Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Успаленко_Фінанси_Тексти_лекцій_Ч2.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.02 Mб
Скачать

3 Бюджетна класифікація

Бюджетна класифікація – це єдина міжнародна система функціо­нального групування доходів і видатків бюджету за однорідними оз­наками (економічної сутності, функціональної діяльності, організа­ційного устрою тощо). На її основі можна порівнювати бюджетні дані різних бюджетів, визначати характер регулюючих дій держави щодо надходжень з доходних джерел і напрямків використання одер­жаних коштів.

Завдяки бюджетній класифікації забезпечуються чітке бюджетне планування і прогнозування, а також можливість як об'єднувати окремі індивідуальні кошториси, так і складати зведені кошториси видатків за відповідними складовими бюджетної системи, а також складати проекти бюджетів, порівнювати видатки однотипних уста­нов, які фінансуються з бюджету, визначати рівні видатків за ними та аналізувати бюджети за певний період, систематизувати дані ок­ремих кошторисів, бюджетів і зведених бюджетів.

Звіти про виконання кошторисів і бюджетів складають за такою самою класифікацією, як і кошториси та бюджети. Це дає змогу здійснювати ґрунтовні перевірки й аналізи використання коштів.

Основою бюджетної класифікації доходів є джерела доходів, а ос­новою класифікації видатків – цільове використання коштів. Дані групуються також за галузевими та відомчими ознаками, що відображає як зобов'язання, так і розміри фінансування.

Згідно зі ст. 8 Бюджетного кодексу України бюджетна класифікація України застосовується для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів дер­жавної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу в роз­різі доходів, а також організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, забезпечення загальнодер­жавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників.

Із метою досягнення цілісності бюджетних категорій доходів і видатків та для забезпечення взаємозв'язку між функціональними призначеннями й економічним характе­ром видатків бюджету Міністерством фінансів України затверджує бюджетну класифікацію, а також зміни до неї та інформує про це в обов'язковому порядку Верховну Раду України.

Бюджетна класифікація має такі складові частини:

 1. класифікація доходів бюджету;

 2. класифікація видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням погашення) бюджету;

 3. класифікація фінансування бюджету;

 4. класифікація боргу.

Як свідчить ст. 9 Бюджетного кодексу, доходи бюджету поділяються на 4 групи.

1 Податкові надходження:

 • податки на доходи, податки на прибуток, податки на збіль­шення ринкової вартості;

 • податки на власність;

 • платежі за використання природних ресурсів;

 • внутрішні податки на товари і послуги;

 • податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції;

 • інші податки.

2 Неподаткові надходження:

 • доходи від власності та підприємницької діяльності;

 • адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;

 • надходження від штрафів та фінансових санкцій;

 • інші неподаткові надходження.

3 Доходи від операцій з капіталом:

 • надходження від продажу основного капіталу;

 • надходження від продажу державних запасів товарів;

 • надходження від продажу землі та нематеріальних активів;

 • податки на фінансові операції та операції з капіталом.

4 Трансферти:

 • дотації вирівнювання;

 • субвенції;

 • кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;

 • інші дотації.

Доходи бюджету класифікуються за восьмизначним кодом (табл. 6.3).

Таблиця 6.3 – Кодування доходів бюджету

Порядковий номер цифр у коді

Значення коду

перша

група бюджетних надходжень

друга

підгрупа бюджетної класифікації

третя і четверта

розділ

п’ята і шоста

параграф конкретного розділу

сьома і восьма

вид бюджету

Ст. 10 Бюджетного кодексу України наводить класифікацію видатків бюджету.

Видатки бюджетів поділяються за:

 • функціональною ознакою (функціональна класифікація видатків), тобто залежно від функцій, з виконанням яких пов'язані видатки;

 • економічною характеристикою операцій, під час проведення яких здійснюються такі видатки (економічна класифікація видатків). Передбачається розмежування коштів, направлених на поточні й капітальні видатки, а також на кредитування за вирахуванням погашення;

 • ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків);

 • бюджетними програмами (програмна класифікація видатків).

Функціональна класифікація видатків має такі рівні деталізації:

 1. розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення відповідно загальних функцій держави, Автономної Республіки Крим таи місцевого самоврядування;

 2. підрозділи та групи, в яких конкретизуються напря­ми спрямування бюджетних коштів на здійснення відповідно функцій держави, Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

За економічною класифікацією видатки бюджету поділяються на поточні видатки, капітальні видатки та кредитування за вирахуванням погашення, склад яких визначається Міністерством фінансів України.

Відомча класифікація видатків бюджету визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів. На її основі Державне казначейство України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр усіх розпорядників бюджетних коштів.

Програмна класифікація видатків бюджету застосовується під час формування бюджету за програмно-цільовим методом.

Функціональна класифікація видатків проводиться у розрізі державних функцій (табл. 6.4).

Таблиця 6.4 – Кодування видатків бюджету

№ розділу бюджетної класифі-кації

Найменування розділу

Державні послуги

1

Державне управління

2

Судова влада

3

Міжнародна діяльність

4

Фундаментальні дослідження

5

Національна оборона

6

Правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави

Суспільні та соціальні послуги

7

Освіта

8

Охорона здоров’я

9

Соціальний захист і соціальне забезпечення

10

Житлово-комунальне господарство

11

Культура та мистецтво

12

Засоби масової інформації

13

Фізична культура і спорт

Державні послуги, пов’язані з економічною діяльністю

14

Промисловість та енергетика

15

Будівництво

16

Сільське господарство, рибальство і мисливство

17

Транспорт, шляхове господарство, зв’язок, телекомунікація й інформатика

18

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

19

Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення

20

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

21

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха

22

Поповнення державних запасів і резервів

Класифікація фінансування бюджету (ст.11 Бюджетного кодексу) визначає джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту або ж відображає напрями використання коштів, що утворилися внаслідок перевищення доходів над витратами. Класифікація фінансування бюджету містить такі розділи: фінансування за типом кредитора; фінансування за типом боргового зобов'язання.

Класифікація державного боргу (ст.12 Бюджетного кодексу) містить інформацію про всі непогашені борги органів управління для вивчення їхнього впливу на стан економіки держави. Непогашений борг класифікується за типом кредитора і за типом боргового зобов’язання з розподілом на зовнішній і внутрішній.

Основне призначення бюджетної класифікації – забезпечення загальнодержавної порівняльності бюджетної інформації.

Із усього цього можна зробити такий висновок: бюджетна класифікація – єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України й міжнародних стандартів.