Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
м.у._по_самост._работе.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
3.87 Mб
Скачать

87

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Методичні рекомендації

для самостійної та індивідуальної роботи студентів та завдання для виконання контрольної роботи виконання практичних робіт студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

Статистика

для студентів усіх форм навчання

Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»

0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрями підготовки: 6.030503 «Міжнародна економіка»

6.030601 «Менеджмент»

Укладач:

Олейніков О.А., к.т.н., доцент

Розглянуто на засіданні кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Протокол № 1 від 28 . 08 . 2013 р.

Донецьк, 2013

Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів та завдання для виконання контрольної роботи студентів-заочників (для студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент» та 6.030503 «Міжнародна економіка») / Укладачі: О.А. Олейніков, Т.О. Бутенко. - Донецьк: ДонНТУ, 2009. – 108 с.

Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи підготовлено у відповідності до програми дисципліни «Статистика».

Методичні рекомендації по кожній темі дисципліни містять аналітичний матеріал, приклади вирішення задач, тести та контрольні питання, а також завдання для самостійного (індивідуального) вирішення практичних завдань по кожній темі. У додатках наведено варіанти самостійних (індивідуальних) завдань та завдань для виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання, а також довідкові статистичні таблиці.

Укладач:

О.А. Олейніков, к.т.н., доцент

Рецензент:

В.Г. Гадецький, к.е.н., доцент

Відповідальний за випуск:

Я.В. Хоменко, д.е.н.. професор

ЗМІСТ

1

Тема 1. Методологічні засади статистики……………………………..

4

2

Тема 2. Статистичне спостереження…………………………………..

7

3

Тема 3. Зведення і угрупування статистичних даних. Статистичні таблиці……………………………………………………………………..

12

4

Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники……………………….

4.1 Абсолютні величини і відносні величини………………….

4.2 Середні величини……………………………………………...

15

15

21

5

Тема 5. Показники варіації та аналіз рядів розподілу……………….

30

6

Тема 6. Взаємозв'язки статистичних величин………………………..

45

7

Тема 7. Ряди динаміки……………………………………………………

56

8

Тема 8. Статистичні індекси…………………………………………….

70

9

Тема 9. Вибірковий метод………………………………………………..

77

Додаток А

Вихідні дані по варіантам для самостійного виконання завдання 3.1 по темі 3…………………………………………………...................................

86

Додаток Б

Таблиця 1. Вихідні дані по варіантам для виконання завдання 4.1 по темі 4…………………………………………...............................................

Таблиця 2. Вихідні дані по варіантам для виконання завдання 4.2 по темі 4………………………………………………………………………...

Таблиця 3. Вихідні дані по варіантам для виконання завдання 4.3 по темі 4……. ………………………………………………………………….

Таблиця 4. Вихідні дані по варіантам для виконання завдання 4.4 по темі 4………………………………………………………………………...

Таблиця 5. Вихідні дані по варіантам для виконання завдання 4.5 по темі 4………………………………………………………………………..

таблиця 6. Вихідні дані по варіантам для виконання завдання 4.6 по темі 4………………………………………………………………………..

88

89

90

91

92

93

Додаток В

Вихідні дані по варіантам для виконання завдання 4.9 по темі 4………

94

Додаток Г

Таблиця 1. Значення функції нормального нормованого розподілу……

Таблиця 2. Критичні значення критерію Пірсона………………………..

таблиця 3. Критичні значення критерію Колмогорова…………………..

100

101

101

Додаток Д

Таблиця 1. Вихідні дані для завдання 6.1 та 6.3 по темі 6………………

Таблиця 2. Вихідні дані до завдання 6.2 по темі 6………………………

Таблиця 3. Вихідні дані до завдання 6.4по темі 6……………………….

102

102

103

Додаток Е

Таблиця 1. Вихідні дані для виконання 7.1 – 7.6 по темі 7……………...

104

Додаток Ж

Таблиця 1. Варіанти вибору вихідних даних для виконання завдань 8.1 – 8.4.…………………………………………………………………………

Таблиця 2. Вихідні дані для виконання завдання 8.1 по темі 8…………

Таблиця 3. Вихідні дані для виконання завдання 8.2 по темі 8…………

Таблиця 4. Вихідні дані для виконання завдання 8.3 по темі 8…………

Таблиця 5. Вихідні дані для виконання завдання 8.4 по темі 8…………

105

106

106

107

108