Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсова з менеджменту.doc
Скачиваний:
66
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
354.82 Кб
Скачать

6. Оформлення та комплектація курсової роботи

Виконання курсової роботи передбачає і її відповідне оформлення. Студент повинен дотримуватись певних вимог до оформлення курсових робіт.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

Курсова робота має бути надрукована на ПК українською мовою й правильно оформлена. Текст роботи має розміщуватися з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм).

Шрифт – Times New Roman звичайної жирності. Розмір шрифту - кегль 14.

Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою по всьому тексту.

Береги: зверху та знизу – 2см, зліва - 2 см, справа -1 см. Міжрядковий інтервал - 1,5. Таким чином, на одній сторінці може розміщуватись до тридцяти рядків тексту.

Усі складові курсової роботи потребують відповідного оформлення.

ОсновнА частина

Текст основної частини друкується згідно загальних вимог, однак, допускається розміщеннятаблицьта іншихілюстративнихматеріалівна аркушахпаперу формату А3(не більше 40 рядків на сторінку).

У разі необхідності дозволяється вписувати у друкований текст курсової роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення. Робити це потрібно чорнилом, тушшю або пастою тільки чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.

Якщо у текст роботи потрібно включити роздруковані на ПЕОМ програмні документи, то слід дотримуватися таких вимог:

  • документи мають відповідати формату паперу А4,

  • їх потрібно включати до загальної нумерації сторінок курсової роботи і розміщувати, як правило, у додатках.

Текст основної частини роботи поділяється на розділи, підрозділи, пункти та підпункти згідно із планом.

Заголовки структурних частин курс звої роботи ("ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ", "ДОДАТКИ"), пишуться або друкуються великими літерами симетрично до тексту (по центру рядка). Заголовки підроз­ділів, пишуться або друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам в основному тексті.

Кожну структурну частину наукової роботи слід починати з нової сторінки.

Нумерація

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляють арабськими цифрами у її правому верхньому куті, проте на титульному аркуші (перша сторінка роботи) номер сторінки не проставляють.

Структурні елементи курсової роботи ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ та ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ВИ­КОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ, ДОДАТКИ не мають порядкового номера.

Нумерацію розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Но­мер розділу або глави ставиться після слова "РОЗДІЛ". Підрозділи нумерують у межах кожною розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка: наприклад, "1.4." (четвертий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації

Ілюстративний матеріал у формі схем, діаграм, графіків тощо, який подається у межах певного розділу, оформляється таким чином: під ілюстрацією пишуть слово «Рис.» і проставляють номер, який складається з номера розділу та, через крапку, порядкового номера ілюстрації у даному розділі, наприклад: Рис. 2.1 — перший рисунок другого розділу.

Ілюстрації нумерують послідовно у межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.

Ілюстрації слід подавати у курсовій роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше або на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках роботи, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є понад формат паперу А4, враховують як одну сторінку і розміщують так само після посилання на них у тексті роботи.

На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.