Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Diplom_27_04.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.49 Mб
Скачать

М

іністерство освіти і науки України

Департамент науки і освіти

Харківської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

Харківської обласної ради

  1. Факультет іноземної філології та музичного мистецтва

  2. Кафедра іноземної філології

    1. Пояснювальна записка

до дипломної роботи

спеціаліст

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему

Використання ігрових прийомів у навчанні фонетики молодших школярів

Виконала: студентка 5 курсу, групи 511 ан

спеціальність

7.02030302 Мова і література (англійська)*

Одай Аделіна Вікторівна

Керівник: к.п.н., доцент кафедри іноземної філології Горовенко О. А.

Рецензент: к.ф.н., доцент, доцент кафедри іноземної філології Пікалова А. О.

Харків – 2015

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………… 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ ПРИ НАВЧАННІ ФОНЕТИКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ……………………………………………………………………………………. 6

1.1 Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання ігрових прийомів на уроках іноземної мови …………………………………………… 6

1.2 Дидактичні умови використання ігрових прийомів у процесі навчання фонетики молодших школярів………………………………………………….16

1.3 Використання ігрових прийомів у процесі формування фонетичних навичок молодших школярів …………………………………………………. 21

Висновки до першого розділу………………………………………………… 28

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ВПЛИВУ ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ НА ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНИХ НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ………………………………………………… 30

2.1 Визначення показників первинного рівня сформованості фонетичних навичок молодших школярів в експериментальному та контрольному класах……………………………………………………………………………. 30

2.2 Формування фонетичних навичок молодших школярів у процесі використання ігрових прийомів………………………………………………...38

2.3 Порівняльний аналіз результатів експериментальної роботи в експериментальному і контрольному класах………………………………….46

Висновки до другого розділу…………………………………………………...52

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………54

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………………………... 56

ДОДАТКИ …………………………………………………………………...... 65

ВСТУП

Актуальність дослідження. Відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (освітня галузь «Мова та література»), провідною метою є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій [6].

Набуття фонетичних навичок перетворює учня з носія академічних знань на людину соціально активну, налаштовану на соціалізацію у суспільстві з метою практичного використання здобутих знань.

Необхідність формування фонетичних навичок і вмінь молодших школярів зумовлено реалізацією не тільки відповідно оновленого змісту освіти, але й адекватних ігрових методів, прийомів і технологій навчання. Найбільш ефективними шляхами реалізації фонетичних навичок і вмінь до вивчення іноземної мови є застосування ігрових прийомів навчання.

Ігровий прийом до вивчення іноземних мов розглядається як прийом організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, що забезпечує засвоєння ними змісту навчання і досягнення цілей навчання при розв’язанні певних проблемних завдань.

Аналіз науково-педагогічних джерел дає підстави стверджувати, що інтерес вітчизняних та зарубіжних учених щодо питань використання ігрових прийомів у навчанні фонетики молодших школярів на уроках англійської мови останнім часом підвищився. Однак наукове обгрунтування формування фонетичних навичок учнів запропоновано у працях К. Гросса, О. Леонтьєва, Ю. Нагибіна тощо.

Стала нормативна вимова учнів є необхідною передумовою для швидкого і міцного засвоєння мовного матеріалу, що у значній мірі сприяє успішному виробленню умінь усного мовлення, читання та письма.

Об’єкт дослідження процес навчання фонетики молодших школярів на уроках англійської мови.

Предмет дослідження ігрові прийоми у процесі навчання фонетики молодших школярів.

Мета дослідження − теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити вплив ігрових прийомів на формування фонетичних навичок учнів.

Гіпотеза дослідження. Припускаємо, що використання ігрових прийомів на уроках англійської мови дасть змогу розвинути фонетичні навички та вміння молодших школярів, за умов:

  • забезпечення позитивної мотивації учнів у процесі навчання;

  • методичного забезпечення процесу іншомовної фонетичної підготовки молодших школярів.

Завдання дослідження:

1. Розкрити сутність і надати змістовну характеристику понять «прийом», «ігрові прийоми», «гра», «дидактична гра», «умова», «дидактична умова».

2. Визначити роль ігрових прийомів під час навчання фонетики на уроках англійської мови.

3. Експериментально перевірити вплив педагогічних умов використання ігрових прийомів у процесі навчання фонетики молодших школярів.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження; узагальнення досвіду провідних педагогів, психологів та методистів, спостереження, системний аналіз, педагогічний експеримент, вивчення наукової літератури з теми дослідження, порівняння, аналіз та узагальнення, аналіз шкільної документації.

Наукова новизна полягає у розробці нових ігрових прийомів для формування фонетичних навичок і вмінь на уроках англійської мови молодших школярів.

Апробація результатів наукового дослідження. Виступ на регіональній науково-практичній конференції викладачів та студентів кафедри іноземної філології (Харків, 2015); тези «Роль ігрових прийомів у формуванні фонетичних навичок учнів на уроках англійської мови».

Характеристика структури роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку літератури, додатків.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]