Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
диплом.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
438.43 Кб
Скачать

2 .Фінанси підприємств : підручник / а. М. Поддєрьогін, м. Д. Білик, л. Д. Буряк та ін. ; кер. Кол. Авт. І наук. А. М. Поддєрьогін. – 5-те вид., перероб. І доп. – к. : кнеу, 2004. – 546 с.

3. Фінансова діяльність підприємства : підручник / О. М. Бандурка, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петрова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 2003. – 384 с. – ISBN 966-06-0239-1

4. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2005. – 485 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-346-036-9.

5. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств. : навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2013 - 504с.

6. Фінанси підприємств : підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 460 с. : іл. – ISBN 966–574–010–5.

7. Кальмук Н.В. Управління прибутком підприємства в сучасних умовах // Науковий вісник. – 2005, вип.15,5 – С. 254-258.

8.  Субботович Ю.Л. Прибуток у господарській діяльності підприємницьких структур// Фінанси України. – 1999, № 12. – С. 39-47.

9.Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н. Ю. Название: Фінансовий аналіз:

10.Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 386 с.

11.Блонська, В. І. Вдосконалення формування та використання прибутку підприємства [Текст] / В. І. Блонська, О. І. Вужинська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – № 18.1. – С. 122–128.

12. Ткаченко Є.Ю. Аналіз механізму управління прибутком підприємства // Держава та регіони. С.: Економіка та підприємництво. – 2006. – № 3.

13. Ільяшенко В.А., Чиж І.С. Організаційне забезпечення управління прибутком підприємств //: Економіка та підприємництво. – 2005. – №2.

14.Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Г. О. Швиданенко, С. Ф. Покропивний, С. М. Клименко та ін. - К: КНЕУ, 2000. - 248 с.

15. Петрович Й.М. Економіка підприємства: підручник. / Й.М. Петрович, А.Ф. Кіт, Г.М. Захарчин та ін. Вид. 2-ге, виправл. – Л.: Магнолія плюс, 2006. – 580 с.

16.Семенов Г.А. Економіка підприємства: навчальний посібник. / Г.А. Семенов. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 324 с.

17. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента /К. Ника-Центр 1999г.2 тома.

18. ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

19. ДСанПіН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. − Затвердж. постановою Головного держсанлікаря України 10.12.1998, № 7.

20. ДНС 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку [Електронний ресурс]: МОЗ України. – Режим доступу: http://dnop.com.ua/dnaop/act4878.htm.

21. Закон Украины «Об охране труда» - Киев “ВІПОЛ” 1993. - 40с.

22. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность [Електронний ресурс] Общие требования: / Система стандартов безопасности труда. - Режим доступу http://vsegost.com/Catalog/32/3254.shtml. - Назва з екрану.

23.НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. − Затвердж. наказом МНС від 03.12.2007, № 833.

24. ДБН В.1.1-7-02. Державні будівельні норми України. Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва. – Київ, 2002. – Режим доступу: http://www.budinfo.com.ua/dbn/82.htm.

ДОДАТОК А

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)

Коди

Дата (рік, місяць, число)

2011| 1| 6

Підприємство ТОВ "Донгазбудінвест"

за ЄДРПОУ

31582559

Територія

за КОАТУУ

 

Форма власностi

колективна

за КФВ

20

Орган державного управлiння

за СПОДУ

07774

Галузь (вид дiяльностi)

за ЗКГНГ

71130

Вид економічної діяльності

за КВЕД

51.64.1

Одиниця вимiру: тис.грн.

Контрольна сума

Адреса:

Б А Л А Н С

на 31 Грудня 2010 р.

Форма №1 за ДКУД

1801001

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартiсть

010

0,4

3,8

первiсна вартiсть

011

0,4

3,9

знос

012

 

-0,1

Незавершене будівництво

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартiсть

030

142,6

135,7

первiсна вартiсть

031

161,0

163,8

знос

032

-18,4

-28,1

Довгостроковi фiнансовi інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Iншi необоротнi активи

070

 

 

Усього за роздiлом I

080

143,0

139,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Оборотні активи

 

Запаси :

 

 

 

виробничi запаси

100

0,4

0,4

тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi

110

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

готова продукцiя

130

 

 

товари

140

41,3

23,0

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

14,4

33,5

первісна вартість

161

14,4

33,5

резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками

 

 

 

з бюджетом

170

42,4

48,0

за виданими авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

10,8

13,6

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

 

0,1

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за роздiлом II

260

109,3

118,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Витрати майбутніх періодів

