Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсова з менеджменту.doc
Скачиваний:
51
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
354.82 Кб
Скачать

Правила комплектації роботи

Курсову роботу комплектують у такій послідовності:

  • титульний аркуш,

  • зміст,

  • вступ,

  • основна частина,

  • висновки і пропозиції,

  • додатки (у разі потреби),

  • список використаних джерел інформації.

Зразки титульного аркуша та змісту наведено нижче (див. додатки А і Б відповідно).

На останній сторінці курсової роботи студент повинен поставити свій підпис і дату закінчення роботи.

Остаточно оформлена курсова робота підписується студентом на титульному листі й у зброшурованому вигляді здається на кафедру менеджменту організацій (роботу слід здавати старшому лаборанту) для реєстрації, перевірки, рецензування і прийняття науковим керівником рішення щодо можливості допуску роботи до захисту.

7. Рецензування і захист курсової роботи

Курсова робота має бути зброшурована і подана на кафедру менеджменту організацій (старшому лаборанту) в установлений термін. Після реєстрації курсова робота передається науковому керівникові для попередньої перевірки та рецензування. У результаті перевірки курсової роботи, науковий керівник складає рецензію (відгук) на курсову роботу студента.

У рецензії науковий керівник відмічає позитивні сторони та недоліки курсової роботи, враховуючи загальні вимоги до виконання курсової роботи (див. п. 4) виставляє попередню оцінку, згідно критеріїв оцінювання роботи (див. п. 8) і робить висновок про можливість допуску роботи до захисту: "Робота допускається до захисту" чи "Робота не допускається до захисту”.

Робота не допускається до захисту, якщо:

- вона не носить самостійного характеру, списана з літературних чи інших джерел інформації;

- основні питання не розкриті, викладені схематично, фрагме­нтарно;

- у тексті містяться помилки, науковий апарат оформленно неправильно, текст написаний недбало.

Якщо науковий керівник дає позитивну рецензію, курсова робота допускається до захисту у строки, встановлені кафедрою.

У випадку коли курсова робота при попередній перевірці науковим керівником отримує оцінку "незадовільно", вона повертається студентові на доопрацювання відповідно до рецензії наукового керівника.

“Доопрацювання” не означає “повна зміна”. Тому доопрацьований варіант курсової роботи не повинен бути наново написаним (надрукованим) варіантом. Всі доповнення і зміни до початкового варіанту курсової роботидодаються на аркушах паперу формату А4 і розміщуються після додатків з відміткою параграфу, до якого вони належать. До доопрацьованої курсової роботи, зданої на повторну перевірку, обов'язковододається попередня рецензія.Після доопрацювання робота знову подається на кафедру для повторної перевірки.

Викладач може двічі повертати роботу на доопрацювання. Однак, втретє її перевіряє скомісія, до складу якої входять три викладачі кафедри менеджменту організацій, серед яких обов’язково має бути науковий керівник курсової роботи.

Рецензія наукового керівника на курсову роботу підшивається наприкінці курсової роботи після списку використаних джерел інформації.

Остаточна оцінка виконання курсової роботи дається після її захисту.

Під час підготовки до захисту курсової роботи студент повинен обов’язково ознайомитися зі змістом рецензії наукового керівника, адже цей етап виконання курсової роботи - підготовка до її захисту - передбачає усунення помилок і недоліків, вивчення додаткових джерел, зазна­чених у рецензії, осмислення написаного у роботі, готовність пояс­нити будь-які приведені у роботі положення. Тому напередодні захисту студент отримує у старшого лаборанта кафедри менеджменту організацій перевірену науковим керівником курсову роботу, для щоб ознайомитися з рецензією на неї та своєчасно підготуватися до відповідей на зауваження, які у ній містяться.

Захист курсової роботи проводиться перед комісією у складі трьох викладачів кафедри менеджменту організацій за участю наукового керівника роботи.

У ході захисту курсової роботи студенту необхідно показати гарне володіння матеріалом конкретної теми, уміння відповідати на запитання, орієнтуватися у змісті роботи.

Результати захисту курсової роботи оцінюються за 100-бальною шкалою з подальшим переводом оцінки в національну шкалу та шкалу ЕСТS. Оцінка заноситься до екзаменаційної відомості й залікової книжки студента.

Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом одного року, а потім списуються у встановленому порядку.

Захист і оцінка курсової роботи - це підведення підсумків самостійної індивідуальної роботи студента й одержання права допуску до іспиту з дисципліни «Менеджмент».