Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tema15.rtf
Скачиваний:
16
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.09 Mб
Скачать

Розділ іі. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

Визначення статей згідно з ПБО 16 “Витрати”

Джерело інформації

У випадку ведення рахунків класу 8

Рахунки класу 8 не використовуються

1

2

3

4

5

Матеріальні затрати

230

п. 22. До складу елемента “Матеріальні затрати” включається вартість витраче-

них у виробництві (крім продукту влас-

ного виробництва): сировини й основних матеріалів; купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів; палива й енергії; будівельних матеріалів; запас-

них частин; тари й тарних матеріалів;

- допоміжних та інших матеріалів

Дебетовий оборот рахунку

80 “Матеріальні витрати”

(за вирахуваннямпродукції, виробленої і спожитої самим підприємством)

Кредитові обороти рахунків запасів

(за вирахуванням продукції, що виробленої і спожитої самим підприємством)

Витрати на оплату праці

240

п. 23. До складу елемента “Витрати на оплату праці” включаються:

 • заробітна плата за окладами й тарифами,

 • премії та заохочення,

 • матеріальна допомога,

 • компенсаційні виплати,

 • оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу,

 • інші витрати на оплату праці

Дебетовий оборот рахунку

81 “Витрати на оплату праці”

(за вирахуванням робіт та послуг, вироблених і спожитих самим підприємством)

Кредитові обороти рахунків:

66 “Розрахунки з оплати праці”;

47 “Забезпечення наступних витрат і платежів”

(за вирахуванням робіт та послуг, вироблених і спожитих самим підприємством)

Відрахування на соціальні заходи

250

п. 24. До складу елемента “Відрахування на соціальні заходи” включаються:

 • відрахування на пенсійне забезпечення,

 • відрахування на соціальне страхування,

 • страхові внески на випадок безробіття,

 • відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства,

 • відрахування на інші соціальні заходи

Дебетовий оборот рахунку

82 “Відрахування на соціальні заходи”

(за вирахуванням робіт та послуг, вироблених і спожитих самим підприємством)

Кредитові обороти рахунків:

65 “Розрахунки за страхуванням”;

47 “Забезпечення наступних витрат і платежів”

(за вирахуванням робіт та послуг, вироблених і спожитих самим підприємством)

Амортизація

260

п. 25. До складу елемента “Аморти-зація” включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів

Дебетовий оборот рахунку 83 “Амортизація”

Кредитовий оборот рахунку 13 “Знос необоротних активів”

Продовження таблиці.

1

2

3

4

5

Інші операційні витрати

270

п. 26. До складу елемента “Інші операційні витрати” включаються витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів, наведених в пп.22 – 25 ПБО 16 “Витрати”, зокрема, витрати на відрядження, на послуги зв'язку, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо

Дебетовий оборот рахунку 84 “Інші операційні витрати”

(за вирахуванням собі-вартості продукції (робіт, послуг), виробленої і спожитої підприємством)

Кредитові обороти відповідних рахунків

(за вирахуванням собі-вартості продукції (робіт, послуг), виробленої і спожитої підприємством)

Разом

280

Ряд. 250 = Сума рядків 230, 240, 250, 260,270

Розділ III “Розрахунок показників прибутковості акцій” Звіту про фінансові результати складається, виходячи з вимог П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” та П(С)БО 24 “Прибуток на акцію”.

У Примітках до Звіту про фінансові результати наводиться додаткова інформація, необхідна для кращого розуміння результатів діяльності підприємства:

- облікова політика щодо визнання доходу, включаючи спосіб визначення ступеня завершеності робіт, послуг, дохід від виконання і надання яких визнається за ступенем завершеності;

- види доходів та витрат за кожною групою (форма №5 “Примітки до річної фінансової звітності”, розділ V “Доходи і витрати”);

- види доходів та витрат за групами, які не вказані у формі №5, але ця інформація є суттєвою для розуміння звітності користувачами;

- сума доходу за бартерними контрактами в розподілі за групами доходів відповідно до підпункту 25.2 ПБО 15;

- частка доходу за бартерними контрактами з пов’язаними сторонами;

- склад і суму витрат, відображених у статтях “Інші операційні витрати” та “Інші витрати” Звіту про фінансові результати;

- склад і суму доходів і втрат за кожною надзвичайною подією;

- склад і суму витрат, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові результати, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та розподілу між власниками).

Щодо показника прибутку на акцію у Примітках розкривається така додаткова інформація:

- чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, визначений у результаті перерахунку;

- скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, визначений у результаті перерахунку;

- узгодження сум, використаних як чисельники при обчисленні чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію, та скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію, з сумами чистого прибутку (збитку) за певний період;

- вплив розбавляючих потенційних простих акцій на середньорічну кількість простих акцій в обігу;

- операції з простими та потенційними простими акціями, які були здійснені після дати балансу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]