Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tema15.rtf
Скачиваний:
16
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.09 Mб
Скачать

Тема 15. Фінансова звітність

15.1. Загальні вимоги до фінансової звітності.

15.2. Порядок подання фінансової звітності.

15.3. Зміст фінансової звітності.

15.1. Загальні вимоги до фінансової звітності

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Загальні вимоги складання та подання фінансової звітності та її склад регламентується П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан результатів діяльності та грошових коштів підприємства.

Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

Склад фінансового звіту підприємства включає:

- баланс (П(С)БО 2);

- звіт про фінансові результати (П(С)БО 3);

- звіт про рух грошових коштів (П(С)БО 4);

- звіт про власний капітал (П(С)БО 5);

- примітки.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс складається на кінець останнього дня звітного року. Проміжна (місячна, квартальна) звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року. Для новоствореного підприємства перший звітний період може бути менше 12 місяців, але не може бути більше 15 місяців.

Якісними характеристиками фінансової звітності є: дохідливість; доречність; порівнянність.

При підготовці фінансової звітності підприємства керуються такими принципами:

- автономність підприємства;

- безперервність діяльності;

- періодичність;

- історична (фактична) собівартість;

- нарахування та відповідність доходів і витрат;

- повне висвітлення;

- послідовність;

- обачність або обережність;

- превалювання змісту над формою;

- єдиний грошовий вимірник.

Фінансовий звіт повинен обов'язково містити: дату; період, за який складено звіт; валюту, якої складається звіт; одиницю виміру.

Якщо використовується не національна, а інша валюта, то необхідно розкрити причини цього і методи, за якими здійснюється переклад з однієї валюти в іншу.

Відповідно до п.12 “Порядку подання фінансової звітності” перед складанням річної фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів та зобов’язань.

Весь цикл бухгалтерського обліку від здійснення операції до складання фінансової звітності може бути поділений на такі етапи:

1 - відображення всіх операцій у первинних документах;

2 - аналіз операції, її визнання та оцінка відповідно до вимог ПБО, а також відображення у певних регістрах бухгалтерського обліку (відомості, журнали);

3 - внесення записів за результатами інвентаризації щодо активів та зобов’язань до регістрів;

4 - перенесення даних у Головну книгу;

5 - закриття рахунків доходів та витрат;

6 - складання оборотно-сальдового балансу;

7 - складання фінансової звітності (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки).

Оборотно-сальдовий баланс – це перелік всіх рахунків із зазначенням сальдо на початок звітного періоду, оборотів за дебетом і кредитом рахунків і сальдо на кінець періоду. Він робиться на основі даних Головної книги та дає можливість перевірити рівність залишків за дебетом залишкам за кредитом та рівність дебетових та кредитових оборотів за звітний період. На основі оборотно-сальдового балансу складається Баланс та Звіт про фінансові результати.

Етапи 1, 2, 4, 5, 6 та частково 7 здійснюються підприємством щомісяця (або раз у квартал).

Етап 3 пов’язаний з проведенням інвентаризації. Згідно зі статтею 10 Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” періодичність проведення інвентаризації визначається власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим згідно з законодавством. Так, проведення інвентаризації є обов’язковим перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, цінностей, коштів і зобов’язань, інвентаризація яких проводилась не раніше 1 жовтня звітного року. Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів основних фондів може проводитись один раз у три роки, а бібліотечних фондів - один раз у п’ять років.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]