Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

диплом

.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
71.84 Кб
Скачать

Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

  • дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

  • дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

  • об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

  • оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

  • аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;

  • визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств. Кредитори та інвестори аналізують фінансовий стан підприємств, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та внесками, а також для необхідного диференціювання відсоткових ставок. У результаті фінансового аналізу менеджер одержує певну кількість основних, найінформативніших параметрів, які дають об'єктивну та точну картину фінансового стану підприємства. При цьому в ході аналізу менеджер може ставити перед собою різні цілі: аналіз поточного фінансового стану або оцінку фінансової перспективи підприємства.

Аналіз фінансового стану - це частина загального аналізу господарської діяльності підприємства, який складається з двох взаємозв'язаних розділів: фінансового та управлінського аналізу.

Розподіл аналізу на фінансовий та управлінський зумовлений розподілом системи бухгалтерського обліку, яка склалася на практиці, на фінансовий та управлінський облік.

Обидва види аналізу взаємозв'язані, мають спільну інформаційну базу (див. мал.).

Розрізняють два види аналізу фінансового стану: зовнішній і внутрішній. Різниця у змісті зовнішнього і внутрішнього аналізу пов'язана з різницею інформаційного забезпечення і завдань, що їх вирішують обидва ці види аналізу.

Для оцінки фінансового стану підприємства найважливішими вважаються показники:

— платоспроможності і ліквідності - характеризують фінансові можливості підприємства щодо погашення заборгованості, покриття підприємством позичкових коштів;

— прибутковості — дають можливість порівняти отриманий прибуток з вкладеним капіталом, тобто міру ефективності авансованого у виробництво і реалізацію капіталу;

— ділової активності — характеризує кругообіг засобів підприємства;

— фінансової стійкості — характеризує співвідношення власних і залучених коштів.

Горизонтальний та вертикальний аналіз

Горизонтальний аналіз - це порівняння величин окремих статей, розділів і валюти балансу за кілька періодів, на підставі чого визначають напрямки і тенденції змін цих показників (абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту). Цей аналіз називають також трендовим.

Горизонтальний аналіз проводиться по окремих статтях балансу, по розділах балансу з виділенням окремих статей табл 2.1

Таблиця 2.1- Горизонтальний аналіз ТОВ "Донгазбудінвест" за 2009 рік

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

Відхилення

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

 

 

залишкова вартiсть

010

0,4

100%

0,4

100%

0,0

0%

первiсна вартiсть

011

0,4

100%

0,4

100%

0,0

0%

знос

012

 

 

 

 

 

 

Незавершене будівництво

020

 

 

 

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

 

 

 

залишкова вартiсть

030

150,7

100%

142,6

95%

-8,1

-5%

первiсна вартiсть

031

159,5

100%

161,0

101%

1,5

1%

знос

032

-8,8

100%

-18,4

209%

-9,6

109%

Довгостроковi фiнансовi інвестиції:

 

 

 

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

 

 

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

 

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

 

 

 

 

Iншi необоротнi активи

070

 

 

 

 

 

 

Усього за роздiлом I

080

151,1

100%

143,0

95%

-8,1

-5%

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

Запаси :

 

 

 

 

 

 

 

виробничi запаси

100

0,8

100%

0,4

50%

-0,4

-50%

тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi

110

 

 

 

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

 

 

 

готова продукцiя

130

 

 

 

 

 

 

товари

140

33,6

100%

41,3

123%

7,7

23%

Векселі одержані

150

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :

 

 

 

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

0,0

 

14,4

 

14,4

0%

первісна вартість

161

0,0

 

14,4

 

14,4

0%

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками

 

 

 

 

 

 

 

з бюджетом

170

62,0

100%

42,4

68%

-19,6

-32%

за виданими авансами

180

 

 

 

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

35,3

100%

10,8

31%

-24,5

-69%

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 

 

 

 

в національній валюті

230

1,3

100%

0,0

0%

-1,3

-100%

в іноземній валюті

240

 

 

 

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

 

 

 

Усього за роздiлом II

260

133,0

100%

109,3

82%

-23,7

-18%

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Витрати майбутніх періодів

270

1,5

100%

1,0

67%

-0,5

-33%

 

 

 

 

 

БАЛАНС

280

285,6

100%

253,3

89%

-32,3

-11%

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

Відхилення

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

Статутний капiтал

300

6,0

100%

6,0

100%

0,0

0%

Пайовий капітал

310

 

 

 

 

 

 

Додатковий вкладений капiтал

320

 

 

 

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

 

 

 

Резервний капітал

340

 

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-36,9

100%

-47,2

128%

-10,3

28%

Неоплачений капітал

360

-6,0

100%

-6,0

100%

0,0

0%

Вилучений капітал

370

 

 

 

 

 

 

Усього за роздiлом I

380

-36,9

100%

-47,2

128%

-10,3

28%

 

 

 

 

 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

 

 

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

 

 

 

Усього за роздiлом IІ

430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIІ. Довгостроковi забов'язання

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові кредити банкiв

440

 

 

 

 

 

 

Інші довгостроковi фінансові зобов'язання

450

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

 

 

 

 

Інші довгостроковi зобов'язання

470

 

 

 

 

 

 

Усього за роздiлом IІІ

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Поточні зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банкiв

500

 

 

 

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

 

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

0,0

100%

102,2

0%

102,2

0%

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

 

 

 

з бюджетом

550

20,6

100%

2,0

10%

-18,6

-90%

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

 

 

 

зі страхування

570

0,8

100%

0,8

100%

0,0

0%

з оплати праці

580

1,8

100%

1,8

100%

0,0

0%

з учасниками

590

 

 

 

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

 

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

299,3

100%

193,7

65%

-105,6

-35%

Усього за роздiлом ІV

620

322,5

100%

300,5

93%

-22,0

-7%

 

 

 

 

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

640

285,6

100%

253,3

89%

-32,3

-11%

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]