Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / _стор_я україни / навчальний пос_бник з _стор_ї України.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
522.75 Кб
Скачать

Міністерство охорони здоров’я україни

Харківський НАЦІОНАЛЬНИЙ медичний університет

Кафедра суспільних наук

Реферат

з курсу «Історія України»

за темою: Витоки і процеси розвитку новітньої державності в Україні.

Виконав: студент 12 гр.

другого медичного факультету

Байрачний К.

Науковий керівник: доц. Глєбова Л.І.

Харків – 2012

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма нормативного курсу «Історія України» складена для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» за спеціальностями: 7.110101 «Лікувальна справа»; 7.110104 «Педіатрія»; 7.110105 «Медико-профілактична справа»; 7.120105 “Стоматологія” Харківського національного медичного університету у відповідності до навчального плану, затвердженого та введеного наказом МОЗ України від 19.10.09 № 749. Кінцеві цілі з дисципліни однакові для всіх спеціальностей, і тому складена програма з історії України для зазначених спеціальностей єдина. Вивчення історії України здійснюється впродовж І-ІІ семестрів 1-го року навчання.

Програма структурована на один модуль, до складу якого входять блоки змістовних модулів, теми у відповідності з вимогами «Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» (наказ МОЗ України від 12.10.2004 № 492).

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Змістовний модуль 1. Стародавня історія України. Київська Русь і Галицько-Волинське князівство (з найдавніших часів до сер. ХІV ст.).

  1. Вступ до історії України.

  2. Стародавня історія України.

  3. Київська Русь (ІХ – 30-ті рр. ХІІ ст.).

  4. Феодальна роздробленість Русі та Галицько-Волинське князівство.

Змістовний модуль 2. Українські землі за литовсько-польського панування. Доба козацько-гетьманської держави (друга пол. ХІV ст. – ХVІІ ст.).

  1. Українські землі за литовсько-польської доби (друга пол. XIV – перша пол. XVІІ ст.).

  2. Хмельниччина і «Руїна».

Змістовний модуль 3. Україна під владою іноземних держав у ХVІІІ – на початку ХХ ст.

7. Україна у ХVІІІ ст.

8. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій (ХІХ – початок ХХ ст.).

Змістовний модуль 4. Україна за радянських часів (1917–1991 рр.).

  1. Революція і громадянська війна в Україні.

10. Радянська Україна в 2030-ті рр. ХХ ст.

11. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.

12. Україна в роки Другої світової війни.

13. Радянська Україна після Другої світової війни.

Змістовний модуль 5. Українська держава і суспільство в умовах незалежності (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.).

14. Українська держава і суспільство в умовах незалежності (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.).

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є аудиторна та самостійна роботи студентів (СРС).

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на заняттях у відповідності з конкретними цілями та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами.

Рекомендується проводити заняття даного курсу як аудиторні, так і позааудиторні ( в музеях, галереях, експозиціях міста у відповідності до навчальної програми)

Підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється по його завершенню.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних тем і має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити успішність з дисципліни за шкалою ЕСТS, підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі: під час зимових канікул або в останні 2 тижні навчального року.

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік, се- местр навчання

Вид контролю

Всього

Аудитор-них

СРС

Всього

90

40

50

1н/р/

1 (2) сем.

Кредитів ЕСТS

3,0

Модуль:

Змістових модулів 5

10 – лек.,

30 – сем.

50

Поточний та підсумко-

вий (стан-

дартизова-ний)

Тижневе навантаження

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.