Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
м.у._по_самост._работе.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
3.87 Mб
Скачать

Тема 2. Статистичне спостереження

Аналітичний матеріал

Статистичне спостереженняце перша стадія всякого статистичного дослідження, що є науково організованим, планомірним і систематичним процесом збору масових даних про різні економічні і соціальні процеси, явища, факти.

Завданням статистичного спостереження є здобуття в короткі терміни достовірної і повної вихідної інформації, яка об'єктивно відтворює дійсний стан речей.

Всяке статистичне спостереження можна розділити на три послідовні етапи:

1) підготовка спостереження (розробляється програма і організаційний план проведення спостереження);

2) безпосередній збір матеріалу;

3) контроль зібраного матеріалу перед пуском його в розробку.

Програма спостереженняперелік ознак одиниць спостереження, що підлягають реєстрації в процесі проведення статистичного спостереження.

Одиниця спостереженняце первинний елемент статистичного об'єкту спостереження, який є носієм реєстрованих в процесі спостереження ознак.

Об'єкт статистичного спостереженняце сукупність явищ, процесів і фактів (статистична сукупність), які піддаються статистичному спостереженню.

Ознакаце відмінна риса, властивість, якість, що властива одиниці сукупності (одиниці спостереження), вивчається статистикою.

Конкретне втілення програма спостереження отримує в переліку питань, що містяться в статистичному формулярі, відповіді на яких мають бути отримані в ході спостереження. Зміст програми визначається метою дослідження, що проводиться, і конкретними завданнями того, що потрібно виявити або встановити.

Статистичний формулярце бланк (опитний аркуш, переписний аркуш, анкета, форма звітності), який містить питання програми спостереження і місце для відповідей на них.

Статистичний формуляр буває 2-х видів:

- картковий – містить дані про одну одиницю спостереження;

- обліковий – для запису індивідуальних даних про декілька одиниць спостережень.

Окрім статистичного формуляру при розробці програми спостереження, розробляється статистична інструкція (це документ, який роз'яснює питання програми статистичного спостереження).

Інструкція може бути або окремим документом, або друкуватися в статистичному формулярі.

Програма статистичного спостереження розробляється органом, який проводить статистичне дослідження.

Статистичний формуляр і статистична інструкція є інструментарієм статистичного спостереження.

Організаційний план проведення статистичного спостереженняце документ, в якому викладається порядок організації і проведення статистичного спостереження.

У нім фіксується:

 1. Час проведення спостереження.

 2. Терміни проведення спостереження.

 3. Орган, який проводить спостереження.

 4. Спосіб проведення спостереження.

 5. У які терміни і як здійснюється постачання статистичними формулярами осіб, провідних спостереження.

 6. У які терміни і як заповнені формуляри доставляються у відповідні статистичні органи.

 7. Підбір і навчання кадрів, які притягуються до проведення спостереження.

Форми статистичного спостереження. Статистичні органи країни застосовують дві форми збору масових первинних статистичних матеріалів (дві форми організації статистичного спостереження):

- шляхом систематичного здобуття від підприємств необхідних відомостей у вигляді статистичної звітності. Це основна форма організації статистичних спостережень в Україні.

Статистична звітність, яку отримують статистичні органи, класифікується по наступних ознаках:

   1. міра обхвату об'єктів спостереження: типова звітність (має однаковий вміст і форму для всіх підприємств галузі або всіх галузей народного господарства); спеціалізована звітність (відображає специфіку тієї або іншої галузі);

   2. періодичність представлення: тижнева; двотижнева; місячна; квартальна; річна;

  1. спосіб представлення: поштова; телеграфна; електронна;

- шляхом організації спеціального статистичного обстеження (переписи населення; соціологічного дослідження; переписи промислового устаткування; переписи залишків матеріалів і ін. перепису в промисловості, будівництві, торгівлі і на транспорті).

В результаті організації і проведення спеціальних статистичних обстежень:

- отримують дані про явища і процеси, що не охоплюються статистичною звітністю;

- інколи перевіряються дані статистичної звітності.

Види статистичних спостережень. Статистичні спостереження класифікують по наступних ознаках:

 1. міра обхвату сукупності: суцільне (повне) спостереження (обстежуються всі одиниці сукупності, що вивчається); не суцільне (часткове) спостереження:

вибіркове спостереження – спостереження частини одиниць сукупності, що вивчається, відібраних методом випадкового відбору;

спостереження основного масиву – охоплює обстеження визначених, найбільш істотних за значимістю ознак одиниць сукупності, що вивчаються (наприклад, обстеження 15-20% крупних підприємств, що випускають 90-95% певній продукції);

монографічне – дослідження окремих одиниць сукупності, що володіють якими-небудь специфічними особливостями (наприклад, вивчення передового досвіду підприємств з метою його поширення або виявлення недоліків в роботі відстаючих підприємств);

 1. час спостереження: безперервне спостереження – здійснюється шляхом безперервної реєстрації фактів у міру їх виникнення; переривчасте спостереження:

періодичне – проводиться регулярно через певні проміжки часу;

одноразове – проводиться нерегулярний, однократно, у міру потреби;

 1. джерело отримуваних даних: безпосереднє спостереження – здійснюється шляхом фіксації фактів особисто встановлених реєстраторами в результаті огляду, виміру, підрахунку ознаки явища, що вивчається; документарне спостереження – засновано на використанні як джерело інформації різних документів; опитування – базується на здобутті даних у формі відповідей опитуваних осіб.

