Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
noaya_vers_KP_otop.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.67 Mб
Скачать

Українська державна будівельна корпорація “УКРБУД”

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

Методичні вказівки

до виконання курсового та

дипломного проекту

з дисципліни “Опалення, вентиляція і

кондиціювання повітря”

Спеціальність 5.05060103 “Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування та систем теплопостачання”

Харків

2009

Українська державна будівельна корпорація “УКРБУД”

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

Методичні вказівки

до виконання курсового та

дипломного проекту

з дисципліни “Опалення, вентиляція і

кондиціювання повітря”

Спеціальність 5.05069103“Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування та систем теплопостачання”

Розглянуто на засіданні

циклової комісії

теплотехнічних дисциплін

Протокол № __ від ____________ 2009 р.

Голова цикл. комісії О.В. Христоєва

Харків

2009

УДК 377.5

Фаріна Г.М. Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проекту з дисципліни “Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря” – Х.: Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну , 2009. – с.

Методичні вказівки розроблено з метою надання практичної допомоги студентам у розробці курсового та дипломного проекту з дисципліни “Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря”

Методичні вказівки розглянуті і схвалені цикловою комісією теплотехнічних дисциплін і призначені для студентів коледжу.

Рисунків 4  , таблиць 1  , додатків 25 

© Фаріна Г.М.

© Харківський коледж будівництва,

архітектури та дизайну

ЗМІСТ

Вступ

6

1.

Мета і задачі курсового проектування

6

2.

Завдання на проектування

6

3.

Склад проекту

7

4.

Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту

8

5.

Зміст складових пояснювальної записки

9

5.1.

Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій будівлі, яка проектується

9

5.1.1.

Розрахунок стіни

11

5.1.2.

Визначення термічного опору залізобетонної плити

12

5.1.3.

Розрахунок горищного перекриття або безгорищного покриття.

14

5.1.4.

Розрахунок перекриття над неопалювальним підвалом

14

5.1.5.

Розрахунок підлоги на грунті

14

5.1.6.

Розрахунок вікон

15

5.1.7.

Розрахунок вхідних дверей до будинку

15

5.2.

Визначення втрат теплоти приміщеннями будівлі, яка проектується

17

5.3

Конструювання системи опалення будівлі, яка проектується

21

5.4.

Гідравлічний розрахунок системи опалення будівля, яка проектується

22

5.5.

Розрахунок опалювальних приладів приміщень будівлі, яка проектується

25

5.6.

Підбір обладнання вузла вводу

28

6.

Організація монтажно-експлуатаційних робіт систем опалення

29

6.1.

Методи проведення робіт

29

6.2.

Монтаж, пуск, налагодження і випробування систем опалення

30

6.2.1.

Установка нагрівальних приладів

30

6.2.2.

Прокладка труб усередині будинку

30

6.2.3.

Пуск і налагодження систем опалення

31

6.3.

Експлуатація систем опалення

33

Додаток А 1,2,3 Завдання на курсове проектування за варіантами

35

Додаток А 4

42

Додаток Б

43

Додаток В

43

Додаток Г

44

Додаток Д

45

Додаток Е

46

Додаток Ж

46

Додаток И

47

Додаток К

47

Додаток Л

49

Додаток М

49

Додаток Н

50

Додаток П

53

Додаток Р

54

Додаток С

56

Додаток Т

56

Додаток У

57

Додаток Ф

58

Додаток Х

58

Додаток Ц

59

Додаток Ш

60

Додаток Щ

60

Список джерел інформації

62

Вступ

Курсове проектування є важливим заключним етапом вивчення навчальної дисципліни “Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря”. У процесі курсового проектування студенти не тільки систематизують і закріплюють свої знання з предмету, але й значно їх розширюють.

Курсові проекти, до складу яких входять виконані наочні посібники, є більш цінними роботами. Вони характеризують наявність практичних навичок у студентів, що дуже важливо для майбутнього молодшого спеціаліста з обслуговування теплотехнічного обладнання і систем. Курсове проектування є невід’ємною частиною навчального процесу і формування майбутнього фахівця.

