

Апелювати, анархія, дебати, дефект, домінувати, екстраорди-нарний, конвенція, координувати, лімітувати, прерогатива, пріоритет, реєструвати, репродукувати, симптом.

6. Вставте потрібні літери, поясніть правопис поданих слів.

Апеляц…я, дистриб…тер, оф…с, б…джет, ф…нанси, бюл…тень, маркет…нг, ж…рі, кур…з.

7. Напишіть десять слів іншомовного походження, пов’яза-них з вашою майбутньою спеціальністю. Поясніть правопис.

8. Перекладіть подані нижче речення українською мовою. Назвіть випадки неправильного або стилістичного недоречного вживання іншомовних слів. Виправіть речення.

1. Самоходное шасси – в том или ином амплуа – может работать весь год. 2. Нечёткое поступление комплектующих узлов лимитирует работу ремонтных бригад. 3. Принятое решение следует квалифици-ровать по крайней мере как несвоевременное. 4. Новый станок – настоящий ас среди своих собратьев. 5. Во время испытаний станок ДГ-1 сохранял свой приоритет. 6. Сообщаем наши реквизиты: Донецк, ул. Артёма, 58.

9. Поясніть терміни ділової мови. Складіть з ними речен-ня.

Податок, рахунок, дивиденд, співробітник, субсидія, реквізити, формуляр, поліс, реєстр обліку, циркуляр, телеграма, позаштатний фонд, акт ревізії.

10. Перекладіть речення. Поясніть, доречність / недоречність вживання слів, характерних для офіційно-ділового мовлення. Ви-правте речення.

1. Убедившись в правильности исполнения документа, следует завизировать его, т.е. поставить свою визу (подпись) и дату. 2. Помимо подписи, документы часто удостоверяют приложением печати. 3. Пре-провождаем акт на аврийное состояние трансформаторов. 4. Завод про-сит в кратчайшие сроки прислать правомочную комиссию, чтобы решить конфликт на месте.

11. Скажіть, до мовлення яких професійних груп належать наступні вирази. Чи можуть вони використовуватися у діловому мовленні ? Арґументуйте свою думку.

1. З метою усунення вікна у розкладі. 2. Прошу дозволити перенести заняття з математики з першої на другу пару. 3. Збити в рахунок. 4. Дебет кредит обганяє. 5. Заготовки зубчастих коліс не мають маркировки й свідків. 6. Проектувати з чистого листа. 7. У цього артиста типаж ловеласа.

12. Відредагуйте документ.

Автобіографія

Я, Шавкун Елла Миколаївна, народилася 17 травня 1982 р. в м. Донецьк у сім´ї робітників. Неодружена. Батько. Шавкун Микола Іванович 1950 р., працює кузнецем. Мати 1953 р. працює терапевтом. Сестра 1974 р., працює окушеркою.

З 1989 по 1999 р. навчалась у СШ №124 м. Донецьк. У 1999 р. поступила до ДонУЕК на спеціальність “Документознавство та інфор-маційна діяльність”, де зараз і навчаюсь.

Моя домашня адреса: 83119 м. Донецьк – 119, вул. Щетиніна 35/108.

9.10.2001 р. (підпис) Е.М. Шавкун

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.