Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
педагогика программа .doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
185.34 Кб
Скачать

Модуль 2. Методологія педагогічної науки

Тема 3. Методологічні засади педагогіки

Поняття методології в педагогіці. Види методології.

Філософія освіти. Парадигмальний підхід до освіти. Постнекласична парадигма, холістична епістемологія як сучасні тенденції в педагогіці. Традиційні та інноваційні педагогічні парадигми.

Методологічні підходи. Синергетика, антропологія, феноменологія, герменевтика, аксіологія в педагогічному дослідженні та педагогічній діяльності.

Педагогічні підходи: системний, особистісний, діяльнісний, діалогічний тощо. Принципи культуровідповідності, природодоцільності тощо. Парадокси сучасних наукових підходів в освіті.

Стратегії педагогічної діяльності. Методологічна культура педагога.

Тема 4. Методи педагогічного дослідження

Види педагогічних досліджень.

Дискурс педагогічного дослідження.

Логіка науково-педагогічного дослідження. Проблема, гіпотеза, об’єкт, предмет, мета та завдання педагогічного дослідження.

Якісні та кількісні дослідження.

Теоретичне та емпіричне педагогічне дослідження. Методи, методика дослідження. Види експериментів в дослідженні. Принципи та техніка проведення спостереження.

Оформлення та оприлюднення результатів педагогічного дослідження.

Модуль 3. Сучасні стратегії розвитку освіти в україні

Тема 5. Теорія освіти

Освіта як загальнолюдська цінність та соціокультурний феномен. Освіта як система, процес та результат. Самоосвіта.

Криза в освіті – джерела, умови, шляхи та засоби вирішення. Цивілізаційні виклики до сучасної освіти.

Відкрита та закрита освіта. Холістична освіта. Самоорганізаційний потенціал освітніх процесів. Моделі освітнього середовища. Здоров’язберігаюча та здоров’ястворююча освіта.

Якість освіти. Моніторинг якості освіти.

Зміст освіти. Освітні стандарти. Навчальні програми та плани. Компетентнісний підхід. Результати навчання як методологічні орієнтири при розробці навчальних/освітніх програм. Компетенції як результати навчання, які очікуються.

Цілепокладання в освіті. Таксономія навчальних цілей Б.Блума.

Тема 6. Система освіти України на сучасному етапі

Дошкільна освіта. Середня освіта.

Євроінтеграційні тенденції в освітньому просторі України.

Стратегії розвитку вищої освіти України на сучасному етапі. Мета, принципи та завдання Болонського процесу. Європейська система трансферу та накопичення кредитів. Рамка кваліфікацій як інструмент прозорості освіти.

Навчання впродовж життя.

Заклади освіти. Види та форми навчальних закладів.

Нормативно-правова база розвитку системи освіти України.

МОДУЛЬ 4. ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ

Тема 7. Педагогічне спілкування

Діалогічна та монологічна стратегії педагогічної взаємодії.

Структура спілкування. Вербальний та тілесно-звуковий аспекти спілкування. Активне слухання в педагогічній взаємодії.

Стилі та технологія педагогічного спілкування. Аналіз педагогічного спілкування в контексті трансактного аналізу (Е. Берн).

Діагностика та корекція педагогічного спілкування.

Вплив особистості педагога на відносини в освітньому процесі.

Тема 8. Педагог як психотерапевт в освітньому процесі

Холістичне здоров’я як мета, умова та результат гуманістичного освітнього процесу. Суб’єктивність та тілесність в освітньому процесі. Екологічна педагогічна взаємодія та психологічно небезпечне освітнє середовище. Педагогіка підтримки.

Профілактика шкільних неврозів. Корекція агресивності.

Права дитини в освітньому процесі. Декларація прав дитини та Конвенція про права дитини. Педагогіка ненасильства.

МОДУЛЬ 5. ВИХОВАННЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ТА ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ

Тема 9. Теоретичні та методичні засади виховання

Виховання як основна категорія педагогіки. Співвідношення виховання та соціалізації особистості. Самовиховання.

Виховний процес як невід’ємна частина цілісного освітнього процесу. Закономірності та принципи виховання.

Виховання і вікові фундаментальні потреби людини. Вплив теорій розвитку особистості (З. Фрейд, Е. Еріксон, Ж. Піаже, Л. Виготський, Д. Ельконін тощо) на проектування виховного середовища.

Світосприйняття та особистісні смисли, цінності, установки, стереотипи, копінг-стратегії у вихованні.

Біопсихосоціодуховна модель особистості в цілісному виховному процесі. Феноменологічні та екзистенційні орієнтири виховання.

Сутність та зміст виховання. Види, форми та методи виховання. Гуманістичні та біхевіоральні методи виховання. Маніпуляції та сугестія у вихованні. Розвиток Я-концепції особистості та виховання. Заоохочення та покарання у вихованні.

Колективне виховання. Педагогіка А.Макаренко – за і проти. Ефекти та результати групових виховних впливів на особистість.

Системи та моделі виховання в освітніх закладах. Виховна робота та її характеристика. Виховні ситуації.