Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / _стор_я україни / навчальний пос_бник з _стор_ї України.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
522.75 Кб
Скачать

Навчальне видання

Робак Ігор Юрійович

Глєбова Людмила Іванівна

Демочко Ганна Леонідівна

Чернуха Олександр Васильович

ІСТОРІЯ УкрАїни

Навчальний посібник для вітчизняних студентів

Упорядники Глєбова Людмила Іванівна

Відповідальний за випуск Глєбова Л.І.

Редактор

Комп'ютерний набір Литивненко І.В.

Комп’ютерна верстка

План 2012, поз. ___.

Формат А5. Ризографія. Ум. друк. арк. 4,7.

Тираж 300 прим. Зам. № ____.

______________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ

ХНМУ, пр. Леніна, 4, м. Харків, 61022

izdat@knmu.kharkov.ua

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавництв, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серії ДК № 3242 від 18.07.2008 р.

74