Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tema15.rtf
Скачиваний:
16
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.09 Mб
Скачать

15.3.2. Звіт про фінансові результати.

Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до

розкриття його статей визначаються:

- П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” - порядок заповнення розділів І – ІІІ;

- П(С)БО 16 “Витрати” - формування інформації для заповнення розділу ІІ;

- П(С)БО 17 “Податок на прибуток” - порядок формування інформації для заповнення рядка 180 “Податок на прибуток від звичайної діяльності” розд. І;

- П(С)БО 24 “Прибуток на акцію” - порядок формування інформації для заповнення розділу ІІІ.

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Цей звіт складається наростаючим підсумком з початку звітного року та подається у складі річної та квартальної звітності.

Звіт про фінансові результати складається з таких розділів:

Розділ І. Фінансові результати;

Розділ ІІ. Елементи операційних витрат;

Розділ ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій.

Розділ І. Фінансові результати.

За своєю структурою розділ І Звіту про фінансові результати поділяється на такі частини:

- Фінансові результати від звичайної діяльності: рядки 010 – 195:

- Фінансові результати операційної діяльності - рядки 010 – 105;

- Фінансові результати іншої діяльності - рядки 110 – 160;

- Результат надзвичайних подій:

- доходи - рядок 200;

- витрати - рядок 210.

Інформація, наведена в цьому розділі, надає змогу користувачам оцінити величину отриманого чистого прибутку (збитку), що підлягає розподілу між акціонерами у вигляді дивідендів. Крім того, дані цього розділу використовуються для розрахунку різних коефіцієнтів з метою здійснення аналізу господарської діяльності підприємства.

У розділі І інформація про доходи (витрати) та прибутки (збитки) наводиться у розрізі різних видів діяльності підприємства, що надає змогу користувачам фінансової звітності здійснювати оцінку як результатів основної діяльності підприємства, так і результатів іншої діяльності, що не відбувається на постійній основі.

Розділ ІІ. Елементи операційних витрат.

Інформація, відображена в цьому розділі, є корисною для проведення аналізу структури витрат за економічно однорідними елементами. Ця інформація також застосовується для розрахунку макроекономічних показників за системою національних рахунків.

Згідно П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” у цьому розділі наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), які зазнало підприємство у процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), виробленої і спожитої підприємством.

Розділ ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій.

Третій розділ Звіту про фінансові результати обов’язково заповнюють публічні акціонерні товариства (ПАТ), акції яких відповідно до Закону України “Про господарські товариства” можуть поширюватися через відкриту підписку і купівлю-продаж на біржах.

У повному обсязі показники прибутковості акцій розкриваються у річній звітності:

- заповнюються всі п’ять показників третього розділу:

- середньорічна кількість простих акцій;

- скоригована середньорічна кількість простих акцій;

- чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію;

- скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію;

- дивіденди на одну просту акцію;

- у Примітках до фінансової звітності наводяться відповідні пояснення.

Відповідно до П(С)БО 24 у проміжній (квартальній) фінансовій звітності наводяться лише показники чистого прибутку на одну просту акцію і скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію (рядки 320 та 330 відповідно).

Показник “Прибуток на акцію” (ПНА) використовується для прийняття рішень про інвестиції як показник, який відображає суму чистого прибутку звітного періоду, що припадає на одну просту акцію в обігу.

Розділ I “Фінансові результати” Звіту про фінансові результати складається виходячи з даних за рахунками класу 7 та 9 Плану рахунків.

Взаємозв’язок між статтями Звіту про фінансові результати та рахунками Плану рахунків представлений у таблиці.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]