1. Мета і задачі курсового проектування

Метою курсового проектування є:

  • поглибити, закріпити і систематизувати знання студентів з навчальної дисципліни “Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря”;

  • розвити навички самостійного прийняття рішень при проектуванні обладнання і систем;

  • навчити практично застосовувати отримані теоретичні знання при вирішенні питань конструктивно-планувального характеру.

Задачами курсового проектування є:

  • отримання навичок практичної роботи з проектування систем опалення;

  • отримання навичок використання нормативних та інформаційно-довідкових документів і матеріалів;

  • отримання навичок складання і оформлення технічної документації.

2. Завдання на проектування

1. Вибір окремих даних здійснюється за таблицею у додатку А 1. Для виконання курсового проекту передбачено 30 варіантів. Номер варіанту відповідає номеру у списку навчального журналу.

У курсовому проекті передбачено 6 типових планів поверху. Плани наведені у додатку А 3. На цих планах наведені всі необхідні розміри для виконання проекту.

Варіант конструкції зовнішніх огороджуючих конструкцій наведений у додатку А 2.

Для усіх варіантів курсового проекту необхідно прийняти однаковими наступні дані:

теплоносієм у тепловій мережі є перегріта вода з температурою у підвідному трубопроводі tг = 95ºС та температурою у відвідному трубопроводі tо = 70ºС;

система теплопостачання – закрита;

житлова будівля має підвал і горище;

в підвалі будинку передбачається встановлення елеваторного вузлу;

висота поверху:

7-и поверхової будівлі – 2,7 м;

6-ти поверхової будівлі – 2,8 м;

Розрахунок тепловтрат виконується у вигляді таблиці. (Додаток М)

Гідравлічний розрахунок трубопроводів виконується у вигляді таблиці.

( Додаток C)

3. Склад проекту

1. Графічна частина (2 листа формату А-1 і А-2) виконується олівцем. Всі надписи виконуються стандартним шрифтом. Заповнення повинно бути щільним, не менше 70 %. У графічній частині відображається:

лист 1 – будівельні плани будівлі (план типового верху, план підвалу, план горища), на яких повинні бути нанесені магістральні трубопроводи, стояки, опалювальні прилади центрального опалення (М 1 : 100 або М 1 : 200);

– на планах повинні бути вказані координаційні вісі, діаметри трубопроводів, номери приміщень;

  • схема системи опалення виконується в аксонометричній проекції (М 1 : 100 або М 1 : 200);

  • Специфікацію матеріалів і обладнання системи опалення розміщують над штампом і заповнюють зверху вниз за формою, наведеною в додатку Е.

Схему теплового вводу виконують в одну лінію з експлікацією запірно-регулюючої та контрольно-вимірювальної арматури.

Умовні позначення на кресленні повинні відповідати вимогам [3].

– на схемах системи опалення вказують:

а) теплове навантаження і напір на вводі

б) позначення, діаметр та ухил магістральних трубопроводів;

в) запірно-регулюючу арматуру;

г) опалювальні прилади;

д) прилади для видалення повітря;

є) стояки системи опалення, їх позначення;

ж) дренажні пристрої.

– 1-2 креслення вузлів системи опалення (М 1:20 або М 1:50);

лист 2 – елеваторний вузол (М 1:100);

– вузли елементів обладнання;

– специфікація.

2. Пояснювальна записка (20-30 аркушів формату А-4) наступного змісту:

Вступ

1. Загальна частина

1.1. Коротка характеристика будівельної частини

1.2. Кліматичні дані місця будівництва

1.3. Конструкція зовнішніх огороджувальних конструкцій та їх теплотехнічні характеристики

2. Розрахункова частина

2.1. Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій

2.2. Розрахунок тепловтрат приміщень

2.3. Конструювання системи опалення

2.4. Гідравлічний розрахунок трубопроводів

2.5. Розрахунок опалювальних приладів приміщень

2.6. Розрахунок і підбір обладнання елеваторного вузлу

3. Організація монтажно-експлуатаційних робіт систем опалення

3.1. Методи ведення робіт

3.2. Монтаж, пуск, наладка і випробування систем опалення

3.3. Експлуатація систем опалення

Список джерел інформації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]