Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / _стор_я україни / навчальний пос_бник з _стор_ї України.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
522.75 Кб
Скачать

Міністерство охорони здоров’я україни

Харківський національний медичний університет

Робак І.Ю., Глєбова Л.І., Демочко Г.Л.,

Чернуха О.В.

ІСТОРІЯ УкрАїни

Навчальний посібник для вітчизняних студентів

Рекомендовано

вченою радою ХНМУ.

Протокол № від р.

ХАРКІВ

ХНМУ

2012

УДК 94 (477)(075.8) Затверджено вченою радою ХНМУ.

ББК 63.3 (4УКР)Я7 Протокол № від р.

І90

Рецензенти:Лантух В.В. – доктор істор наук, професор, ПВНЗ «Інститут східнознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум»».

Т.В.Арзуманова – канд.істор.наук, доц.

(Харківський національний університет будівництва та архітектури)

Робак І.Ю., Глєбова Л.І., Демочко Г.Л., Чернуха О.В.

І90 Історія України: навчальний посібник. – Харків: ХНМУ, 2012. – 68 с.

Навчальний посібник підготовлено у відповідності до програми курсу «Історія України» згідно з вимогами кредитно-модульної системи. Він має на меті спрямувати студентів на розкриття сутності та методології предмету, основних історичних явищ і процесів, притаманних українській історії. До кожної теми пропонуються плани семінарських занять та методичні вказівки. Також організації самостійної роботи студентів допоможуть наведені в кожній темі основні поняття, питання для самоперевірки та проблемні питання.

УДК 94 (477)(075.8)

ББК 63.3 (4УКР)Я7

© Харківський національний медичний університет, 2012

© Робак І.Ю., Глєбова Л.І., Демочко Г.Л., Чернуха О.В. 2012

Змістовний модуль 1. Стародавня історія України. Київська Русь і Галицько-Волинське князівство (з найдавніших часів до сер. XiVст.)

Заняття 1. Тема: Вступ

План

 1. Історія як наука. Предмет курсу «Історія України».

 2. Методи та принципи історичних досліджень.

 3. Історичні джерела та історіографія.

 4. Періодизація української історії.

Основні поняття: історія, історія України, історичні джерела, джерелознавство, речові джерела, археологія, етнографія, етнографічні джерела, лінгвістичні джерела, фольклорні джерела, писемні джерела, історіографія, , історизм, хронологія, Україна.

Теми рефератів

 1. Видатні дослідники історії України та їх погляди.

Практичне завдання для самостійної роботи студентів.

 1. Визначить види історичних джерел та назвіть приклади.

Питання для самоперевірки

 1. Коли виникла наука «Історія України»?

 2. Хто вважається батьком історії?

 3. Назвіть методи та принципі дослідження історії?

 4. Які види історичних джерел вам відомі?

 5. Що таке «історіографія»? Назвіть відомих дослідників історії України?

 6. Коли вперше та де зустрічається назва «Україна»?

 7. Назвіть періодизацію української історії.

Цільові навчальні завдання

 1. Яке значення має вивчання Історії України для майбутнього фахівця?

 2. Як зрозуміти формулу «історія – служниця політиці»?

 3. У чому, на ваш погляд, полягає різниця між патріотизмом та націоналізмом?

 4. Що таке методи та принципи історичних досліджень? Розкрийте зміст цих понять на прикладах.

 5. Який вид історичного джерела вам представляється більш об`активним?

 6. У чому полягає, на ваш погляд, причина множинності інтерпретацій поняття «Україна»?

 7. У чому полягає складність вивчання сучасного періоду української історії?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.