Способи проведення статистичного спостереження: звітнийполягає в представленні звітів у встановлені терміни і по встановленій формі; експедиційний – полягає у напрямі до кожної одиниці спостереження спеціальних осіб, званих лічильниками або реєстраторами, які в спеціальних формулярах фіксують відомості про спостережуване явище; само-реєстрації – спеціальні працівники забезпечують опитуваних осіб статистичними формулярами і дають інструкції по їх заповненню, а заповнюють їх самі опитувані; анкетний – певному колу осіб вручаються анкети (або публікуються у відкритому друці). Заповнення носить добровільний характер і здійснюється, як правило, анонімно.

Помилкою спостереження називають розбіжність між результатом спостереженням і дійсним значенням величини спостережуваного явища.

Помилки спостереження класифікуються по наступних ознаках:

 1. характер помилки: випадковівиникнення яких обумовлене дією випадкових чинників. При звідній обробці результатів спостереження випадкові помилки, як правило, взаємно погашаються і на кінцевому результаті не відбиваються; систематичнінаявність систематичних помилок наводить до направленого спотворення кінцевого результату спостереження;

 2. стадія виникнення помилки: помилки реєстрації ті неточності, які мають місце при записі даних в статистичний формуляр; помилки, що виникають в ході підготовки даних до машинної обробки, – помилки, викликані неякісним станом первинних документів; неправильним зберіганням інформації; помилки, які з'являються під час машинної обробки даних, – помилки, викликані збоями в роботі устаткування;

 3. причина виникнення: помилки вимірупов'язані з погрішностями, що виникають при однократному статистичному спостереженні соціально-економічних явищ; помилка репрезентативності – виникає при не суцільному спостереженні (вибірковому) і пов'язані з тим, що порушений принцип випадкового відбору одиниць спостереження; навмисні помилкивиникають при свідомому спотворенні даних з метою прикрасити дійсне положення справ; ненавмисні помилкиносять випадковий характер і розцінюються як промахи в роботі.

Під достовірністю статистичного спостереження розуміють міру об'єктивного відображення статистичними даними єства явищ і процесів.

Для забезпечення достовірності отриманих даних проводиться перевірка якості даних, що поступають.

Важливими елементами системи перевірки якості є:

- проведення перевірок достовірності звітних даних безпосередньо на місцях (підприємствах);

- контроль достовірності що поступили в статистичні органи даних.

Для здійснення такого контролю статистичні органи використовують три види контролю:

 1. синтаксичний контрольполягає в перевірці правильності структури документа, наявність необхідних реквізитів, повнота заповнення рядків і так далі (ручний контроль);

 2. логічний контрольперевіряється правильність запису код, відповідність їх найменуванням і значенням показників і так далі (автоматизований);

 3. арифметичний контрольперевіряється значення показників шляхом арифметичних дій (автоматизований).

Тести

1. Визначте як називається спосіб статистичного спостереження при якому до кожної одиниці спостереження направляються реєстратори, які в спеціальних формулярах фіксують відомості про явище, яке досліджується:

а) звітним;

б) експедиційним;

в) само реєстрації;

г) анкетним.

2. Спостереження при якому обстеженню підлягає частина одиниць сукупності, яка виділена методом випадкового відбору, називається:

а) повним;

б) спостереженням основного масиву;

в) монографічним;

г) вибірковим.

3. Відмінна риса, якість, властивість, які притаманні одиниці сукупності і вивчаються статистикою, називають:

а) об’єктом спостереження;

б) статистичною сукупністю;

в) ознакою;

г) одиницею спостереження.

4. Інструментарій статистичного спостереження складає:

а) програма спостереження;

б) статистичний формуляр;

в) план проведення спостереження;

г) статистична інструкція.

5. В програмі статистичного спостереження находить відображення:

а) перелік питань, відповіді на які необхідно отримати в ході спостереження;

б) час проведення спостереження;

в) документ, що роз’яснює питання спостереження;

г) орган, який проводить спостереження.

6. Документ, в якому викладається порядок організації та проведення спостереження, називається:

а) програма спостереження;

б) план спостереження;

в) статистичний формуляр;

г) статистична інструкція.

7. Спостереження при якому обстежують окремі одиниці сукупності, яким притаманні специфічні особливості, називають:

а) вибірковим;

б) повним;

в) основного масиву;

г) монографічним.

8. Статистичне спостереження, яке проводиться регулярно через визначені проміжки часу, називають:

а) вибірковим;

б) періодичним;

в) одноразове;

г) безперервно.

9. Спостереження, яке здійснюється шляхом фіксації фактів особисто встановлених особами, що проводять спостереження, в результаті вимірювання ознаки, називають:

а) основного масиву;

б) суцільним;

в) документарним;

г) безпосереднім.

10. Під достовірністю статистичного спостереження розуміють:

а) величину розходження між результатом спостереження і істинним значенням величини явища, яке вивчається;

б) ступінь об’єктивного відображення одержаними в результаті спостереження даними сутності явища, яке вивчається;

в) повноту охоплення обстеженням одиниць сукупності, яка вивчається;

г) безперервність одержання від підприємств, організацій та установ статистичних даних у формі статистичної звітності.

Контрольні питання

1. Визначте поняття статистичне спостереження, сформулюйте його задачу та перерахуйте етапи його виконання.

2. Наведіть ознаки за якими класифікують види статистичного спостереження та визначте види спостереження в залежності від джерел даних, що збираються.

3. Визначте поняття помилки статистичного спостереження та наведіть їх перелік в залежності від характеру, стадії появи та причин появи.

4. Перелічить форми організації статистичного спостереження, вкажіть яка з них є основною та дайте їй характеристику по обсягу охвату об’єктів спостереження, періодичності та способу представлення.

5. Визначте поняття «достовірність статистичного спостереження», та вкажіть яким чином можна досягти її.