270

1,0

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

280

253,3

260,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСИВ

Кодрядка

На початокроку

На кінець звітного періоду

1

2

 

 

I. Власний капітал

 

Статутний капiтал

300

6,0

6,0

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капiтал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-47,2

-103,7

Неоплачений капітал

360

-6,0

 

Вилучений капітал

370

 

 

Усього за роздiлом I

380

-47,2

-97,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за роздiлом IІ

430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIІ. Довгостроковi забов'язання

 

Довгострокові кредити банкiв

440

 

 

Інші довгостроковi фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

Інші довгостроковi зобов'язання

470

 

 

Усього за роздiлом IІІ

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Поточні зобов'язання

 

Короткострокові кредити банкiв

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

102,2

31,0

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

з бюджетом

550

2,0

9,9

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

0,8

0,8

з оплати праці

580

1,8

1,7

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

193,7

314,6

Усього за роздiлом ІV

620

300,5

358,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

640

253,3

260,3

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

/

(підпис)

Гол.бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

/

(підпис)

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)

Коди

Дата (рік, місяць, число)

2012| 1| 12

Підприємство ТОВ "Донгазбудінвест"

за ЄДРПОУ

31582559

Територія

за КОАТУУ

 

Форма власностi

колективна

за КФВ

20

Орган державного управлiння

за СПОДУ

07774

Галузь (вид дiяльностi)

за ЗКГНГ

71130

Вид економічної діяльності

за КВЕД

51.64.1

Одиниця вимiру: тис.грн.

Контрольна сума

Адреса:

Б А Л А Н С

на 31 Грудня 2011 р.

Форма №1 за ДКУД

1801001

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартiсть

010

3,8

3,6

первiсна вартiсть

011

3,9

3,9

знос

012

-0,1

-0,3

Незавершене будівництво

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартiсть

030

135,7

128,3

первiсна вартiсть

031

163,8

166,3

знос

032

-28,1

-38,0

Довгостроковi фiнансовi інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Iншi необоротнi активи

070

 

 

Усього за роздiлом I

080

139,5

131,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Оборотні активи

 

Запаси :

 

 

 

виробничi запаси

100

0,4

0,6

тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi

110

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

готова продукцiя

130

 

 

товари

140

23,0

73,2

Векселі одержані

150

 

5,4

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

33,5

29,9

первісна вартість

161

33,5

29,9

резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками

 

 

 

з бюджетом

170

48,0

42,4

за виданими авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

13,6

1,5

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

0,1

30,7

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за роздiлом II

260

118,6

183,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Витрати майбутніх періодів

270

2,2

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

280

260,3

316,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСИВ

Кодрядка

На початокроку

На кінець звітного періоду

1

2

 

 

I. Власний капітал

 

Статутний капiтал

300

6,0

6,0

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капiтал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-103,7

-90,9

Неоплачений капітал

360

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

Усього за роздiлом I

380

-97,7

-84,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за роздiлом IІ

430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIІ. Довгостроковi забов'язання

 

Довгострокові кредити банкiв

440

 

 

Інші довгостроковi фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

Інші довгостроковi зобов'язання

470

 

 

Усього за роздiлом IІІ

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Поточні зобов'язання

 

Короткострокові кредити банкiв

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

31,0

180,0

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

з бюджетом

550

9,9

0,2

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

0,8

 

з оплати праці

580

1,7

 

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

314,6

221,2

Усього за роздiлом ІV

620

358,0

401,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

640

260,3

316,5

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

/

(підпис)

Гол.бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

/

(підпис)

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)

Коди

Дата (рік, місяць, число)

2013| 1| 10

Підприємство ТОВ "Донгазбудінвест"

за ЄДРПОУ

31582559

Територія

за КОАТУУ

 

Форма власностi

колективна

за КФВ

20

Орган державного управлiння

за СПОДУ

07774

Галузь (вид дiяльностi)

за ЗКГНГ

71130

Вид економічної діяльності

за КВЕД

51.64.1

Одиниця вимiру: тис.грн.

Контрольна сума

Адреса:

Б А Л А Н С

на 31 Грудня 2012 р.

