Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
медицина (Ильченко В.В.).doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.45 Mб
Скачать

Glossary English-Ukrainian

absorption всмоктування

adipose (fat) tissue жирова тканина

carbohydrate вуглевод

catalyst каталізатор

cell клітина

cell division поділ клітин

cell membrane клітинна мембрана

chromosome хромосома

chromosome content хромосомний набір

control centre контролювальна ділянка

cytoplasm цитоплазма

cytoskeleton цитоскелет

daughter cell дочірня клітина

decode v розшифровувати

DNA (deoxyribonucleic acid) ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота

egg cell яйцеклітина

endoplasmic reticulum ендоплазматичний ретикулум

energy compound макроергічна сполука

enzyme фермент

eucaryote еукаріот

eukaryotic cell еукаріотична клітина

fatty acid жирна кислота

fertilization запліднення

gene ген

genetic make-up генотип

genetic material генетичний матеріал

glucose глюкоза

Golgi complex апарат Гольджі

hereditary information спадкова інформація

hormone гормон

inclusion включення

irritability подразливість

line v вистиляти

lipid ліпід

lysosome лізосома

meiosis мейоз

metabolic reaction хімічні реакції обміну речовин

metabolism метаболізм, обмін речовин

microfilament мікрофіламент

microtubule мікротрубочка

microvillus (pl microvilli) мікроворсинка

mitochondrion (pl mitochondria) мітохондрія

mitosis мітоз

motility рухливість

multicellular organism багатоклітинний організм

nucleic acid нуклеїнова кислота

nucleolus (pl nucleoli) ядерце

nucleus (pl nuclei) ядро

nutrient поживна речовина

organelle органела

organic compound органічна сполука

ovary яєчник

parent cell материнська клітина

peroxisome пероксисома

procaryotic cell прокаріотична клітина

projection відросток

protein протеїн, білок

protein synthesis синтез білків

red blood cell червона клітина крові

reproduction розмноження

ribosome рибосома

RNA (ribonucleic acid) РНК (рибонуклеїнова кислота)

sex cell статева клітина

small intestine тонкий кишечник

specialized cell спеціалізована клітина

sperm cell сперматозоїд

starch крохмаль

structural material структурна речовина

testis (pl testes) яєчко, сімяник

unicellular organism одноклітинний організм

useful substance корисна речовина

vacuole вакуоль

vesicle везикула

virus вірус

vital functions життєдіяльність

waste material / product кінцевий продукт обміну речовин

Ukrainian-English

апарат Гольджі Golgi complex

багатоклітинний організм multicellular organism

вакуоль vacuole

везикула vesicle

вистиляти line v

відросток projection

вірус virus

включення inclusion

всмоктування absorption

вуглевод carbohydrate

ген gene

генетичний матеріал genetic material

генотип genetic make-up

глюкоза glucose

гормон hormone

ДНК (дезоксирибонуклеїнова DNA (deoxyribonucleic acid)

кислота

дочірня клітина daughter cell

ендоплазматичний ретикулум endoplasmic reticulum

еукаріот eucaryote

еукаріотична клітина eukaryotic cell

жирна кислота fatty acid

жирова тканина adipose (fat) tissue

життєдіяльність vital functions

запліднення fertilization

каталізатор catalyst

кінцевий продукт обміну речовин waste material / product

клітина cell

клітинна мембрана cell membrane

контролювальна ділянка control centre

корисна речовина useful substance

крохмаль starch

лізосома lysosome

ліпід lipid

макроергічна сполука energy compound

материнська клітина parent cell

мейоз meiosis

метаболізм, обмін речовин metabolism

мікроворсинка microvillus (pl microvilli)

мікротрубочка microtubule

мікрофіламент microfilament

мітоз mitosis

мітохондрія mitochondrion (pl mitochondria)

нуклеїнова кислота nucleic acid

одноклітинний організм unicellular organism

органела organelle

органічна сполука organic compound

пероксисома peroxisome

поділ клітин cell division

подразливість irritability

поживна речовина nutrient

прокаріотична клітина procaryotic cell

протеїн, білок protein

рибосома ribosome

РНК (рибонуклеїнова кислота) RNA (ribonucleic acid)

розмноження reproduction

розшифровувати decode

рухливість motility

синтез білків protein synthesis

спадкова інформація hereditary information

сперматозоїд sperm cell

спеціалізована клітина specialized cell

статева клітина sex cell

структурна речовина structural material

тонкий кишечник small intestine

фермент enzyme

хімічні реакції обміну речовин metabolic reaction

хромосома chromosome

хромосомний набір chromosome content

цитоплазма cytoplasm

цитоскелет cytoskeleton

червона клітина крові red blood cell

ядерце nucleolus (pl nucleoli)

ядро nucleus (pl nuclei)

яєчко, сімяник testis (pl testes)

яєчник ovary

яйцеклітина egg cell

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.