Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управление персоналом(лекция укр.).doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
647.17 Кб
Скачать

Теорія справедливості (з. Адамі).

Основна ідея теорії справедливості полягає в тому, що в процесі роботи людина порівнює оцінку своїх дій з оцінкою аналогічних дій колег і на цій основі приходить до висновку щодо справедливість оплати її праці. Несправедливість може існувати у формі недоплати (вона переноситься гостріше і викликає обурення) і переплати (відчувається рідше, в нормальної людини при цьому виникає відчуття провини або залежності).

Теорія постановки цілей (е. Локк).

Теорія постановки цілей виходить з того, що поведінка людини визначається цілями, які вона ставить перед собою і ради досягнення яких виконує певні дії.

Готовність людини витрачати певні зусилля, виконувати роботу на певному рівні в значній мірі залежать від чотирьох характеристик цілей:

Складність мети відображає ступінь професіоналізму і рівень виконання, необхідний для її досягнення. Специфічність мети відображає її кількісну ясність, точність і визначеність. Прийнятність мети відображає ступінь, до якого людина сприймає її як власну. Прихильність мети відображає готовність витрачати зусилля певного рівня для її досягнення. Якщо все легко виходить, прихильність цілі у працівника зростає, а при появі труднощів знижується.

Теорія л. Портера — е. Лоулера

Модель цих авторів, згідно з якою досягнуті результати залежать від зусиль, що витрачаються співробітником, його здібностей, а також усвідомлення ним своєї ролі. Рівень зусиль, що витрачаються, визначається цінністю винагороди і ступенем упевненості в тому, що докладені зусилля дійсно спричинять за собою відповідний рівень винагороди. У моделі встановлюється співвідношення між винагородою і результатами. Результати, досягнуті співробітником, залежать від трьох змінних: зусиль, що витрачаються, здібностей і характеру людини та усвідомлення нєю власної ролі в процесі праці.

Рівень зусиль, що витрачаються, у свою чергу, залежить від цінності винагороди і того, наскільки людина вірить в існування міцного зв'язку між витратами зусиль і можливою винагородою .

Досягнення необхідних результатів може спричинити внутрішні винагороди, такі як відчуття задоволення від виконаної роботи, впевненість у власній компетентності й самоповага, а також зовнішні винагороди — похвалу керівника, премію, просування по службі. Можливий зв'язок між результативністю якого-небудь співробітника і його винагородженням.

При цьому люди мають власну думку щодо винагороди, яку вони одержують.

Задоволення — це результат зовнішніх і внутрішніх винагород з урахуванням їх справедливості. Задоволення є мірою реальної цінності винагороди, ця оцінка впливає на сприйняття людиною майбутніх ситуацій.

Теорія посилення мотивації б. Скіннера

Згідно з теорією Скіннера, поведінка людей обумовлена наслідками їх дій в подібній ситуації в минулому.

Схематично механізм поведінки, згідно з Скіннером, можна відобразити так:

Стимули —> поведінка —> результат —> майбутня поведінка.

Концепція партисіпативного управління

Ця теорія припускає залучення працівників до управління організацією. Вона базується на передумові, що коли працівник зацікавлено бере участь у внутрішньофірмовій діяльності і одержує від своєї праці задоволення, то він працює більш продуктивно і якісно.

Розрізняють три ступені участі: висунення пропозицій, вироблення альтернативи, вибір остаточного рішення.

Ключові слова та поняття теми:

Первинні теорії мотивації. Змістовні теорії мотивації. Процесуальні теорії мотивації.

Контрольні питання:

  1. Які основні первинні теорії мотивації Вам відомі. Охарактеризуйте їх.

  2. Які основні змістовні теорії мотивації Вам відомі. Охарактеризуйте їх.

  3. Які основні процесуальні теорії мотивації Вам відомі. Охарактеризуйте їх.

Практичні завдання:

 1. Проаналізуйте взаємозв’язок основних змістовних теорій мотивації.

Література: 4,6,15

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

 1. Кодекс законів України про працю.

 2. Закон України «Про оплату праці».

 3. Закони України «Про зайнятість населення».

 4. Агамирова Е. В. Управление персоналом в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе: Практикум. - М.: Дашков и Ко, 2007.

 5. Васильченко В.С. Управління трудовим потенціалом/В. С.Васильченко, А. М.Гриненко, О. А Грішнова., Л. П. Керб. -   Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005.

 6. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала/ В.Р.Веснин. — М.: Юристъ, 2001.

 7. Гаврилюк С.П. Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу/ С.П. Гаврилюк. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006.

 8. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини/ О.А. Грішнова. — К., 2009.

 9. Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе: Уч. пособие/ М.А. Жукова. – М.: КНОРУС, 2006.

 10. Завіновська Г. Т. Економіка праці/ Г. Т. Завіновська. . — К., 2010.

 11. Петюх В.М. Ринок праці: навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.

 12. Райли Майкл Управление персоналом в гостеприимстве.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

 13. Рентабельность инвестиций в персонал: измерение экономической ценности персонала./Як Фитц-енц, под. ред.. В.И.Ярных.- М.:Вершина, 2006.

 14. Саак А.Э. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: Учеб. пособие/ А.Э. Саак, Ю. А.Пшеничных. — СПб.: Питер, 2007.

 15. Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент: Курс лекцій/ В.П. Сладкевич. — К.: МАУП, 2001.

 16. Управление персоналом организации/ Под. ред. Кибанова А. Я. и др. – М: Инфра-М, 2001.

 17. Хомутник Н.В. Методи оцінювання персоналу підприємства/ Н.В. Хомутник, Р.Д. Бала. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080

 18. Щекин Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учебник / Г. В. Щекин. – К:МАУП, 1999.

 19. Щёкин Г. В. Социальная теория и кадровая политика: Монографія / Г. В. Щекин.- К.: МАУП, 2000.

 20. Щекин Г.В. Организация и психология управления персоналом: учебно-методич. пособие. / Г. В. Щекин. – К.:МАУП, 2002.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

АЛЕКСАНДРОВА Світлана Анатоліївна

Конспект лекцій

з дисципліни

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.