Форма №1 за ДКУД

1801001

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартiсть

010

3,6

5,2

первiсна вартiсть

011

3,9

5,8

знос

012

-0,3

-0,6

Незавершене будівництво

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартiсть

030

128,3

96,2

первiсна вартiсть

031

166,3

137,9

знос

032

-38,0

-41,7

Довгостроковi фiнансовi інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Iншi необоротнi активи

070

 

 

Усього за роздiлом I

080

131,9

101,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Оборотні активи

 

Запаси :

 

 

 

виробничi запаси

100

0,6

1,4

тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi

110

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

готова продукцiя

130

 

 

товари

140

73,2

14,7

Векселі одержані

150

5,4

11,6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

29,9

93,9

первісна вартість

161

29,9

93,9

резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками

 

 

 

з бюджетом

170

42,4

9,3

за виданими авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1,5

91,9

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

30,7

9,4

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за роздiлом II

260

183,7

232,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Витрати майбутніх періодів

270

0,9

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

280

316,5

336,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСИВ

Кодрядка

На початокроку

На кінець звітного періоду

1

2

 

 

I. Власний капітал

 

Статутний капiтал

300

6,0

6,0

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капiтал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-90,9

-83,8

Неоплачений капітал

360

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

Усього за роздiлом I

380

-84,9

-77,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за роздiлом IІ

430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIІ. Довгостроковi забов'язання

 

Довгострокові кредити банкiв

440

 

 

Інші довгостроковi фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

Інші довгостроковi зобов'язання

470

 

 

Усього за роздiлом IІІ

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Поточні зобов'язання

 

Короткострокові кредити банкiв

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

180,0

227,9

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

з бюджетом

550

0,2

4,1

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

 

 

з оплати праці

580

 

 

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

221,2

181,9

Усього за роздiлом ІV

620

401,4

413,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

640

316,5

336,1

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

/

(підпис)

Гол.бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

/

(підпис)

ДОДАТОК Б

Додаток до Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку 3 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2011|1| 6

Пiдприємство

ТОВ "Донгазбудінвест"

за ЄДРПОУ

31582559

Територія

за КОАТУУ

 

Орган державного управлiння

за СПОДУ

07774

Галузь

за ЗКГНГ

71130

Вид економічної діяльності

за КВЕД

51.64.1

Одиниця вимiру: тис.грн.

Контрольна сума

 

Звіт про фінансові результати

за 2010 р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

010

660,80

566,90

Податок на додану вартiсть

015

-110,10

-94,50

Акцизний збiр

020

 

 

 

025

 

 

Інші вирахування з доходу

030

0,00

0,20

Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

035

550,70

472,60

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

040

-505,90

-442,60

Валовий :

 

прибуток

050

44,80

30,00

збиток

055

 

 

Інші операційні доходи

060

 

 

Адміністративні витрати

070

-81,90

-33,80

Витрати на збут

080

-19,50

-5,10

Інші операційні витрати

090

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності :

 

прибуток

100

 

 

збиток

105

-56,60

-8,90

Доход від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

Інші доходи

130

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

прибуток

170

 

 

збиток

175

-56,60

-8,90

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-0,30

0,00

Фінансові результати від звичайної діяльності :

 

прибуток

190

 

 

збиток

195

-56,90

-8,90

Надзвичайні :

 

доходи

200

 

 

витрати

205

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий :

 

прибуток

220

 

 

збиток

225

-56,90

-8,90

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

4,50

3,10

Витрати на оплату праці

240

6,20

6,20

Відрахування на соціальні заходи

250

2,30

2,40

Амортизація

260

9,80

9,60

Інші операційні витрати

270

78,60

17,60

Разом

280

101,40

38,90

III.Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті 

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

Директор _________________________

/ Зак О. Ю. /

(підпис)

Бухгалтер _________________________

/ Миронова Т. Г. /

(підпис)

Додаток до Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку 3 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2012| 1| 12

Пiдприємство

ТОВ "Донгазбудінвест"

за ЄДРПОУ

31582559

Територія

за КОАТУУ

 

Орган державного управлiння

за СПОДУ

07774

Галузь

за ЗКГНГ

71130

Вид економічної діяльності

вир-во електро та теплової енергії

за КВЕД

51.64.1

Одиниця вимiру: тис.грн.

Контрольна сума

 

Звіт про фінансові результати

за 2011 р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

010

792,70

660,80

Податок на додану вартiсть

015

-132,10

-110,10

Акцизний збiр

020

 

 

 

025

 

 

Інші вирахування з доходу

030

0,00

0,00

Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

035

660,60

550,70

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

040

-604,60

-505,90

Валовий :

 

прибуток

050

56,00

44,80

збиток

055

 

 

Інші операційні доходи

060

 

 

Адміністративні витрати

070

-41,30

-81,90

Витрати на збут

080

-6,90

-19,50

Інші операційні витрати

090

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності :

 

прибуток

100

7,80

 

