Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_KKP_2012.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
694.78 Кб
Скачать

3 Порядок виконання комплексної курсової роботи

Після одержання індивідуального завдання на курсову роботу студент повинен:

- ознайомитись з цими методичними вказівками;

- відвідати підприємство міста чи області, яке випускає вироби згідно з темою курсової роботи;

- ознайомитися з технічною та нормативною літературою за темою курсової роботи;

- вивчити основні властивості первинних матеріалів, виробів, випуск яких передбачається завданням на курсову роботу;

Склад розрахунково-пояснювальної записки дається у додатку Б.

Виконання курсової роботи здійснюється поетапно згідно календарному плану протягом 18 тижнів (додаток А).

4 Методичні вказівки до написання розрахунково-пояснювальної записки

У передмові необхідно показати значення виробів у народному господарстві, випуск яких передбачений завданням. Зробити короткий аналіз технологічних рішень та обладнання, яке використовується у виробництві заданих виробів. Показати роль вітчизняних та закордонних вчених, що працюють в цій галузі.

  1. Призначення та основні властивості продукції, яка випускається

Перед тим, як охарактеризувати основні властивості запропонованих до випуску виробів, необхідно вказати їх призначення та використання в народному господарстві країни.

Потім дати характеристику виробам, перелічити основні властивості, їх класифікацію згідно з діючими нормативними документами (ДСТУ, БНіП).

  1. Вибір сировинних матеріалів

У цьому розділі необхідно описати загальні вимоги, висунуті до основної сировини, яка використовується для виготовлення даних виробів. Наприклад, для виготовлення керамічної цегли потрібно визначити хімічний, мінеральний, гранулометричний склад, пластичність, повітряну та вогневу усадку, вогнетривкість, температуру випалювання або сушки, наявність домішок у сировині.

Необхідно також визначитись з додатковою сировиною (добавкою), яка використовується у результаті виробництва заданих виробів. Визначити мету її використання, охарактеризувати вплив останньої на властивості сировинної маси та виробів.

Після чого, з технічної літератури необхідно вибрати конкретне місце видобутку сировини та підприємство, де можна взяти відходи (добавки) металургійної, гірничо-збагачувальної, хімічної та іншої промисловості з урахуванням місця закладки розроблювальної технологічної лінії та виду виробів, що виготовляються.

Потім необхідно описати властивості сировини вибраного місця видобування або відходів промисловості (добавок) та склад сировинної маси.

  1. Вибір способу виробництва

4.3.1 Характеристика існуючих технологій виробництва заданих виробів

Вибір та обґрунтування раціональної технології виробництва заданих виробів є однією з найважливіших задач комплексного курсового проектування.

Для цього необхідно проаналізувати існуючі технологічні схеми виробництва. Вибрати із усіх існуючих або запропонувати свій варіант способу виробництва, який був би більш економічним, екологічно чистим і мав найбільшу продуктивність в конкретних умовах роботи запроектованої технологічної лінії.

Основою вибраного способу виробництва повинна бути практика виготовлення заданих виробів. Після цього необхідно охарактеризувати основні положення вибраного способу виробництва.

   1. Зіставлення та вибір варіанта

Зіставлення слід проводити шляхом порівняння техніко-економічних показників технологічних ліній для виробництва заданої продукції. Якщо результати порівняння будуть не на користь вибраного або запропонованого способу, тоді необхідно визначити, які операції (переділи) технологічного процесу необхідно інтенсифікувати шляхом запропонування більш сучасного процесу (обладнання), яке дозволяє механізувати та автоматизувати переділи запропонованої технологічної лінії.

   1. Розробка технологічної схеми, її опис

Після обґрунтування та вибору способу виробництва заданої продукції, розробляється принципова технологічна схема, яка дає уявлення про послідовність технологічних операцій (додаток В).

На цьому етапі уточнюється спосіб виробництва та установлюється зміст, склад та послідовність операції.

У пояснювальній записці слід детально описати розроблену технологічну схему виробництва заданої продукції, основна увага при цьому надається кожній технологічній операції.

Для повного опису послідовності технологічних операцій у записці необхідно графічно відобразити вибрану технологічну схему у вигляді символів, що відображають якусь операцію, обладнання, машину та таке інше. Технологічна схема повинна супроводжуватись експлікацією і на схемі слід показати послідовність переміщення сировини від переділу до переділу.

Приклад зображення технологічної схеми показаний в (додатку Г).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]