Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Філос.Рад.doc
Скачиваний:
75
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.32 Mб
Скачать

4. Філософія Нового часу

План

 1. Основні риси філософії Нового часу. Наукова революція XVII ст.

 2. Емпіризм і гносеологія Ф. Бекона, Т. Гоббса.

 3. Дуалізм і раціоналізм Р. Декарта, пантеїзм Б. Спінози, монадоло­гія Г. Лейбніца.

 4. Суб'єктивний ідеалізм і агностицизм ( Д. Берклі, Д. Юм).

 5. Французькі матеріалісти XVIII ст. (Д. Дідро, П.-А. Гольбах, Ш.-Л. Монтеск'є, Ж.-Ж. Руссо).

Література

 1. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник / За ред. І. В. Бичка, В. Г. Табачковського, Г. І. Горак та ін. — К.: Либідь, 1994. — Лекція 6.

 2. Філософія: Підручник /Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І.І. Кальний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розділ 2, § 3.

 3. Соколов В. В. Европейская философия XV–XVII веков: Уч. пособие. —М.: Высш. шк., 1984.

5. Німецька класична філософія

План

 1. Історичні умови формування класичної німецької філософії, її основні риси.

 2. Філософські та соціально-етичні погляди І. Канта.

 3. Післякантівський суб'єктивний ідеалізм (Й. Фіхте).

 4. Діалектика і натурфілософія Ф. Шеллінга.

 5. Об'єктивний ідеалізм і діалектика Г. Гегеля.

6.Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.

Література

 1. Філософія: Підручник / Г. А. Заїченко, В. М. Саратовський, І. 1. Каль­ний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розділ 2, § 5.

 2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник / За ред. І. В. Бичка, В. Г. Табачковського, Г. І. Горактаін. — К.: Либідь, 1994. — Лекція 7.

 3. История философии: Запад — Россия — Восток. Книга вторая: Философия XV–ХIХ вв.: Учеб. для студентов вузов / Под ред. Н. В. Мотрошиловой. — М: Греко-латинский кабинет, 1996. — Главы 5–9.

6. Історія філософії України

План

 1. Давньослов’янська міфологія — колиска філософської думки України-Русі.

 2. Філософська думка Київської Русі.

 3. Філософські ідеї в духовній культурі України XII–XIII ст.

 4. Гуманізм епохи Відродження в Україні.

 5. Філософія в Києво-Могилянській академії. Філософія «серця» Г. С. Сковороди.

 6. Український романтизм.

 7. Українська академічна філософія. Філософські погляди П. Юркевича.

 8. Російськомовна школа «Київського кола» другої половини XIX— початку XX ст.

 9. Світоглядно-філософська ситуація в Радянській і пострадянській Україні.

Література

 1. Історія філософії України: Підручник / М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Ру­син, І. В. Бичко та ін, — К.: Либідь, 1994.

 2. Історія філософії України. Хрестоматія / Упоряд. М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, І.В.Бичко та ін. — К.: Либідь, 1993.

7. Тенденції розвитку сучасної філософії

План

Марксистська філософія, її структура, проблеми й основні різновиди.

Позитивізм і неопозитивізм, його різновиди.

Екзистенціалізм та його різновиди.

Філософська антропологія.

Персоналізм і неоперсоналізм.

Неотомізм.

Література

І.Андерсен П. Размышления о западном марксизме. На путях исторического материализма / Пер. с англ. — М.: Интер — Версо, 1991.

 1. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Саратовський, І. І. Кальний та ін. /Заред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розділ 4.

 2. Філософія: Курс лекцій / За ред. І.В.Бичка, В.Г.Табачковського, Г.І.Горак та ін. — К.: Либідь, 1994. — Лекція 12.

4. Зарубіжна філософія XX ст.: У 6 кн. / Ред. кол.: Г. І. Волинська, С. О. Кичигин, М. Ф. Тарасенко. — К.: Довіра, 1993. — Кн. 6.

Змістовий модуль 1.2. Система філософії

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.