Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MV_Rozrak(Свинаренко).doc
Скачиваний:
62
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
4.25 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Спеціальність 6.092100

Методичні вказівки

до виконання практичних завдань

« Розрахунок системи опалення житлової будівлі »

Затверджено на засіданні

кафедри ТГВ і ТВЕР.

Протокол № 2 від 19.10.12 р.

Х арків 2012

Методичні вказівки до виконання практичних завдань «Розрахунок системи опалення житлової будівлі» для студентів спеціальності 6.092100 «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів» усіх форм навчання / Укладачі: Н.А. Чорна, І.І. Уланченко – Харків: ХНУБА, 2012. – 52 с.

Рецензент: Д.Х. Харлампіді

Кафедра теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних енергоресурсів, протокол № 2 від 19.10.12 р.

ВСТУП

Виконання практичного завдання «Розрахунок систем опалення житлової будівлі» дозволить студенту закріпити та узагальнити знання з курсу «Теплопостачання та вентиляція», дасть можливість самостійно вирішувати питання щодо проектування систем опалення на підставі теоретичних знань і практичних навичок, набутих у процесі навчання.

Мета методичних вказівок – дати пояснення щодо складу змісту практичного завдання, викласти основні вимоги щодо її оформлення, дати в узагальненому вигляді рекомендації щодо виконання окремих розділів і навести основні довідкові матеріали.

1 Склад і оформлення практичного завдання

Практичне завдання складається з розрахунково-пояснювальної записки й графічної частини. Під час виконання завдання належить користуватися даними, наведеними в додатках. Загальні вимоги щодо текстових і конструктивних документів наведені в [1-3].

1.1 Розрахунково-пояснювальна записка

Розрахунково-пояснювальна записка повинна містити наступні розділи:

Вступ.

1 Вихідні дані для проектування.

2 Розрахунок системи опалення.

2.1 Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій.

2.2 Визначення втрат теплоти приміщеннями.

2.3 Опис прийнятої системи опалення.

3 Список джерел інформації.

1.2 Графічна частина

Графічну частину виконують на креслярському папері формату А4 згідно з вимогами [1-3]. Креслення повинно мати стандартні рамку з полями й штамп, у якому вказують назву курсової роботи, найменування креслення, масштаб, прізвища виконавця, керівника, завідуючого кафедрою і дату виконання роботи.

На кресленні виконують: плани будівлі в масштабі 1:500 (план горища або верхнього поверху, план типового поверху, план підвалу або першого поверху).

На планах будівлі повинні бути показані: осі будівлі, основні розміри між осями, номери всіх приміщень, тепловий ввід (умовно), трубопроводи подавальної і зворотної магістралей системи опалення, стояки з їх порядковим номером (нумерація починається з лівого верхнього кута), опалювальні прилади, запірно-регулююча арматура, пристрої для випуску повітря і води. Плани верхніх поверхів розміщують у верхній частині аркуша, а нижніх – у нижній. Номери стояків і кількість секцій приладів проставляють з зовнішнього боку зовнішніх стін.

Елементи систем опалення на кресленні показують основною товстою лінією, будівельні конструкції – тонкою лінією, підпідлогові канали – пунктиром.

Умовні позначення на кресленні повинні відповідати вимогам [3].

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]