Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
диплом.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.75 Mб
Скачать

РЕФЕРАТ

Розрахунково-пояснювальна записка: 46 с., 3 рис., 7 табл., 1 додаток, 10 посилань.

Об’єктом дослідження дипломного проекту спеціаліста є станція очищення побутових стічних вод.

Метою роботи є розробка проекту реконструкції споруд очищення побутових стічних вод в умовах КОС м.Селидове.

В дипломному проекті зроблений аналітичний огляд існуючих методів очищення побутових стічних вод і детально розглянутий, як найкращий, метод біохімічного очищення. Досліджені фізико-хімічні основи цього процесу. В роботі представлена технологічна схема очисних споруд м.Селидове. Розрахований матеріальний баланс основних етапів очищення, визначені показники якості води після очищення, виконані конструктивні розрахунки основних та допоміжних апаратів, які упорядковані контрольно-вимірювальними приладами. Описані заходи щодо охорони навколишнього середовища. Розроблені засоби охорони праці та виконані розрахунки системи вентиляції та аварійної ситуації.

СТІЧНА ВОДА, ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА, ВІДСТІЙНИК, БІОХІМІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ, АЕРОТЕНК, АКТИВНИЙ МУЛ, АНАЛІТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

ABSTRACT

Settlement explanatory statement: 46 p., 3 fig., 7 tab.,10 references, 1 addition.

The object of study diploma project of specialist are the treatment plant wastewater.

The purpose of the work is the development of reconstruction project of installations treatment of domestic wastewater of Selydove city.

In the diploma project, made ​​an analytical review of existing methods of treatment wastewater and thoroughly examined, as the best, method of biochemical purification. Are studied physico-chemical basis of this process. In work presents technological scheme treatment plants Selydove city. Calculated material balance of the main stages of purification, have been determined the parameters of water quality after cleaning, made the constructive calculations of basic and auxiliary machines that are ordered inspection equipment. The described measures to protect the environment. Tools for labor protection and calculations of ventilation and emergency.

WASTE WATER, TECHNOLOGICAL SCHEME, BIOCHEMICAL PURIFICATION, AEROTANK, AERATION, ACTIVE SLUDGE, ANALYTICAL CONTROL

ЗМІСТ

Вступ 1

1 Характеристика підприємства 1

2 Аналітичний огляд 1

2.1 Загальна характеристика стічних вод 2

2.2 Механічне і хімічне очищення стічних вод 2

2.3 Біологічне очищення на полях зрошення і полях фільтрації 2

2.4 Біологічне очищення стічних водв аеротенках 2

2.5 Біологічне очищення стоків із застосуванням мембранних фільтрів 2

2.6 Очищення стічних вод із застосуванням біофільтрів 2

2.7 Очищення методом біотехнології нітриденітрифікації 2

3 Характеристика вихідної сировини та готового продукту 4

4 Фізико-хімічні основи технологічного процесу 4

4.1 Суть методу біохімічного очищення 5

4.2 Склад активного мулу та біоплівки 5

4.3 Закономірності розпаду органічних речовин 5

5 Опис технологічної схеми 4

6 Матеріальний баланс технологічного процесу 4

7 Аналітичний контроль за стадіями процесу 4

8 Норми технологічного режиму 4

9 Конструктивні розрахунки апаратів 4

9.1 Решітки-дробарки 2

9.2 Піскоуловлювачі 2

9.3 Первинний відстійник 2

9.4 Аеротенк 2

9.5 Вторинний відстійник 2

9.6 Споруди знезараження стічних вод 2

10 Оптимізація конструктивних параметрів аерації від дози активного мулу 4

10.1 Визначення алгоритмічних задач та математичне забезпечення процесу 2

10.2 Ідентифікація пермінних 2

10.3 Аналіз результатів розрахунку 2

11 Вибір основного технологічного обладнання 4

11.1 Решітки-дробарки 2

11.2 Піскоуловлювачі 2

11.3 Первинний відстійник 2

11.4 Аеротенк 2

11.5 Вторинний відстійник 2

11.6 Контактні резервуари 2

12 Автоматичний контроль і регулювання технологічних процесів 4

13 Охорона довкілля 4

13.1 Охорона атмосферного повітря 2

13.2 Охорона гідросфери 2

13.3 Відходи виробництва і їх використання 2

14 Охорона праці та безпека при надзвичайних ситуаціях 4

14.1 Аналіз характеристик та потенціальних небезпек об’єкта дослідження 2

14.2 Вибір і обгрунтування заходів щодо нормалізації умов праці 2

14.2.1 Розрахунок системи вентиляції 6

14.2.2 Розрахунок аварійної ситуації 6

14.3 Забезпечення пожежної безпеки 2

14.4 Безпека при надзвичайних ситуаціях 2

15 4

Висновки 4

Перелік посилань 4

Додаток А 4

Додаток Б 4

Додаток В 4

Додаток Г 4

Додаток Д 4

ВСТУП

На сьогоднішній день гостро постала проблема забруднення навколишнього середовища. У зв’язку з цим існує потреба обов’язкого ретельного очищення компонентів середовища до санітарних норм. Особлива увага приділяється очищенню води у зв'язку з широким її використанням у більшості технологічних процесів, у життєдіяльності людей.

