Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_KKP_2012.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
694.78 Кб
Скачать

М

іністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Спеціальність 6.050503

Методичні вказівки

До виконання комплексної курсової роботи з дисциплін:

«Основи технології виробництва будівельних матеріалів та виробів»

«Процеси та апарати хімічних виробництв»

Харків 2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Спеціальність 6.050503

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання комплексної курсової роботи з дисциплін:

«Основи технології виробництва будівельних матеріалів та виробів»

«Процеси та апарати хімічних виробництв»

Затверджено на засіданні кафедри

механізації будівельних процесів

Протокол № від

Харків 2012

Методичні вказівки до виконання до виконання комплексної курсової роботи з дисциплін: «Основи технології виробництва будівельних матеріалів та виробів», «Процеси та апарати хімічних виробництв», для студентів напряму підготовки 6.050503 „ Маштнобудування” / Укладачі:, В.В. Блажко, В.А. Гуркаленко, О.В. Кабусь - Харків: ХНУБА, 2012. - 53 с.

Рецензент М.Д. Балера

Кафедра механізації будівельних процесів

Загальні вимоги до курсової роботи

Соціально-економічні перетворення, які відбуваються в країні, вимагають ґрунтовного підходу до підвищення якості підготовки фахівців вищою школою.

Певна роль у вирішенні поставленої задачі відводиться і комплексному курсовому проектуванню.

Комплексна курсова робота об’єднує дисципліни “Основи технології виробництва будівельних матеріалів та виробів” та “Процеси та апарати хімічних виробництв”. Комплексна курсова робота з цих двох дисциплін виконується за узгодженим єдиним завданням під керівництвом викладачів кафедр “Фізико-хімічної механіки та технології бетону” і “Механізації будівельних процесів”. Курсова робота складається з двох розділів і є не простим поєднанням двох курсових робіт, а логічно обґрунтованим з’єднанням взаємопов’язаних дисциплін.

Робота виконується у 5 семестрі і захищається публічно.

Метою комплексного проектування є:

- розширення та закріплення теоретичних знань;

- придбання навиків у розв’язанні комплексних задач технологічного та механічного проектування;

- підвищення відповідальності виконавців-студентів та викладачів-педагогів за якість, термін та самостійність виконання взаємопов’язаних розділів;

- придбання навиків самостійної роботи з технічною літературою в багатьох напрямках.

Пояснювальна записка, що розробляється студентом, повинена містити наступні структурні елементи:

титульний лист;

реферат (при необхідності);

зміст;

перелік умовних скорочень (при необхідності);

вступ;

основну частину;

висновки;

список використаних джерел;

додатки.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]