збиток

105

-56,60

Доход від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

Інші доходи

130

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

-0,1

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

прибуток

170

7,70

 

збиток

175

-56,60

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-4,30

-0,30

Фінансові результати від звичайної діяльності :

 

прибуток

190

3,40

 

збиток

195

-56,90

Надзвичайні :

 

доходи

200

 

 

витрати

205

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий :

 

прибуток

220

3,40

 

збиток

225

-56,90

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

3,50

4,50

Витрати на оплату праці

240

12,10

6,20

Відрахування на соціальні заходи

250

4,60

2,30

Амортизація

260

10,10

9,80

Інші операційні витрати

270

22,90

78,60

Разом

280

53,20

101,40

III.Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті 

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

Директор _________________________

/ Зак О. Ю. /

(підпис)

Бухгалтер _________________________

/ Миронова Т. Г. /

(підпис)

Додаток до Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку 3 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2013| 1| 10

Пiдприємство

ТОВ "Донгазбудінвест"

за ЄДРПОУ

31582559

Територія

за КОАТУУ

 

Орган державного управлiння

за СПОДУ

07774

Галузь

за ЗКГНГ

71130

Вид економічної діяльності

за КВЕД

51.64.1

Одиниця вимiру: тис.грн.

Контрольна сума

 

Звіт про фінансові результати

за 2012 р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

010

1 284,70

792,70

Податок на додану вартiсть

015

-214,10

-132,10

Акцизний збiр

020

 

 

 

025

 

 

Інші вирахування з доходу

030

 

 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

035

1 070,60

660,60

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

040

-951,50

-604,60

Валовий :

 

прибуток

050

119,10

56,00

збиток

055

 

 

Інші операційні доходи

060

 

 

Адміністративні витрати

070

-141,20

-41,30

Витрати на збут

080

-5,60

-6,90

Інші операційні витрати

090

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності :

 

прибуток

100

 

7,80

збиток

105

-27,70

Доход від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

Інші доходи

130

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

-45,1

-0,1

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

прибуток

170

 

7,70

збиток

175

-72,80

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-6,00

-4,60

Фінансові результати від звичайної діяльності :

 

прибуток

190

 

3,10

збиток

195

-78,90

Надзвичайні :

 

доходи

200

 

 

витрати

205

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий :

 

прибуток

220

 

3,10

збиток

225

-78,90

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

5,50

3,50

Витрати на оплату праці

240

12,10

12,10

Відрахування на соціальні заходи

250

4,60

4,60

Амортизація

260

10,30

10,10

Інші операційні витрати

270

114,40

22,90

Разом

280

146,90

53,20

III.Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті 

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

Директор _________________________

/

(підпис)

Бухгалтер _________________________

/

(підпис)

ДОДАТОК В

Таблиця В.1 Відхилення фактичних значень від розрахованих прибутку тис.грн.

Роки

фактично

Розраховано

відхилення

Δ%

2009

8,5

9

0,5

0,005

2010

30

31

1

0,01

2011

44,8

44,9

0,1

0,001

2012

56

55,8

-0,2

-0,002

2013

 

61

 

 

Таблиця В.2 Відхилення фактичних значень від розрахованих доходу тис.грн.

Роки

фактично

Розраховано

відхилення

Δ%

2009

53,9

54

0,1

0,001

2010

68,9

80

11,1

0,111

2011

146,2

108,5

-37,7

-0,377

2012

109,2

128,6

19,4

0,194

2013

 

149

 

 

Таблиця В.3 Відхилення фактичних значень від розрахованих загальних витрат тис.грн.

Роки

фактично

Розраховано

відхилення

Δ%

2009

45,4

44,9

-0,5

-0,005

2010

38,9

55,7

16,8

0,168

2011

101,4

60,9

-40,5

-0,405

2012

53,2

64,1

10,9

0,109

2013

 

67,2

 

 

Таблиця В.4 Відхилення фактичних значень від розрахованих змiнних витрат тис.грн.

Роки

фактично

Розраховано

відхилення

Δ%

2009

11,5

9,6

-1,9

-0,019

2010

9,3

11,1

1,8

0,018

2011

10,7

12,1

1,4

0,014

2012

15,6

13,9

-1,7

-0,017

2013

 

15,2

 

 

Таблиця В.5 Відхилення фактичних значень від розрахованих постiйних витрат тис.грн.

