Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Рабочий стол / 005. 0554061_518FB_tyurmenko_i_kulturologiya_teoriya_ta_istoriya_kulturi.pdf
Скачиваний:
24
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
12.13 Mб
Скачать

РОЗДІЛ I. Основи теорії культури

лише в технічних і фінансових інструментах, а в розвитку інститутів демократії, самоврядування, благодійництва, запровадження освітніх та культурних проектів.

Cеред науковців, особливо серед молоді, росте інтерес до гуманітарних знань. Трансформується і образ сучасного технократа. Нині – це людина, якій, крім свого фаху, необхідно володіти широким спектром культурних надбань – гнучкістю мислення, вмінням контактувати з людьми, переключатися на різні види суспільної діяльності, бути готовою до перекваліфікації та самоосвіти, інтенсивної розумової праці. Сучасний світ стає все більш комунікабельним, а його здобутки належать кожній освіченій і культурній людині. Отже, суспільство, в якому панують ідеї гуманізму, демократії, національні традиції, творча особистість і духовна еліта, спроможне контролювати техніку, забезпечувати подальший прогрес людства.

4. Запитання для самоконтролю знань

1.Дайте визначення цивілізації, назвіть її характерні ознаки.

2.Назвіть основні підходи до визначення поняття цивілізація.

3.Чим пояснюється багатозначність тлумачення поняття “цивілізація”?

4.У чому полягає культурний вимір цивілізації?

5.За якими ознаками можна типологізувати цивілізації?

6.У чому полягають основні суперечності сучасної культури і цивілізації? Визначте причини цих суперечностей.

7.Що означає “техніка” як поняття?

8.Які етапи пройшла в своєму розвитку техніка?

9.Дайте пояснення термінів: “технічне відчуження”, “технічний песимізм”.

10.У чому полягає суть НТР? Які нові проблеми на межі ХХІ ст. висуває перед людиною техніка?

5. Література

Антонович И.И. После современности: Очерк цивизации модернизма и постмодернизма. – Минск: Беларуская навука, 1997.

Волкова Р.А. Введение в культурологию: Учеб. пособие – Пенза: ПГАСАЮ, 2001.

Українська та зарубіжна культура: Навч.посіб./М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін. За ред. М.М. Заковича. – К.: Т во “Знання”, КОО, 2000.

Гуревич П.С. Культурология: Учеб. для студ. вузов.– З е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2002.

Культурология: Учеб. для студ. тех. вузов/ Под ред. Н. Г. Багдасарьян. – 3 е.изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2001.

Шпенглер О. Закат Европы. В 2 х т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1998. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991.

57

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Рабочий стол