Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лексикология - методичка.doc
Скачиваний:
58
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
388.61 Кб
Скачать

УДК 81.111’373(075.8)

ББК 81.432.1–923.3

Р 90

Затверджено на засіданні кафедри англійської філології

Народної української академії

Протокол № 12 від 06.03.06 р.

Автор-упорядник м. М. Медвідь Рецензент доц. Л. О. Артеменко

Р 90 Practical Еnglish Lexicology: Навч. посіб. для студ. 3 курсу, що навч. за спец. 6.030500 “Переклад” ) / Нар. укр. акад. [Каф. англ. філол.; Авт. – упоряд. М. М. Медвідь,]. – Х.: Вид-во НУА, 2006 – 72 с.

Посібник містить комплекс вправ та завдань, які мають на меті навчання студентів аналізу англійської лексичної системи та її компонентів на підставі одержаних під час лекцій теоретичних знань; актуалізацію знань, умінь, навичок з лексикології; прищеплення навичок філологічного аналізу; навчання аналізу мовних одиниць тексту з метою пошуку міжмовних та крос-мовленнєвих закономірностей.

Пособие содержит комплекс упражнений и заданий, целью которых является обучение студентов анализу английской лексической системы и ее компонентов на основе полученных во время лекций теоретических знаний; привитие навыков филологического анализа; обучение анализу языковых единиц текста с целью поиска межъязыковых и кросс-речевых закономерностей.

УДК 81.111’373(075.8)

       1. ББК 81.432.1–923.3

©Народна українська академія, 2006

Навчальне видання

Practical english lexicology

Навчальний посібник для студентів 3 курсу, що навчаються за спеціальністю 6.030500 “Переклад”

Автор-упорядник

Медвідь Марина Миколаївна

В авторській редакції

Комп’ютерний набір М. М. Медвідь

Підписано до друку 15.03.06. Формат 6084/16.

Папір офсетний. Гарнітура “Таймс”. Друк офсетний.

Умов. друк. арк. 4,18. Обл.-вид. арк. 5,46. Наклад 80 прим.

План 2006/2007 навч. р. поз. № 5 у переліку робіт кафедри.

Видавництво Народної української академії

Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002

Україна, 61000, м. Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.

Передмова

Курс "Порівняльна лексикологія англійської та української мов" вивчається згідно з освітньо професійною програмою підготовки фахівців з перекладу. Мета курсу – формування знань, навичок та вмінь в галузі теорії та практики англійської мови на основі англійської та української лексичних систем в діахронічному та синхронічному аспекті.

Мета даного навчального посібника – навчання студентів аналізу англійської лексичної системи та її компонентів на основі одержаних під час лекцій теоретичних знань; актуалізація знань, умінь, навичок з лексикології; прищеплення навичок філологічного аналізу; навчання аналізу мовних одиниць тексту з метою пошуку міжмовних та крос-мовленнєвих закономірностей.

Організаційно-методичні вказівки щодо самостійної підготовки до семінарських занять

Робота з даним навчальним посібником розрахована на 18 годин семінарських занять і приблизно 26 години самостійної роботи. Семінарським заняттям передують лекційні.

Самостійна робота планується індивідуально кожним студентом і виконується з метою опанування теоретичного матеріалу курсу і формування практичних навичок застосування набутих знань шляхом виконання різноманітних вправ, представлених у посібнику.

Метою практичних аудиторних занять є закріплення і поглиблення теоретичних знань, набутих під час викладання лекційного курсу і самостійної підготовки; вироблення навичок філологічного аналізу; навчання аналізу мовних одиниць тексту з метою пошуку міжмовних та крос-мовленнєвих закономірностей.

З метою контролю якості знань і умінь проводиться опит на кожному занятті і залік пo завершенні курсу.

В основу даного навчального посібника покладений тематичний принцип організації навчального матеріалу. Він згрупований у 5 великих розділів: "The History of the English Lexicon", "Morphemic Structure of Words", “Word-Formation”, "Word-Meaning", "Phraseology".

Підготовка до аудиторних занять передбачає самостійну роботу студентів. Перший етап включає вивчення теоретичного матеріалу. Другий етап – виконання різноманітних вправ, розроблених з метою закріплення теоретичного матеріалу і вироблення навичок застосування теоретичних знань на практиці. Доцільно виконувати усі вправи в тому порядку, у якому вони розташовані в даному навчальному посібнику. У процесі роботи доцільно звертатися як до англо-українських (англо-російських), так і англо-англійських енциклопедичних і етимологічних словників.

У процесі підготовки до виконання вправ із даного посібника необхідно опанувати матеріал лекцій і таких теоретичних джерел зі списку рекомендованої літератури:

UNIT 1. THE HISTORY OF THE ENGLISH LEXICON:

 1. Первашова О. В. Навчальний посібник із порівняльної лексикології англійськоїї та української мов. Х.: Вид-во НУА, 2003. – С. 107-123, 137-144.

 2. Антрушина Г. Б., Афанасьєва О. В., Морозова Н. Н. Лексикология английского языка. М.: “Дрофа”, 1999. – С. 44-56, 62-71.

 3. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. М.: «Высшая школа», 1973. С. 248-256.

UNIT 2. MORPHEMIC STRUCTURE OF WORDS:

1. Первашова О. В. Навчальний посібник із порівняльної лексикології англійськоїї та української мов. Х.: Вид-во НУА, 2003. – С. 13-19.

2. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. М.: «Высшая школа», 1973. – C. 30-59.

UNIT 3. WORD-FORMATION:

 1. Первашова О. В. Навчальний посібник із порівняльної лексикології англійськоїї та української мов. Х.: Вид-во НУА, 2003. – С. 19-54.

 2. Антрушина Г. Б., Афанасьєва О. В., Морозова Н. Н. Лексикология английского языка. М.: “Дрофа”, 1999. – С. 78-94, 104-120.

3. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. М.: «Высшая школа», 1973. – C. 60-111.

UNIT 4. WORD-MEANING:

 1. Первашова О. В. Навчальний посібник із порівняльної лексикології англійськоїї та української мов. Х.: Вид-во НУА, 2003. – С. 54-95.

 2. Антрушина Г. Б., Афанасьєва О. В., Морозова Н. Н. Лексикология английского языка. М.: “Дрофа”, 1999. – С. 129-142, 147-160, 166-175, 1184-197, 209-219.

3. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. М.: «Высшая школа», 1973. – C. 112-139, 164-198.

UNIT 5. PHRASEOLOGICAL UNITS:

 1. Первашова О. В. Навчальний посібник із порівняльної лексикології англійськоїї та української мов. Х.: Вид-во НУА, 2003. – С. 96-107.

 2. Антрушина Г. Б., Афанасьєва О. В., Морозова Н. Н. Лексикология английского языка. М.: “Дрофа”, 1999. – С. 225-250.

 3. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. М.: «Высшая школа», 1973. – C. 140-163.