Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
noaya_vers_KP_otop.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.67 Mб
Скачать
  1. Визначення втрат теплоти приміщеннями будівлі, яка проектується

Визначення втрат теплоти приміщеннями здійснюється згідно з [ ]. Тепловтрати опалюваних приміщень складаються з основних і додаткових. Втрати теплоти приміщенням визначаються складанням втрат через окремі огороджувальні конструкції.

Розрахункові тепловтрати, Вт, для кожного опалювального приміщення розраховуються за формулою:

Q =Qa + Qв, (5.10)

де ∑Qaсума теплових потоків, Вт, через огороджувальні конструкції приміщення;

Qв сумарні втрати теплоти, Вт, на нагрівання вентиляційного повітря.

Тепловий потік крізь огородження Qа, Вт, визначаємо за формулою:

(5.11)

де A - площа огороджувальної конструкції, м2;

К – коефіцієнт теплопередачі огороджувальної конструкції (визначений в розділі 2.1), (м2·К)/Вт;

tв - температура внутрішнього повітря приміщення, °С, що приймається за додатком Л;

tз - розрахункова температура зовнішнього повітря для розрахунку систем опалення (середня п’яти найхолодніших діб) за додатком А.4,°С;

n - коефіцієнт врахування положення зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції по відношенню до зовнішнього повітря (за додатком Д);

b – додаткові втрати теплоти в частках від основних втрат.

Для зовнішніх стін, дверей, вікон і похилих горищних або безгорищних перекрить додаткові втрати b з урахуванням орієнтації на сторони світу приймаються (рис. 5.2) при орієнтації на:

- північ, схід, північний схід і північний захід - 0,1;

- південний схід і захід - 0,05;

- південь і південний захід - 0.

Додаткові втрати на нагрівання повітря, що надходить через зовнішні двері сходових клітин при їхньому відчиненні, розраховуються за формулою (при висоті будівлі H, м):

, (5.12)

де В – коефіцієнт, який враховує кількість тамбурів: для одного тамбура (дві двері) В=1,0, для двох тамбурів (три двері) В=0,6;

р – кількість людей, що знаходяться в будівлі ( для житлових будинків

р = 0).

Додаткові втрати теплоти, Qв ,Вт, на нагрівання вентиляційного повітря розраховуються для кожного опалювального приміщення, яке має одне або більшу кількість вікон або балконних дверей в зовнішних стінах, враховуючи потребу забезпечення підігрівання опалювальним приладом зовнішнього повітря в об’ємі однократного повітрообміну за годину за формулою:

, (5.13)

де Ап – площа підлоги, м2;

h – висота приміщення від підлоги до стелі, м, але не більше 3,5м.

У курсовому проекті допускається не враховувати зменшення загальних втрат теплоти приміщеннями на величину побутових тепловиділень.

Результати підрахунку втрат теплоти зводимо в таблицю (додаток М).

Розрахунок тепловтрат проводимо в наступній послідовності:

 1. для всіх приміщень робиться нумерація тризначними числами (на першому поверсі - 101, 102 і т. і., на другому - 201, 202 і т. і.), сходові клітини позначаємо великими літерами - А, Б;

 2. визначаємо орієнтацію зовнішніх огороджень за сторонами світу;

 3. позначаємо назви огороджувальних конструкцій в розрахунковій таблиці наступним чином:

зс - зовнішня стіна, пз - подвійне засклення, оз - одинарне засклення,

пг - горищне перекриття або безгорищне покриття, пл - перекриття над підвалом або підлога на ґрунті, пд - подвійні двері зовнішні,

од - одинарні двері зовнішні, бд - балконні двері;

4) визначаємо лінійні розміри і площу огороджувальних конструкцій таким чином (рис. 5.3):

 • площу світлових прорізів і дверей - за найменшими розмірами будівельних прорізів у світлі l1, l2;

 • площу стелі і підлоги - за розмірами між осями внутрішніх стін l3 і від внутрішньої поверхні зовнішніх стін до осей внутрішніх стін l4, l5;

 • висоту першого поверху h1 - за розміром від рівня нижньої поверхні конструкції підлоги першого поверху до рівня чистої підлоги другого поверху за наявності неопалювального підвалу; за розміром від чистої підлоги першого поверху до рівня чистої підлоги другого поверху за наявності підлоги, розташованої безпосередньо на ґрунті; за розміром

від нижнього рівня підготовки підлоги першого поверху до рівня чистої підлоги другого поверху за наявності підлоги на лагах;

 • висоту стін проміжного поверху h2 - за розміром між рівнями чистих підлог даного поверху і того, що лежить вище;

 • висоту стін верхнього поверху h3 - за розміром від рівня чистої підлоги до верху утеплювача горищного перекриття за наявності горища або за розміром від рівня чистої підлоги до перетинання внутрішньої поверхні зовнішньої стіни з верхньою площиною покриття за відсутності горища;

 • довжину зовнішніх стін:

 • некутових приміщень - за розмірами між осями внутрішніх стін l6; - кутових приміщень - від зовнішніх поверхонь зовнішніх стін до осей внутрішніх стін l7 і l8.

Площу ділянок підлоги на ґрунті або на лагах, які примикають до кутів, що утворюються зовнішніми стінами (в першій двометровій зоні), вводимо в розрахунок двічі, тобто за напрямком обох зовнішніх стін, що утворюють кут (див. рис. 5.1).

Рисунок 5.3 - Порядок обміру огороджувальних конструкцій

Лінійні розміри огороджувальних конструкцій визначаємо з точністю до 0,1 м, площу - до 0,1 м2;

 1. приймаємо розрахункові температури внутрішнього та зовнішнього повітря, tв і tз;

 2. знаходимо значення коефіцієнта n для кожної огороджувальної конструкції;

 3. виписуємо значення коефіцієнта теплопередачі кожної огороджувальної конструкції, які знайдені при виконанні теплотехнічного розрахунку;

 4. розраховуючи тепловтрати через стіни, площу вікон не віднімаємо від площі стін, але при розрахунку тепловтрат через вікна в графі 10 додатка М записуємо різницю ( Квікна Кзс). Втрати теплоти через підлогу, яка розташована на ґрунті або лагах, визначаємо по зонах завширшки 2м, відносячи до 4-ої зони іншу внутрішню площу підлоги після 3-ої зони;

 5. знаходимо тепловтрати для кожної огороджувальної конструкції за формулою (5.11), а після цього знаходимо додаткові тепловтрати на нагрівання вентиляційного повітря. До графи 14 додатка М заносимо загальні втрати теплоти кожної огороджувальної конструкції з урахуванням кількості теплоти Qв на нагрів зовнішнього повітря, що потрапляє через зовнішні двері (для сходових клітин). В графі 15 додатка М записуються втрати теплоти на нагрівання вентиляційного повітря, які підраховані для приміщення, також в графі потрібно підрахувати суму втрат теплоти всіх огороджувальних конструкцій приміщення та втрати теплоти на нагрівання вентиляційного повітря в приміщенні;

 6. для кожного поверха потрібно підрахувати суму втрат теплоти всіх приміщень та суму втрат теплоти приміщень для всього будинку.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]