Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MV_do_vivch_norm_distsp_BZhD.doc
Скачиваний:
69
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
904.7 Кб
Скачать

1. Сфера застосування

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Національний транспортний університет», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки.

На сучасному етапі розвитку цивілізації безпека людини та людства у цілому розглядається як основне питання. Одним із головних напрямів забезпечення безпеки населення України є належна освіта з проблем безпеки людини. Це відображено у Концепції освіти з напряму «Безпека життя і діяльності людини» та реалізується через вивчення комплексу дисциплін: валеології, екології, ергономіки, цивільного захисту тощо, чільне місце серед яких посідає безпека життєдіяльності.

Навчально-методичний комплекс, який пропонується, містить рекомендації, призначені для допомоги студентам під час самостійного опрацювання курсу «Безпека життєдіяльності». Процес навчання передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

Безпека життєдіяльності є дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук і тісно пов’язана з практичною діяльністю людини. Тому при вивченні дисципліни студентам необхідні знання з філософії, біології, фізики, хімії, соціології, психології, екології, економіки, менеджменту, правознавства тощо

2. Характеристика напрямів підготовки

Галузі знань

Напрями підготовки

Шифр

Найменування

Код

Назва

0505

Машинобудування та матеріалообробка

6.050503

«Машинобудування»

(АБ, АД, ДМ, МШ)

6.050504

«Зварювання» В)

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070106

«Автомобільний транспорт»

(АА, АТ)

0101

Педагогічна освіта

6.010104

«Професійна освіта» (ІП)

(транспорт)

0401

Природничі науки

6.040106

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (ЕО)

0202

Мистецтво

6.020207

«Дизайн» (ДН)

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

«Менеджмент» (ТМ,МА)

«Логістика» (ЛГ )

0305

Економіка та підприємництво

6.030504

«Економіка підприємства» (ЕП)

6.030503

«Міжнародна економіка» Е)

6.030508

«Фінанси і кредит» (ФТ)

6.030509

«Облік і аудит» А)

0304

Право

6.030401

«Правознавство» (ТП)

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101

«Комп’ютерні науки» (КН)

1401

Сфера обслуговування

6.140103

«Туризм» (ТР)

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070101

«Транспортні технології»

(ОР, ОРт, ВП, ТСМ, МП, МК, УТ, УТт)

0203

Гуманітарні науки

6.020303

«Філологія» (ФП)

0201

Культура

6.020105

«Документознавство та інформаційна діяльність» З)

0601

Будівництво та архітектура

6.060101

«Будівництво»

( БД, БДт, БА, МТ, ТК)

0801

Геодезія та землеустрій

6.080101

«Геодезія, картографія та землеустрій» (ГК)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]