Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / _стор_я україни / _стор_я України методичка.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
610.3 Кб
Скачать

Міністерство охорони здоров’я україни

Харківський національний медичний університет

ІСТОРІЯ УкрАїни

методичні вказівки до практичних занять

для студентів усіх факультетів

Рекомендовано

вченою радою ХНМУ.

Протокол № 12 від 27.12.2012 р.

ХАРКІВ

ХНМУ

2013

Затверджено Вченою Радою ХНМУ

Протокол № 12 від 27.12.2012 р.

Історія України: метод. вказівки для студентів усіх факультетів / [Робак І.Ю., Глєбова Л.І., Демочко Г.Л., Чернуха О.В.] – Харків: ХНМУ, 2013. – 49 с.

© Харківський національний медичний університет, 2012

© Робак І.Ю., Глєбова Л.І., Демочко Г.Л., Чернуха О.В. 2013

Змістовний модуль 1. Стародавня історія України. Київська Русь та Галицько-Волинське князівство (з найдавніших часів до сер. XIVст.)

Заняття 1. Тема: Вступ

План

 1. Історія як наука. Предмет курсу «Історія України».

 2. Методи та принципи історичних досліджень.

 3. Історичні джерела та історіографія.

 4. Періодизація української історії.

Основні поняття: історія, історія України, історичні джерела, джерелознавство, речові джерела, археологія, етнографія, етнографічні джерела, лінгвістичні джерела, фольклорні джерела, писемні джерела, історіографія, , історизм, хронологія, Україна.

Теми рефератів

 1. Видатні дослідники історії України та їх погляди.

Практичне завдання для самостійної роботи студентів.

 1. Визначить види історичних джерел та назвіть приклади.

Питання для самоперевірки

 1. Коли виникла наука «Історія України»?

 2. Хто вважається батьком історії?

 3. Назвіть методи та принципі дослідження історії?

 4. Які види історичних джерел вам відомі?

 5. Що таке «історіографія»? Назвіть відомих дослідників історії України?

 6. Коли вперше та де зустрічається назва «Україна»?

 7. Назвіть періодизацію української історії.

Цільові навчальні завдання

 1. Яке значення має вивчання Історії України для майбутнього фахівця?

 2. Як зрозуміти формулу «історія – служниця політиці»?

 3. У чому, на ваш погляд, полягає різниця між патріотизмом та націоналізмом?

 4. Що таке методи та принципи історичних досліджень? Розкрийте зміст цих понять на прикладах.

 5. Який вид історичного джерела вам представляється більш об’єктивним?

 6. У чому полягає, на ваш погляд, причина множинності інтерпретацій поняття «Україна»?

 7. У чому полягає складність вивчання сучасного періоду української історії?

Методичні вказівки до роботи на семінарському занятті.

У першому питанні розглядається предмет курсу «Історія України». Слід звернути увагу коли виникло поняття «історія, хто є так званим «батьком» історії та чому його так називають. Приділити увагу на те, що саме вивчає історія України, а також яке виховне значення вона має.

При підготовки до другого питання розкрийте принципи історичних досліджень, якими методами дослідження історії користувалися історики у різні часи? Поясніть термін «етнографія», «археологія», «фольклор».

При розгляданні третього питання дайте характеристику видам історичних джерел. Особливо необхідно підкреслити важливість письмових пам'яток. Треба звернути увагу на порівняння та аналізування між собою видів джерел – які на Вашу думку являються найбільш достовірними? Дайте поняття терміну «історіографія». Коли з’являється історія України як наука? Яких відомих дослідників історії України Ви знаєте?

У четвертому питанні дайте періодизацію історії України. Наведіть приклади періодизації української історії, запропоновані різними дослідниками, доведіть їх аргументи. Дайте відповідь коли та де вперше зустрічається назва «Україна»? Покажіть, які є найбільш поширені інтерпретації етимологічного походження цією назви.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.