Кожну добу утворюється велика кількість, так званих, побутових стічних вод. В процесі використання води людиною вона змінює свої природні властивості і стає небезпечною в санітарному відношенні. Води забруднені мінеральними та органічними домішками. Для вирішення цієї проблеми в містах розташовані каналізаційні очисні споруди, на яких виконується очищення каналізаційних стоків перед скиданням їх у водойми. На цих спорудах застосовується цілий комплекс фізико-хімічних, механічних і біохімічних методів.

Метою дипломного проекту спеціаліста розробка проекту реконструкції споруд очищення побутових стічних вод в умовах КОС м.Селидове. Під реконструкцією розуміється заміна решіток з ручним видаленням сміття на решітки-дробарки та заміну знезаражуючого агента хлору на гіпохлорит натрія.

Відповідно з темою дипломного проекту можна висунути наступні завдання:

  • розглянути існуючі методи очищення стічних вод міста;

  • дослідити фізико-хімічні основи методу біохімічного очищення;

  • представити технологічну схему очисних споруд з новим устаткуванням, обладнаних контрольно-вимірювальними приладами;

  • навести розрахунки матеріального балансу основних процесів та конструктивні розрахунки апаратів;

  • розробити заходи щодо охорони навколишнього середовища та охорони праці.

1 Характеристика підприємства

«Компанія «Вода Донбасу» - це найбільше підприємство сфери житлово-комунального господарства України. Воно являє собою унікальний комплекс гідротехнічних та водопровідних споруд і більше 10 тисяч висококваліфікованих спеціалістів, які забезпечують безперебійний процес водозабезпечення Донецької області.

Комунальне підприємство "Компанія "Вода Донбасу" (до 04.09.2007 р. державне виробниче підприємство по зовнішньому централізованому водопостачанню "Укрпромводчормет") створено в 1930 році у зв'язку з великим дефіцитом водних ресурсів у Донбасі для здійснення централізованого водопостачання гірничо-металургійного комплексу, інших галузей промисловості, комунальної сфери та населення [1].

Основними завданнями підприємства є транспортування, очищення води, безперебійне водопостачання області питною і технічною водою населених пунктів і підприємств області.

Джерелами водопостачання служать річка Сіверський Донець через канал «Сіверський Донець-Донбас», водосховища, артезіанські свердловини.

Виробничі об'єкти підприємства - більше 10000 км магістральних водоводів і мереж на території області, фільтрувальні станції, об'єкти енергозабезпечення та зв'язку.

КП «Компанія «Вода Донбасу»» займається різноманітною роботою. До напрямків діяльності підприємства належать:

- водозабір з метою подачі питної і технічної води в маловодні регіони;

- підготовка питної і технічної води;

- зовнішнє централізоване водопостачання питною і технічною водою;

- муніципальне водопостачання;

- збирання і оброблення стічних вод (централізоване водовідведення);

- збирання та знищення інших відходів;

- виробництво пари та гарячої води;

- технічний контроль та аналіз якості води;

- розробка і здійснення заходів щодо запобігання забрудненню водних джерел і зон санітарної охорони;

- інвентаризація земель;

- інженерно-геологічні, інженерно-гідрологічні та спеціальні види вишукувань;

- металеве лиття та оброблення металів;

- виробництво виробів з бетону, гіпсу, цементу;

- виробництво і реалізація трубопровідної арматури [1].

Централізована подача води здійснюється на відстань 260 км від річки Сіверський Донець по каналу Сіверський Донець-Донбас і далі по Південно-Донбаському водоводу до Маріуполя, при цьому підйом води здійснюється на висоту понад 250 м, що забезпечується насосними станціями 7-ми підйомів. Щодоби споживачам подається понад 1,1 млн. питної і 0,3 млн. м3 технічної води. Обробка води здійснюється на 18 фільтрувальних станціях, загальною продуктивністю близько 2 млн. м3 на добу. Подача води споживачам здійснюється по магістральних водоводах і мережах, протяжністю більше 10 тис.км.

До складу підприємства входять 8 регіональних виробничих управлінь, розташованих на території Донецької області, ремонтно-будівельні управління,інформаційно-обчислювальний центр, центральні ремонтно-механічні майстерні, центральна контрольно-дослідна проектно-дослідницька водна лабораторія, 18 виробничих управлінь водопровідно-каналізаційного господарства.

Якість води цілодобово контролюється спеціалізованими лабораторіями підприємства, що пройшли атестацію Міністерства промислової політики України, Донецького державного центру стандартизації і метрології, обласної санепідстанції та Держуправління екології та природоохоронних ресурсів Донецької області.

Одним із підрозділів підприємства є Селидівське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, до складу якого входять каналізаційні очисні споруди. На них здійснюється очищення побутових стоків до санітарних норм. Стічні води проходять відділення механічного, біологічного та хімічного очищення. В дипломному проекті передбачається спроектувати реконструкцію очисних споруд, яка включає заміну решіток з ручним видаленням сміття на решітки-дробарки та заміну знезаражуючого агента хлору на гіпохлорит натрія. Ці вдосконалення мають такі переваги:

  • решітки-дробарки дозволяють повністю автоматизувати їх роботу, виключаючи контакт працівників з відкидами, що добре в санітарному відношенні;

  • гіпохлорит натрію рекомендується застосовувати замість хлору через меншу токсичність у процесі зберігання і використання, меншу вартість і високу окислювальну здатність по відношенню до патогенних організмів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]