Роки

фактично

Розраховано

відхилення

Δ%

2009

33,9

32,2

-1,7

-0,017

2010

29,6

41,5

11,9

0,119

2011

90,7

48,2

-42,5

-0,425

2012

37,6

52,6

15

0,15

2013

 

56,8

 

 

ДОДАТОК Г

Таблиця Г.1 - Нормативно-правова база з питань ОПБНС

Нормативно-правові акти (Закони, накази, Положення, інструкції тощо), що повинні бути на підприємстві (установі, організації)

Відмітка про наявність

Відмітка про відповідність чинному законодавству

Висновки/ Коментарі

Закон України «Про охорону праці»;

+

відповідає

Застосовується в дії

Типове положення про службу охорони праці;

+

відповідає

Застосовується в дії

Положення про порядок розслідування нещасних випадків;

+

відповідає

Застосовується в дії

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова КМУ № 1112 від 25 серпня 2004 року);

+

відповідає

Застосується при виникненні випадків

Типове положення про навчання з питань охорони праці (Наказ Державного комітету України з охорони праці №15 від 26.01.2005 р.);

+

відповідає

Застосовується в дії

Положення про розробку інструкцій з охорони праці;

+

відповідає

Застосовується в дії

Типове положення про комісію з питань охорони праці;

+

відповідає

Застосовується в дії

Нормативно-правові акти та проекти наказів з охорони праці, які повинні бути на підприємстві:

Програма (текст) вступного інструктажу з охорони праці та тексти інструктажу на робочих місцях.

+

відповідає

Застосовується в дії

Склад постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

+

відповідає

Застосовується в дії

Накази:

про затвердження комісії з перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб;

+

відповідає

Застосовується в дії

План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

+

відповідає

складений

Журнали, які необхідно мати службі охорони праці:

реєстрації нещасних випадків, що сталися з працюючими на виробництві (Форма Н-1, Н-5, НПВ);

+

відповідає

Застосується при виникненні випадків

реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

+

відповідає

Застосовується в дії

перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб підприємства.

+

відповідає

Застосовується в дії

реєстрації інструкцій з охорони праці

+

відповідає

Застосовується в дії

Документи, які повинні зберігатися в службі охорони праці:

Інструкції з охорони праці (перші примірники).

+

відповідає

Зберігаються, використовуються по необхідності

Акти розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій з працюючими на виробництві за формами Н-1, Н-5. НПВ.

+

відповідає

Будуть заповнені при виникненні випадків

Акти розслідування професійних захворювань за формою П-4.

+

відповідає

Будуть заповнені при виникненні випадків

Матеріали розслідування нещасних випадків (повідомлення), професійних захворювань (перші примірники).

+

відповідає

Будуть заповнені при виникненні випадків

План роботи служби охорони праці.

+

відповідає

Складений, виконується

Протоколи перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб підприємства.

+

відповідає

Складаються

Таблиця Г.2– Відповідність нормативним положенням ОПБНС на об’єкті дослідження

№ пор.

Назва діючого в установі (організації) нормативного документа

Розділ, пункт, інформація, на які здійснюється посилання

Відповідність нормативним положенням

1

Типoвe пoлoжeння прo cлужбу oxoрoни прaцi

п.3.5 Функцiї cлужби oxoрoни прaцi

Дaний пункт вiдпoвiдaє нoрмaтивним пoлoжeнням

2

Типoвe пoлoжeння прo нaвчaння з питaнь oxoрoни прaцi

п. 6.2 “Oргaнiзaцiя прoвeдeння iнcтруктaжiв з питaнь oxoрoни прaцi”

Дaнe пoлoжeння виконується в пoвнiй мiрi

3

Пoлoжeння прo cиcтeму упрaвлiння oxoрoнoю праці

Iнфoрмaцiя щoдo cиcтeми упрaвлiння oxoрoнoю прaцi

Дaний пункт вiдпoвiдaє нoрмaтивним пoлoжeнням

4

Програма вступного інструктажу з охорони праці

Типове положення “Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”

Дана програма вiдпoвiдaє нoрмaтивним пoлoжeнням

5

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці

Типове положення “Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”

Даний журнал вiдпoвiдaє нoрмaтивним пoлoжeнням

6

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці

Типове положення “Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”

Даний журнал вiдпoвiдaє нoрмaтивним пoлoжeнням

7

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

Типове положення “Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”

Даний журнал вiдпoвiдaє нoрмaтивним положенням

8

Інструкції з охорони праці

Типове положення “Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”

Дана інструкція вiдпoвiдaє нoрмaтивним пoлoжeнням

9

План роботи служби охорони праці

Закон України “Про охорону праці”

Даний план вiдпoвiдaє нoрмaтивним пoлoжeнням

ДОДАТОК Ґ

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]