Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / _стор_я україни / _стор_я України методичка.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
610.3 Кб
Скачать

Навчальне видання

ІСТОРІЯ УкрАїни

методичні вказівки для студентів усіх факультетів

Упорядники Робак Ігор Юрійович

Глєбова Людмила Іванівна

Демочко Ганна Леонідівна

Чернуха Олександр Васильович

Відповідальний за випуск Глєбова Л.І.

Редактор

Комп'ютерний набір Литвиненко І.В.

Комп’ютерна верстка

План 2013, поз. ___.

Формат А5. Ризографія. Ум. друк. арк. 3,1.

Тираж 300 прим. Зам. № ____. _____________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ

ХНМУ, пр. Леніна, 4, м. Харків, 61022

izdat@knmu.kharkov.ua

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавництв, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серії ДК № 3242 від 18.07.2008 р.

50