Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсова з менеджменту.doc
Скачиваний:
51
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
354.82 Кб
Скачать

Обов’язкові рисунки

Рис. 1 – Структура управління підприємством із зазначенням посад управлінських працівників. Приклад такого рисунка наведено у додатку В.

Список використаних джерел інформації

1. Закон України “Про вищу освіту”.

2. Положення про організацію навчального процесу у вузі (Наказ МОН України №161 від 02.06.93).

3. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій (Бюлетень ВАК України: К.: “Бюлетень вищої атестаційної комісії України”. – 2007. - №6. – С. 9-15.).

4. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення.

5. ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочен­ня слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила".

6. ГОСТ 7.1-84 "Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления".

7. ГОСТ 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила".

8. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. - 2-е вид., випр., допов. - К. : Академвидав, 2007. - 464 с.

9. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. - 3-е вид., допов. і перероб. - Л. : Нац. ун-т «Львів, політехніка» (Інфор.-видав. центр «ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту післядипломної освіти) ; «Інтелект-захід», 2007. -384 с.

10. Мартыненко Н.М. Менеджмент фирмы: Кн. для предпринимателя: Для студентов экон. спец. вузов. – К.: МП «Леся», 1995. – 368 с.: ил.

11. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба та ін. -К. : Атіка, 2007. - 564 с.

12. Осовська Г.В. Основи менеджменту /Г.В. Осовська, О.А. Осовський. - вид. 3-тє. – 2006.

13. Осовська Г. В. Основи менеджменту. Практикум : навч. посіб.: реком. МОН України / Г. В. Осовська, І. В. Копитова. – 2005.

14. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник.- К.: Академвидав, 2003. – 464с. (Альмаматер).

15. Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій: Навчальний посібник. – Львів: “Магнолія плюс”, 2005. – 333с.

Додаток А

Зразок титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ “ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

Кафедра менеджменту організацій

курсова робота

з дисципліни “Менеджмент”

на тему_________________________________________

________________________________________________

Студента (ки) __ курсу

економічного факультету

напряму підготовки

030601 “Менеджмент” ________________________________

(прізвище, ініціали)

________________________________

(підпис)

Науковий керівник

________________________________

(науковий ступінь, звання, прізвище, ініціали)

_____________________________________________

(підпис)

Дата здачі роботи на

перевірку та

рецензування ___________

Реєстраційний номер ____

Дата захисту____________

Оцінка _________________

ХЕРСОН – 201_

Додаток Б

Зразок змісту курсової роботи на тему

“Організація раціональної системи інформації в управлінні організацією”

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП ….3

РОЗДІЛ І Теоретичні аспекти створення раціональної інформаційної системи для планово-економічної служби підприємства ...................... 5

    1. Роль інформації в управлінні ............................................................5

    2. Принципи побудови інформаційних систем ....................................

    3. Форми і методи надання інформації у планово-економічний відділ, обов’язки працівників планово-економічної служби

підприємства щодо роботи з інформацією ..................................... 9

РОЗДІЛ ІІ Сучасний стан інформаційної системи підприємства ........... ........... 12

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства ...........12

2.2 Документообіг підприємства, витрати часу на формування і використання інформації працівниками планово-економічної служби ..................... ....................................................................... 14

2.3 Забезпеченість працівників планово-економічної служби інформацією та засобами її збору, переробки і зберігання .......17

РОЗДІЛ ІІІ Удосконалення організації системи інформації на підприємстві... 20

3.1 Типізація та уніфікація документованої інформації.....................20

3.2 Раціоналізація документообігу та забезпечення засобами

збору, переробки і зберігання інформації......................................22

3.3 Удосконалення організації підготовки інформації для

прийняття управлінських рішень....................................................25

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ................................................................................. 28