Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChNI_VKAZIVKI_DO_SAMOSTIJNOYi_ROBOTI.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
167.42 Кб
Скачать

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ №1

ЗМ Культура мови. Ознаки та аспекти культури мовлення. Причини недостатнього рівня культури мовлення та способи підвищення мовленнєвої культури

Вивчення теми необхідно для того, щоб студенти орієнтувалися в ознаках та аспектах культури мовлення. Постійно підвищували мовленнєву культуру, необхідну для створення справжніх фахівців. Сприяли утвердженню і розвитку державної української мови.

Студенти повинні знати: зміст понять "культура мови", "ознаки та аспекти мовлення", "мовна норма".

Студенти повинні вміти: орієнтуватися в основних процесах розвитку сучасної літературної мови.

Питання самостійного вивчення:

 1. Поняття культури мови.

 2. Ознаки культури мовлення.

 3. Аспекти культури мовлення.

 4. Причини недостатнього рівня культури мовлення.

 5. Способи підвищення мовленнєвої культури.

Питання для самоконтролю:

 1. Розкрийте поняття "літературна мова".

 2. Перелічите ознаки культури мовлення.

 3. Охарактеризуйте аспекти культури мовлення.

 4. Назвіть причини недостатнього рівня культури мовлення.

 5. Назвіть способи підвищення культури мовлення.

Після опрацювання питань самостійного вивчення,питань для самоконтролю бажано виконати наступні завдання.

Завдання. Дайте письмову відповідь на питання самоконтролю, виконайте наступні вправи.

 1. Продовжить речення:

    1. Етикет – це…

    2. Службовий етикет визначає…

    3. Перше враження від людини складається з того, наскільки…

    4. Поганий настрій не слід…, оскільки…

    5. Загальна і мовна культура людини виявляється у…

 1. Поставте наголос (можливі варіанти):

роздрібний, заняття, атлас, зняли, допоміжний, загадка, надлишок, артикул, одинадцять, правописний, близький, запитання.

Б: Адресний, мабуть, читання, випадок, гуртожиток, мокрота, зайнятий, дешевизна, напій, завдання, Батьківщина, принести, гастрономія, чотирнадцять, середина, ім'я, заввишки, дали.

 1. Перепишіть речення, виправте помилки.

А. 1. По слідуючому питанню виступить голова комісії. 2. Необхідно додержуватись регламенту. 3. Представники делегацій заключили договір про співробітництво. 4. Цей тезис не суперечить раніше затвердженому рішенню.

Б. 1. У засіданні приймали участь представники інших організацій. 2. В обов'язки секретарші входить ведення документації. 3. Після підписання відповідних бумаг угода вважається укладеною. 4. Сучасні форми переписки склалися понад сто п'ятдесят років тому.

 1. Утворіть дієслівні словосполучення, де подані іменники виступають залежним словом:

А. Участь, угода, рішення, роль, позиція, питання.

Б. Подяка, висновок, відповідальність, заходи, посада, обов'язок.

Література:

[1], с. 200-208;

[5], с. 5-6, 13-18.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ №2

ЗМ Бар'єри в спілкуванні, його рівні. Сучасні теорії міжособових стосунків. Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та переговори (3 години).

Вивчення теми необхідно для того, щоб студенти відчували бар'єри в спілкуванні. Мали змогу підготуватися до основних видів ділового спілкування. Користувалися прийомами активізації уваги слухачів.

Студенти повинні знати: сучасні теорії між особових стосунків; основні види ділового спілкування; основні поняття культури мовлення під час ділової бесіди, службової наради, переговорів.

Студенти повинні вміти: дотримуватися правил при підготовці та проведенні виступів, бесід, нарад, переговорів.

Питання самостійного вивчення:

 1. Теорії між особових стосунків.

 2. Основні види ділового спілкування.

 3. Підготовка і проведення публічного виступу.

 4. Види нарад.

 5. Вимоги до проведення наради.

 6. Переваги ділової бесіди.

 7. Вимоги до підготовки переговорів.

Питання для самоконтролю:

 1. Як Ви вважаєте, чи існують бар'єри у спілкуванні?

 2. Назвіть види ділових бесід.

 3. Назвіть переваги ділової бесіди.

 4. Назвіть оптимальну кількість учасників наради.

Завдання. Дайте письмову відповідь на питання самоконтролю, виконайте наступні вправи.

 1. Підготуйте реферат на тему: "Сучасні теорії міжособових стосунків".

 1. Продовжить речення:

    1. Перевагою наради у порівнянні…

    2. Службова нарада – це…

    3. Залежно від змісту, призначення, обставин, форми чи способу, публічний виступ поділяється на…

    4. Виступ на зборах, нараді передбачає: …

    5. Ділова бесіда буде мати позитивний результат…

    6. Обидві сторони ділової бесіди…

    7. Виступаючи перед аудиторією мовець…

    8. Готуючись до переговорів, слід пам'ятати…

 1. Відредагуйте словосполучення: приймати участь, згідно наказу, в доведення, поновити в посаді, на протязі року. Складіть речення з утвореними конструкціями.

