Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / _стор_я україни / навчальний пос_бник з _стор_ї України.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
522.75 Кб
Скачать

Види самостійної роботи студентів (срс) та її контроль

№№№ з.п.

ТЕМА

Кількість годин

Види контролю

1.

Підготовка до аудиторних занять

36

Поточний контроль на практичних заняттях

2

2.

Індивідуальна СРС за вибором: підготовка рефератів, доповідей на конференціях, наочних приладь, творча робота в музеях і архівах Харкова, інше

10

Поточний контроль на практичних заняттях

3.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля

4

Підсум-ковий модульний контроль

РАЗОМ

50

Розподіл балів

№№ за порядком

Модуль

(поточна навчальна діяльність)

Кількість балів

1.

Змістовний модуль 1

32

Тема 1

8

Тема 2

8

Тема 3

8

Тема 4

8

2.

Змістовний модуль 2

16

Тема 5

8

Тема 6

8

3.

Змістовний модуль 3

16

Тема 7

8

Тема 8

8

4.

Змістовний модуль 4

40

Тема 9

8

Тема 10

8

Тема 11

8

Тема 12

8

Тема 13

8

5.

Змістовний модуль 5

8

Тема 14

8

Разом

112

Підсумковий контроль засвоєння модуля, в тому числі:

Контроль самостійної роботи студентів

8

Підсумковий тестовий контроль

120

РАЗОМ сума балів

200

Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: «5» – 8 балів, «4» – 7 балів, «3» – 5-6 балів, «2» – 0-4 бали.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 120

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 70 балів.

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.

Форми контролю

Поточний контроль здійснюється на кожному аудиторному занятті відповідно конкретним цілям теми, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які студент опрацьовує самостійно. Рекомендується застосовувати види об¢єктивного (стандартизованого) контролю підготовки студентів..

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) – 120.

Оцінювання поточної навчальної діяльності:

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за чотирибальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі. В програмі була застосована така система конвертації традиційної системи оцінки в бали:

Тради-ційна оцінка

Переведення у бали

«5»

8

«4»

7

«3»

5-6

«2»

0-4

Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5» на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу і дорівнює 120 балам.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля для допуску до підсумкового модульного контролю, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3» (5 балів), на кількість тем у модулі і дорівнює 70 балам.

Оцінювання індивідуальної самостійної роботи:

Максимальна кількість балів за індивідуальну самостійну роботу студента (СРС) вираховується як різниця між максимальною кількістю балів за поточну навчальну діяльність (120 балів) і максимальною кількістю балів за поточну успішність студента при засвоєнні тем модуля (112 балів). Бали за індивідуальну СРС нараховуються при успішному її захисті.

Модульний підсумковий контроль:

Модульний підсумковий контроль здійснюється по завершенні вивчення модуля. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового контролю має бути стандартизованою. Максимальна кількість балів підсумкового контролю дорівнює 120.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав на менше 50 балів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.