Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управление персоналом(лекция укр.).doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
647.17 Кб
Скачать

Ключові слова та поняття теми:

Управління персоналом організації. Функції управління персоналом. Філософія організації. Методи управління персоналом.

Контрольні питання:

 1. Розкрийте сутність управління персоналом, наведіть основні функції.

 2. Розкрийте сутність філософії організації. Чи розрізняється вона у різних країнах?

 3. Перелічіть принципи управління персоналом.

 4. Які існують методи управління персоналом, наведіть їхню класифікацію.

 5. У чому полягає сутність адміністративних методів управління персоналом. Наведіть приклади.

 6. У чому полягає сутність економічних методів управління персоналом. Наведіть приклади.

 7. У чому полягає сутність соціально-психологічних методів управління персоналом. Наведіть приклади.

Практичні завдання:

 1. Проаналізуйте та порівняйте філософію організації в різних країнах світу.

 2. Розробіть систему засобів впливу на колективи і окремих працівників з метою здійснення координування їх діяльності в процесі функціонування туристського підприємства.

Література: 4,6,12,16,18,20

ЛЕКЦІЯ 3.

ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

4.1 Соціальні групи

4.2 Поняття і основні ознаки колективу

4.3 Види колективів

4.4. Психологічні характеристики колективу

4. 5 Етапи розвитку колективу

4.6 Принципи створення ефективної команди

4.1 Соціальні групи

Соціальна група - це сукупність індивідів, які взаємодіють певним чином на основі очікувань кожного члена групи по відношенню до інших.

Умови, необхідні для того, щоб сукупність вважалася групою:

- наявність взаємодій між її членами;

- поява очікувань кожного члена групи щодо інших її членів.

Статусні групи - класи, прошарки і касти. Ці великі групи, що виникли на основі соціальної нерівності, володіють (за винятком каст) низьким внутрішнім соціальним контролем, який, проте, може підвищуватися у міру усвідомлення особами своєї приналежності до статусної групи, а також усвідомлення групових інтересів і включення в боротьбу за підвищення статусу своєї групи.

4.2 Поняття і основні ознаки колективу

Поняття колектив (від лат. collectivus — збірний) вживається для позначення соціальної спільності людей, об'єднаних спільною діяльністю на основі чинних соціально-економічних відносин, єдністю цілей та інтересів, взаємною відповідальністю, відносинами товариськості і взаємодопомоги, організованих і забезпечених органами управління та самоврядування.

Для дієвого колективу характерні взаємозалежні ознаки:

 • спільна мета;

 • колективна діяльність;

 • наявність органів самоврядування.

Роль колективу:

- в його рамках задовольняється природна потреба людей в спілкуванні і діловій взаємодії, у приналежності до групи собі подібних;

- в колективі людина в необхідних випадках знаходить підтримку і захист;

- у своєму колективі особистість в першу чергу знаходить визнання успіхів і досягнень.

Залежно від характеру самого колективу його вплив на особистість може бути як позитивним, так і негативним. Згуртований, але не налаштований на конструктивну поведінку колектив, може негативно впливати на особистість, спонукати до антисоціальної поведінки. У свою чергу, людина також намагається впливати на колектив, робити його більш «зручним» для себе.

Сильна особистість може підпорядкувати собі колектив, в тому чіслі в результаті конфлікту з ним; слабка, навпаки, сама йому підкоряється і розчиняється в ньому, а колектив бере на себе турботу про її благополуччя.

Основні ознаки трудового колективу:

 • об'єднання людей, створене для реалізації виробничо-економічних функцій;

 • спільність дій;

 • певна організація та управління;

 • загальна мета, спільні інтереси.

Суттєвою ознакою трудового колективу є його структурна оформленість. Найважливішими вважаються такі типи структур:

 • функціональна — це зв'язки між людьми, групами щодо обміну діяльністю, зумовлені технологією виробництва, системою робочих місць, посадовими інструкціями працівників;

 • професійно-кваліфікаційна структура — сукупність зв'язків між групами працівників, які розрізняються за ознаками професії і кваліфікації. Кожна професія має свій діапазон кваліфікаційних груп: некваліфікована, малокваліфікована, кваліфікована і висококваліфікована праця;

 • соціальна структура — сукупність зв'язків між робітниками, інженерно-технічною інтелігенцією, службовцями і молодшим обслуговуючим персоналом. Відмінності між цими групами пов'язані зі змістом праці і роллю в організації та здійсненні процесу виробництва;

 • соціально-демографічна — сукупність зв'язків, що ґрунтуються на статевовікових ознаках, родинному стані, рівні освіти;

 • соціально-психологічна — структура міжособистісних відносин, цінностей, установок, мотивів трудової діяльності й позавиробничої поведінки.

До основних функцій трудового колективу належать:

 • виробничо-економічна, яка полягає у створенні матеріальних і духовних благ, виробництві товарів, послуг та інших суспільно корисних цінностей;

 • виховна функція полягає у формуванні в працівників високої відповідальності до праці, почуття колективізму і свідомого ставлення до підприємства, готовності виконувати норми трудової моралі;

 • організаційно-управлінська функція припускає залучення трудящих до системи громадського самоврядування, прищеплювання навичок, досвіду та інтересу до організаторської роботи;

 • функція соціального контролю реалізується шляхом оцінки поведінки членів колективу, виходячи із соціальних норм, заохочення нормативної поведінки та покарання за проти нормативну;

 • функція задоволення потреб працівників як у виробничій, так і в позавиробничій сфері;

 • функція створення умов для самореалізації і розвитку особистості працівників;

 • функція здійснення і відтворення колективістського, демократичного способу життя.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.