Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tema11.rtf
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
257.41 Кб
Скачать

Тема 11. Облік зобовязань

11.1. Визнання та оцінка зобов'язань.

11.2. Облік кредитів банку.

11.3. Випуск облігацій підприємством.

11.4. Облік відстрочених податкових зобов'язань.

11.5. Синтетичний і аналітичний облік поточних зобов'язань.

11.6. Розкриття інформації у Примітках.

11.1. Визнання та оцінка зобов'язань

Облік зобов'язань регулюється П(С)БО 11 "Зобов'язання".

Пiд зобов’язаннями розумiють заборгованiсть пiдприємства, котра виникає внаслiдок минулих подiй і погашення якої в майбутньому, як очікується, викличе скорочення (зменшення) ресурсiв підприємства, що втілюють у собi економiчнi вигоди.

Минулi подiї — це ті, якi привели до зобов’язань пiдприємства, пов’язаних iз придбанням активiв (необоротних, нематерiальних, оборотних грошових та iнших), в розрахунку на отримання вiд їх використання бiльшої вигоди, нiж очікуване скорочення (зменшення) ресурсiв при погашеннi заборгованостi.

Зобов’язання визнаються заборгованiстю кредиторам за таких обставин:

- зобов’язання вiдображено в теперішньому часi i вони є наслiдком минулих фактiв господарського життя (отриманi запаси, послуги, нанесена шкода, за яку пiдприємство несе вiдповiдальнiсть);

- пiдприємство визнає необхідність майбутнiх платежів кредиторам з метою надалi пiдтримувати господарські зв’язки з ними вiдповiдно до нормального ходу пiдприємницької діяльності;

- зобов’язання повинно бути виконано незаперечно, але майбутнi платежi мають iмовiрний характер, оскiльки пiдприємство може мати ускладнення з платежами;

- строки виконання зобов’язань можуть бути визначенi, але точна дата - невiдома;

- суб’єкт, вiдносно якого виникли борговi зобов’язання, повинен бути ідентифiкований як особа чи група осiб, хоча в момент реєстрації зобов’язання суб’єкт мiг бути не iдентифiкованим.

Відповідно до П(С)БО 11 зобов'язання - це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Зобов'язання визнається (відбивається) у балансі, якщо існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення і його оцінка може бути достовірно визначена.

Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяють на:

- довгострокові;

- поточні;

- забезпечення;

- непередбачені.

До довгострокових зобов'язань відносяться: довгострокові кредити банків, інші довгострокові фінансові зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання, інші довгострокові зобов'язання. Зобов'язання, на які нараховуються відсотки і які підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу розглядаються як довгострокові, якщо первісний термін погашення був більше 12 місяців та до затвердження фінансової звітності існує договір про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.

Довгострокове зобов'язання за кредитним договором, умови якого порушені буде вважатися довгостроковим, якщо позикодавець погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслідок порушення; не очікується виникнення подальших порушень кредитного договору протягом 12 місяців з дати балансу.

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Теперішня вартість - це дисконтована сума майбутніх платежів за вирахуванням очікуваного відшкодування, яке, як очікується, буде необхідно для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язання.

Поточні зобов'язання включають: короткострокові кредити банків, поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, короткострокові векселі видані, кредитна заборгованість за товари, роботи, послуги, поточна заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, за розрахунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежів, за розрахунками зі страхування, з оплати праці, за розрахунками з учасниками, за внутрішніми розрахунками та інші поточні зобов'язання.

Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. Сума погашення - це недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, які, як очікується, буде сплачена для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства.

Забезпечення – це зобов’язання з невизначеною сумою або терміном погашення на дату балансу. Забезпечення можуть створюватися для відшкодування майбутніх витрат на оплату відпусток працівників, додаткове пенсійне забезпечення, виконання гарантійних зобов'язань, реструктуризацію, виконання зобов'язань за обтяжливими контрактами тощо

Обтяжливий контракт - це контракт, витрати (яких не можна уникнути) на виконання якого перевищують очікувані економічні вигоди від цього контракту.

Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди та його оцінка може бути розрахунково визначена. Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства.

Сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов'язання на дату балансу. Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було зроблено.

Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу і у разі необхідності коригується (збільшується або зменшується). У разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення зобов'язань сума такого забезпечення підлягає сторнуванню. Сторнування - не в понятті виправлення неправильного запису бухгалтерського обліку записом червоними чорнилом, а зменшення цієї суми шляхом списання її на доходи підприємства.

Непередбачені зобов'язання відображаються на позабалансових рахунках підприємства за обліковою оцінкою (балансовою вартістю).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]