Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Філос.Рад.doc
Скачиваний:
75
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.32 Mб
Скачать

Основні вимоги до знань, умінь та навичок студентів

Студент повинен:

знати предмет дисципліни, її структуру, категоріальний апа­рат, основні етапи розвитку історії світової і вітчизняної філо­софії, сучасні тенденції розвитку філософської думки, найбільш відомих авторів філософських систем, їх головні праці;

вміти ідентифікувати філософські тексти з певними погляда­ми, розв'язувати тести, трансформувати філософські знання на проблеми економічної теорії й практики, аналізувати соціально-економічні проблеми буття, ставити філософського рівня питан­ня, аналізувати їх і акумулювати в рефератах, виступах на семі­нарах, доповідях та наукових студентських конференціях;

мати навички читання та конспектування філософської літе­ратури, толерантного ставлення до різних світоглядних систем, дис­кутування з тих чи інших проблем, письмової відповіді на іспи­тах та ін.

Критерії

ОЦІНОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ КОМПЛЕКСНОЇ РОБОТИ З МОДУЛЯ

"Філософія"

п/п

Параметри

Оцінка відповіді в балах

Відмінно

Добре

Задовільно

Не задовільно

1.

Оволодіння понятійним апаратом і категоріями

Основні поняття і категорії засво­єння

Поняття засвоєні, але в ряді випадків є не­точності

Поняття і категорії засвоєні нечітко, не послідовно

Основні поняття й категорії не засвоєні

2

Знання наукового фактич­ного матеріалу

Вільно оперує необхідним науко­вим матеріалом

Оперує необхідним матеріалом, але зу­стрічаються неточно­сті

Відчувається недолік знання наукового і фактичного матеріалу

Не знає наукового й фактичного матеріалу

3.

Оволодіння вміннями аналізу та узагальнення

Може самостійно аналізувати фак­тичний та науковий матеріал і ро­бити узагальнення

Може самостійно аналізувати фактич­ний матеріал, але уза­гальнення складає труднощі

Може переказувати матеріал з елементами практич­ного аналізу

Може тільки переказу­вати матері­ал

4.

Знання літератури з про­блеми, що вивчається

Може проаналізувати теорії, по­гляди факти, що відображується в літературі

Відповіді є на всі пи­тання, але висвітлю­ються не повністю

Відповіді на запитан­ня не повні, допущені вагомі помилки

Не може обгрунтува­ти відповідні на жод­не запитання

5.

Повнота висвітлення

ма­теріалу курсу

Вільне володіння матеріалом від­повіді на всі запитання

обґрунто­вані

Відповіді на всі пи­тання, матеріал одно­го з питань висвітлю­ється неповністю, є неточності

Відповіді на запитан­ня не повні

Не може відповісти на питання екзамена­ційних білетів, вимог ККР

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА …………………………………………………………..

3

І

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ» І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ…………………………

5

Плани семінарських занять……………………………………………

10

Самостійна навчальна робота студента………………………………

15

Поточні тести модуля 1 ФІЛОСОФІЯ………………………………..

18

Теми контрольних робіт…………………………………………….…

23

Контрольні питання і завдання з модуля «Філософія»……………...

27

Першоджерела …………………………………………………………

27

Змістовий модуль 1.1.

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ……………………………………………….…..

37

І

Предмет філософії……………………………………………………….

37

ІІ

Філософія стародавнього світу…………………………………………

42

ІІІ

Філософія Середньовіччя……………………………………………….

59

IV

Філософія нового часу (XVII-XVIII ст.)……………………………….

70

V

Німецька класична філософія………………………………………….

76

VI

Історія філософії України………………………………………………

80

VII

Тенденції розвитку сучасної філософії………………………………...

89

Змістовий модуль 1.2.

СИСТЕМА ФІЛОСОФІЇ………………………………………………...

96

І

Проблема систематизації філософського знання……………………..

96

ІІ

Онтологія………………………………………………………………..

101

ІІІ

Гносеологія……………………………………………………………..

114

IV

Соціальна філософія і філософська антропологія……………………

120

Підсумковий тест з модуля «Філософія»………………………………

130

Критерії оцінок виконання завдань комплексної роботи з модуля «Філософія»……………………………………………………………….

140

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.