Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управление персоналом(лекция укр.).doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
647.17 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О.М. БЕКЕТОВА

С.А. Александрова

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З ДИСЦИПЛІНИ

«Управління персоналом»

(для студентів 4 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 6.0306010 - «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу»)

Харків – хнумг – 2013

Александрова С. А. Конспект лекцій з дисципліни «Управління персоналом» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 6.0306010 - «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу») / С. А. Александрова/ Харк. нац. універс. міськ. госп-ва ім.. О.М. Бекетова– Х.: ХНУМГ, 2013. – 83 с.

Автор: к. пед. н., доц. С. А. Александрова

Рецензент: д. е. н., проф. І. М. Писаревський

Затверджено на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол № 1 від 29 серпня 2012 р.

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………….....4

ЛЕКЦІЯ 1.…………………………………………………………………………….....…5

ТЕМА 1. ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………..5

ЛЕКЦІЯ 2……………………………………………………………………………..…...13

ТЕМА 2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ………………...13

ТЕМА 3. МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ…………16

ЛЕКЦІЯ 3……………………………………………………………………………….....19

ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ…………………………….19

ЛЕКЦІЯ 4……………………………………………………………………………….....22

ТЕМА 5. КАДРОВА ПОЛІТИКА І КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ…...22

ЛЕКЦІЯ 5……………………………………………………………………………….....27

ТЕМА 6. ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ……………27

ТЕМА 7. ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ ……………………………………………………………………...36

ЛЕКЦІЯ 6……………………………………………………………………………….....42

ТЕМА 8. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ…………………………………………..……...42

ТЕМА 9. МОТИВАЦІЙНІ ТЕОРІЇ………………………………………………..……...48

СПИСОК ДЖЕРЕЛ......................................................................................................60

ВСТУП

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Управління персоналом» призначений для студентів 4 курсу всіх форм навчання (для студентів 4 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 6.0306010 - «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу»).

Конспект є одним з найважливіших складових елементів методичного забезпечення дисципліни. Він призначений для самостійної роботи студентів і закріплення знань за темами, підготовки до практичних занять і проведення підсумкового контролю.

Дисципліна «Управління персоналом» має практичну спрямованість – її метою є підготовка студентів до ефективного управління персоналом, тобто формування у студентів комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних організаціях, добору й розміщення персоналу, його оцінювання і навчання, забезпечення ефективного використання персоналу організації.

Предметом вивчення є загальні закономірності та особливості формування, функціонування і розвитку персоналу організації.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є теоретична підготовка студентів із наступних питань:

 • обґрунтування методологічних принципів управління персоналом;

 • формування та аналіз кадрової політики;

 • застосування сучасних методів планування потреб у персоналі;

 • організація набору й відбору персоналу у конкретних умовах;

 • атестування персоналу та використання його результатів;

 • оцінювання ефективності та результативності управління персоналом.

У результаті вивчення дисципліни студенти мають здобути наступні навички і уміння:

 • розраховувати оптимальну кількість працівників організації;

 • використовувати сучасні методи добору, відбору кадрів;

 • володіти інструментарієм стимулювання працівників, що передбачає необхідність урахування внутрішнього потенціалу працівника;

 • здійснювати контроль виконання та професійно використовувати методи стимулюючої оцінки цього виконання у процесі управління;

 • здійснювати аналіз майбутніх потреб, що обумовлюють необхідність та основні напрями розвитку персоналу;

 • інформаційно й документально забезпечувати управління персоналом;

 • застосовувати методи оцінки персоналу;

 • розраховувати показники ефективності роботи персоналу.

 • адаптувати методи управління персоналом до умов функціонування багатонаціональних компаній.