Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tema15.rtf
Скачиваний:
16
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.09 Mб
Скачать

15.3.3. Звіт про рух грошових коштів.

Зміст і форма Звіту про рух грошових коштів, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”.

Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” “Звіт про рух грошових коштів” відноситься до форм річної фінансової звітності.

Звіт про рух грошових коштів, у поєднанні з іншими фінансовими звітами, надає змогу:

- оцінити здатність підприємства генерувати майбутні позитивні грошові потоки;

- зробити висновки щодо спроможності підприємства погашати свої зобов’язання та сплачувати дивіденди;

- пояснити причину існування різниці між прибутком у Звіті про фінансові результати та грошовими надходженнями і платежами;

- оцінити грошові та негрошові операції підприємства, що відносяться до інвестиційної та фінансової діяльності.

Отже, основною метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період (далі – грошові кошти).

Інформація про зміни в грошових коштах - це інформація про джерела надходжень грошових коштів протягом звітного періоду та напрями їх використання.

У Звіті про рух грошових коштів підприємства розгорнуто наводять суми надходжень та видатків, що виникли протягом звітного періоду в результаті: операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Така класифікація надає користувачам змогу оцінювати вплив цих видів діяльності на фінансовий стан підприємства і суму грошових коштів та їх еквівалентів.

Не включаються до Звіту про рух грошових коштів: внутрішні зміни у складі грошових коштів; негрошові операції.

Негрошові операції - операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів. Наприклад:

- отримання активів на умовах фінансової оренди;

- бартерні операції;

- придбання активів шляхом емісії акцій;

- переведення зобов’язань у власний капітал;

- придбання активів або здійснення витрат безпосередньо з позичкового рахунку без надходження суми кредиту на рахунок підприємства;

- обмін власних акцій на акції іншого підприємства;

- обмін власних акцій на облігації власної емісії;

- виплата дивідендів акціями тощо.

Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності. Наприклад, якщо сума грошових коштів, що була зарахована на поточний рахунок підприємства, складається із суми погашення основного боргу та відсотків, то погашення основного боргу класифікується як фінансова діяльність, а відсотків – як операційна.

Відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для складання Звіту про рух грошових коштів можуть застосовуватись такі методи:

- прямий метод – за яким розкриваються основні види валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів із розкриттям конкретних джерел та напрямів використання;

- непрямий метод – за яким чистий прибуток (збиток) коригується відповідно до впливу:

- операцій негрошового характеру;

- будь-яких відрахувань або нарахувань минулих чи майбутніх надходжень грошових коштів, що відносяться до операційної діяльності;

- будь-яких відрахувань або нарахувань минулих чи майбутніх виплат грошових коштів, що відносяться до операційної діяльності;

- статей доходу або витрат, пов’язаних із рухом грошових коштів від інвестиційної чи фінансової діяльності.

У П(С)БО 4 застосовується непрямий метод складання Звіту про рух грошових коштів щодо операційної діяльності і прямий метод щодо інвестиційної і фінансової діяльності.

Джерелом інформації, яка необхідна для складання Звіту про рух грошових коштів, є: Баланс; Звіт про фінансові результати; Примітки до фінансової звітності; аналітичні дані – інформація про обороти за рахунками, регістри бухгалтерського обліку.

Згідно з вимогами П(С)БО 4 у Звіті про рух грошових коштів інформація подається як за звітний (графи 3, 4), так і за попередній роки (графи 5, 6).

Вся інформація звіту розподіляється між графами Звіту:

- “Надходження”, яка має значення збільшення грошових коштів;

- “Видаток”, яка означає зменшення грошових коштів.

При заповнені рядків 030, 040, 050, 080, 090, 100, 110 показники, які відповідають значенню слів у дужках, наведених у графі 1 (найменування статей Звіту про рух грошових коштів), відображаються у графі “Видаток”.

У Примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

- склад грошових коштів;

- склад статей “Інші надходження”, “Інші платежі” та інших статей, які об’єднують декілька видів грошових потоків;

- негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;

- наявність значного сальдо грошових коштів, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

У випадку придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного періоду наводиться інформація про:

- загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу;

- частину загальної вартості майнового комплексу, яка, відповідно, була сплачена або отримана у формі грошових коштів;

- суму грошових коштів у складі активів майнових комплексів, що були придбані чи реалізовані;

- суму активів (крім грошових коштів) і зобов’язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]