Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
диплом.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
438.43 Кб
Скачать

Календарний план

№з/п

Назва етапів дипломного проекту (роботи)

Строк виконання етапів проекту ( роботи )

Примітка

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент _________ _ _

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____________ _ _

( підпис ) (прізвище та ініціали)

РЕФЕРАТ

Дипломна робота: 139с., 13 рис., 13 табл., 27 формул, 8 додатка, перелік посилань – 24 джерела.

Об’єкт досліджень  система управління прибутком на ТОВ«Донгазбудінвест».

Мета роботи – полягає у дослідженні особливостей процесу управління прибутком на одному із діючих підприємств. 

Методи дослідження – економічні відносини, які виникають в процесі розподілу прибутку підприємства. 

У роботi розглянутi теоретичні аспекти організації  процесу управління прибутком на підприємстві; досліджено систему управління прибутком на одному із діючих підприємств;наведено пропозиції щодо розробки комплексної методики управління прибутком підприємства. 

ПРИБУТОК, ЛІКВІДНІСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, АКТИВ, ФІНАНСОВI ПОКАЗНИКИ, ДІЛОВА АКТИВНIСТЬ, ФОНДОВІДДАЧА, ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

ЗМIСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………7

 1. Теоретичні основи формування прибутку підприємства..8

  1. Поняття прибутку підприємства…………………………………………8

  2. Методи формування прибутку підприємства………………………….21

  3. Проблеми управління прибутком в сучасних умовах………………...32

 1. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ТОВ «ДОНГАЗБУДІНВЕСТ»….38

  1. Характеристика ТОВ «Донгазбудінвест»……………………………...38

  2. Аналiз лiквiдностi підприємства………………………………………..40

  3. Аналiз ділової активностi підприємства…………………………….…51

  4. Аналiз фiнансових результатів підприємства…………………………60

 2. Розробка рекомендацій щодо удосконалення процесу формування прибутку промислового пiдприємства…………...66

  1. Рекомендації щодо вивчення динаміки показників діяльності підприємства та заходи щодо їх прогнозування…………………………………….66

  2. Розробка рекомендацій щодо удосконалення управління витратами підприємства…………………………………………………………………………..80

  3. Рекомендації щодо вибору джерел фінансування запропонованих заходів………………………………………………………………………………….84

 3. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях…...91

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..102

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………………………………………………....106

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..109

ВСТУП

В умовах ринкових відносин підприємство повинне прагнути якщо не до одержання максимального прибутку, то принаймні до того обсягу прибутку, що дозволяв би йому не тільки міцно утримувати свої позиції на ринку збуту своїх товарів і надання послуг, але і забезпечувати динамічний розвиток його виробництва в умовах конкуренції. В остаточному підсумку це припускає знання джерел формування прибутку і методів по кращому їхньому використанню, а отже потребує від керівництва підприємствам мати довгострокову стратегію щодо управління прибутком підприємства. 

Таким чином, основна мета даної роботи полягає у дослідженні особливостей процесу управління прибутком на одному із діючих підприємств. 

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: 

 • розглянути теоретичні аспекти організації  процесу управління прибутком на підприємстві; 

 • дослідити систему управління прибутком на одному із діючих підприємств; 

 • навести пропозиції щодо розробки комплексної методики управління прибутком підприємства. 

Предметом  роботи є економічні відносини, які виникають в процесі розподілу прибутку підприємства. 

В якості об’єкта  роботи виступає система управління прибутком на ТОВ «Донгазбудінвест».

Робота складається із вступу, теоритичної частини, аналiзу фiнансових показникiв та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження, основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати цього дослідження. 

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]