 1. Перепишіть текст. Поставте, де потрібно, розділові знаки. На місці крапок поставте пропущені букви.

Підпр…ємство установа організація зобов…язані надати профспілковому комітету підприємства установи організації бе…платно необхідні приміще…я з усім обладна…ям опале…ям освітле…ям прибира…ям охороною для роботи самого комітет… і для проведе…я зборів працівників. У ці приміщення допускаєт…ся віл…ний вхід відвідувачів.

Власний або уповноваже…ий ним орган надає профспілковому комітету підприємства установи організації бе…платно транспорт і засоби зв…язку.

(Кодекс законів про працю України, стаття 249)

Література:

[1], с. 208-214;

[2], с. 303-315;

[7], с. 52-55.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ №3

ЗМ Правила спілкування по телефону (3 години).

Вивчення теми необхідно для того, щоб студенти правильно використовували усне ділове спілкування в житті.

Студенти повинні знати: правила телефонного ділового спілкування.

Студенти повинні вміти: використовувати набуті знання на практиці, спілкуватися по телефону.

Питання самостійного вивчення:

 1. Важливість телефонного спілкування в нашому житті.

 2. Компоненти службової телефонної розмови.

 3. Правила спілкування по телефону.

Питання для самоконтролю:

 1. Яку роль відіграє телефон у нашому житті?

 2. З яких компонентів складається телефонна розмова?

 3. Охарактеризуйте принцип телефонного спілкування.

 4. Яких правил дотримуються при вербальному телефонному спілкуванні?

 5. Назвіть загальноусталені правила ведення ділової телефонної розмови.

Завдання. Дайте письмову відповідь на питання самоконтролю, виконайте наступні вправи.

 1. Змоделюйте телефонну розмову між працівником підприємства "Тепломережа" та начальника відділку кадрів про надання Вам додаткової відпустки через хворобу.

 1. Перекладіть словосполучення українською мовою:

директор предприятия; внимательно рассмотрев; в порядке исключения; в порядке обмена опытом; техническая помощь; в следующем году; вследствие этого; выплата суммы; выразить благодарность; довести к сведению; договор теряет силу; если возможно; о порядке подготовки; необходимость создания; обеспечить подготовку.

 1. Перепишіть текст. Поставте, де потрібно, розділові знаки. На місці крапок напишіть пропущені літери.

У зв'язку зі змінами в організації виробни…ва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальніс…тю кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці систем та розмірів оплати праці пільг р…жиму роботи встановле…я або скасування неповного робочого часу суміщення професій зміну розрядів і найменува…я посад та інших працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено а працівник не згоден на продовже…я роботи в нових умовах то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 цього Кодексу.

(Кодекс законів про працю України, стаття 32)

 1. Розкрийте значення слів адресат і адресант. Наведіть приклади на зразку телефонної розмови.

 1. Поясніть усі відомі вам орфограми.

До уваги...

Про всі зміни що відбулися в найменуванні підприємств організацій установ їх відділів і служб про ліквідацію або виїзд організацій що абонують телефони слід негайно повідомляти абонентні відділи відповідних телефонних вузлів або рекламно-видавничу групу виробничого об'єднання Київелектрозв'язок.

Несвоєчасне повідомлення про зміни утруднює… і погіршує…

Перевіряйте правильність номерів телефонів вказаних на службових бланках і штампах. Неправильні номери телефонів…

Література:

[1], с. 215-217;

[2], с. 316-318.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ №4

ЗМ Фразеологічні одиниці, кліше та використання їх у мовленні. Термінологічні словники спеціальності (2 години).

Вивчення цієї теми необхідно для того, щоб орієнтуватися в спеціальній термінології і професіоналізмах спеціальності, використовувати їх у мовленні.

Студенти повинні знати: правила вживання термінів свого фаху, правила правопису слів-термінів та слів іншомовного походження.

Студенти повинні вміти: користуватися термінологічними словниками; використовувати терміни і фразеологічні одиниці у професійному мовленні; працювати з термінологічним словником.

Питання самостійного вивчення:

 1. Терміни і професіоналізми.

 2. Правила вживання термінів.

 3. Фразеологічні одиниці, кліше, використання їх у мовленні

 4. Термінологічні словники спеціальності.

Питання для самоконтролю:

 1. Розкрийте поняття "термін".

 2. Чим відрізняються професіоналізми від термінів?

 3. Як використовуються фразеологічні одиниці у мовленні?

 4. Назвіть джерела походження фразеологізмів.

Завдання. Дайте письмову відповідь на питання самоконтролю, виконайте наступні вправи.

 1. напишіть 10 термінів, 10 професіоналізмів, 10 фразеологізмів. Складіть 6 речень, використовуючи 2 терміни, 2 професіоналізми, 2 фразеологізми.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]