Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Філос.Рад.doc
Скачиваний:
75
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.32 Mб
Скачать

1. Проблеми систематизації філософського знання

План

1. Принципи побудови філософських систем.

 1. Класичні й некласичні підходи до побудови систем науки і філософії.

 2. Структура філософських систем, їх типологія.

 3. Філософія як об’єкт дослідження.

 4. Проблема систематизації законів та категоріального складу фі­лософії.

Література

 1. Алексеев П. В., Панин А. В. Диалектический материализм (Общие теоретические принципы): Уч. пособие. — М.: Высш. шк., 1987. — Разд. 1.

 2. Кувакин В. А. Что такое философия? — М.: Изд-во МГУ, 1989.

 3. Ильенков 3. В. Философия и культура. — М.: Политиздат, 1991.

 4. Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. — М.: Про­гресс, 1990.

2. Онтологія

План

 1. Сутність і основні форми буття.

 2. Буття матеріального. Матерія і рух. Простір і час.

 3. Буття людини.

 4. Буття ідеального. Свідомість, її структура.

 5. Діалектика та її альтернативи.

 6. Буття соціального.

Література

 1. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Саратовський, 1.1. Кальний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розд. 5–10.

 2. Філософія: Курс лекцій / За ред. І. В. Бичка, В.Г.Табачковського, Г.І.Горак та ін. — К.: Либідь, 1994. — Лекції 13–18.

 3. Философия: Учебник для высших учебных заведений. — Ростов н/Д: Феникс, 1996. — Гл. III–VI.

3. Гносеологія

План

 1. Основні принципи теорії пізнання.

 2. Пізнання як відображення. Суб'єкт і об'єкт пізнання.

 3. Єдність чуттєвого і раціонального в пізнанні.

 4. Емпіричний і теоретичний рівні пізнання.

 5. Творчість та інтуїція.

 6. Проблема істини, її критерії.

Література

1.Філософія: Підруч. /Г. А. Заїченко, В. М. Саратовський, 1.1. Кальний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розд. 11–12.

2. Філософія: Курс лекцій / За ред. І.В.Бичка, В.Г.Табачковського, Г.І.Горак та ін. — К.: Либідь, 1994. — Лекція 20.

4. Соціальна фііософія і фціософська антропологія

План

 1. Особливості філософського пізнання суспільства і людини.

 2. Природні умови розвитку суспільства.

 3. Матеріальне виробництво як основа розвитку суспільства.

 4. Соціально-політична сфера суспільства.

 5. Духовні виміри життя суспільства.

 6. Філософська антропологія.

Самостійна навчальна робота студента

Вивчення курсу філософії здійснюється, крім лекційних та семінарських форм, у таких формах СРС:

самостійна робота з філософською літературою, конспек­тування першоджерел (див. список літератури);

контрольні роботи, захист їх (див. тематику );

розв'язування тестів (див. тести та ін.);

складання словника ;

упорядкування інформації про відомих філософів і філософсь­кі школи ;

аналітична робота з філософськими текстами.

Найменування змістових модулів, що виносяться для

Години

Форма

звіту

самостійної роботи

1

2

3

Змістовий модуль 1.1. Історія філософії

Словник категорій, контрольна робота, тести, контрольні питання і завдання

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи

Предмет філософії

8

Філософія Стародавнього світу

8

Філософія Середньовіччя

8

Філософія Нового часу

8

Німецька класична філософія

8

Історія філософії України

8

Тенденції розвитку сучасної філософії

8

Змістовий модуль 1.2. Система філософії

Словник категорій, контрольна робота, тести, аналіз текстов.

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи

Проблеми систематизації філософського знання

9

Онтологія

9

Гносеологія

9

Соціальна філософія і філософська антропологія

9

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.