Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tema15.rtf
Скачиваний:
16
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.09 Mб
Скачать

15.3.4. Звіт про власний капітал.

Зміст та форма Звіту про власний капітал, а також загальні вимоги до розкриття інформації щодо змін у власному капіталі підприємства визначаються П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал”.

Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

У складі власного капіталу підприємства виділяють такі види капіталу: статутний капітал; пайовий капітал; додатковий вкладений капітал; інший додатковий капітал; резервний капітал; нерозподілений прибуток; неоплачений капітал; вилучений капітал.

У Звіті про власний капітал відображаються залишок і зміни за кожним видом власного капіталу та разом по власному капіталу підприємства. Для кожного виду власного капіталу виділена окрема графа звіту.

Звіт про власний капітал подається у складі тільки річної фінансової звітності. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту Звіт про власний капітал за попередній рік.

Звіт про власний капітал складається підприємствами по закінченню року на підставі даних бухгалтерського обліку. Усі коригування, пов’язані із зміною облікової політики підприємства, виправленням помилок, будь-які інші зміни в обліку, що впливають на оцінку елементів капіталу, відображаються у Звіті про власний капітал у розгорнутому вигляді. Тому, з точки зору забезпечення достовірності даних цього звіту, є необхідним застосування достатньої деталізації Плану рахунків, передбаченого інструкцією, додатковими субрахунками та/або аналітичними статтями.

Звіт про власний капітал має певний взаємозв’язок з даними інших форм річної звітності, зокрема, з Балансом та Звітом про фінансові результати. Тому для складання Звіту про власний капітал необхідно мати підготовлені дані бухгалтерського обліку, заповнений Баланс підприємства і Звіт про фінансові результати.

Якщо підприємство має дочірні, асоційовані підприємства, то для складання Звіту про власний капітал необхідною є також достовірна фінансова звітність цих підприємств. Особливо важливими при цьому є саме Звіти про власний капітал дочірніх та асоційованих підприємств. Згідно з П(С)БО 12 при обліку інвестицій у дочірні та асоційовані підприємства за методом участі в капіталі всі зміни у власному капіталі дочірніх та асоційованих підприємств враховуються при визначенні елементів капіталу материнського підприємства.

У Звіті про власний капітал показники, які призводять до зменшення залишку відповідного елемента власного капіталу, відображаються у дужках.

Порядок заповнення Звіту про власний капітал наведений у таблиці.

Згідно з П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал” усі підприємства розкривають у Примітках до фінансової звітності призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного капіталу).

Акціонерні товариства наводять у Примітках таку інформацію щодо власного капіталу:

1. Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату.

2. Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата, у порівнянні з передбаченими величинами.

3. Загальну суму коштів, одержаних в ході передплати на акції, у такому розрізі:

- всі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

- вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

- загальну суму іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.

Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

- кількість випущених акцій, з зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу;

- номінальна вартість акції;

- зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу;

- права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;

- акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам;

- перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють;

- кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5%;

- акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, з указанням їх термінів і сум.

4. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.

5. Суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

Всі інші підприємства наводять у Примітках до фінансової звітності таку інформацію щодо власного капіталу:

- розподіл часток статутного капіталу між власниками;

- права, привілеї або обмеження щодо цих часток;

- зміни у складі часток власників у статутному капіталі.

Схема заповнення Звіту про власний капітал

Стаття

Код

Статутний капітал

(рах. 40)

Пайовий капітал

(рах.41)

Додатковий вкладений капітал

(рах. 421, 422)

Інший додатковий капітал

(рах. 423, 424, 425)

Резерв-ний капітал

(рах. 43)

Нерозподі-лений прибуток

(рах. 44)

Неопла-чений капітал

(рах. 46)

Вилуче-ний капітал

(рах. 45)

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

+

+

+

+

+

+/ ( - )

( - )

( - )

+/ ( - )

Коригування:

Зміна облікової політики

020

+/ ( - )

+/ ( - )

Виправлення помилок

030

+/ ( - )

+/ ( - )

Інші зміни

040

+/ ( - )

+/ ( - )

Скоригований залишок на початок року

050

+

+

+

+

+

+/ ( - )

( - )

( - )

+/ ( - )

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

+

+

Уцінка основних засобів

070

( - )

( - )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

+

+

Уцінка незавершеного будівництва

090

( - )

( - )

Дооцінка нематеріальних активів

100

+

+

Уцінка нематеріальних активів

110

( - )

( - )

120

+

( - )

+

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

+/ ( - )

+/ ( - )

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

( - )

( - )

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

+

( - )

Відрахування до резервного капіталу

160

+

( - )

170

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

+

+

+

( - )

Погашення заборгованості з капіталу

190

+

( - )

+

+/ ( - )

200

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

( - )

( - )

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

+/ ( - )

( - )

( - )

+

+

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

( - )

( - )

+/ ( - )

( - )

( - )

+

( - )

Вилучення частки в капіталі

240

( - )

( - )

Зменшення номінальної вартості акцій

250

( - )

+

( - )

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

( - )

( - )

( - )

( - )

+

Безкоштовно отримані активи

270

+

+

280

+

( - )

( - )

+

+

+/ ( - )

Разом змін в капіталі

290

+/ ( - )

+/ ( - )

+/ ( - )

+/ ( - )

+/ ( - )

+/ ( - )

+/ ( - )

+/ ( - )

+/ ( - )

Залишок на кінець року

300

+

+

+

+

+

+/ ( - )

( - )

( - )

+/ ( - )

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]