Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Первобытное общ-во 14.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
262.14 Кб
Скачать

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу – надати майбутнім історикам та вчителям історії загальне уявлення про сучасний стан питань антропосоціогенезу; розкрити соціально-економічні стосунки, особливості формування інститутів шлюбу та сім’ї, організації влади та управління, розвитку форм суспільної свідомості на різних етапах розвитку первісного суспільства, висвітити долі первісного суспільства в Новий та Новітній час. Історико-теоретичний курс «Історія первісного суспільства» читається як складова частина спеціальної підготовки вчителя історії на історичному відділенні історико-філологічного факультету.

Концептуальною та методологічною основою курсу є розуміння первісної історії як ґрунту всього подальшого розвитку людства. Методологічна база складається з основних положень антропологічного розуміння історії та цивілізаційної теорії. Історія виникнення та розвитку первісного суспільства подається в нерозривній єдності з історією природи та матеріальної культури.

Завдання вивчення курсу «Історія первісного суспільства» обумовлені методичним процесом «сприйняття - усвідомлення – застосування» знань :

• з’ясувати методологічні та теоретичні основи викладання курсу “Історія первісного суспільства”;

• сформувати уявлення про специфіку науки та її джерельну базу;

• навчити студентів розуміти специфіку історичного процесу в період первіснообщинної епохи, наслідки взаємодії системи “людина-суспільство-навколишнє середовище”;

• сформувати чітке уявлення про сучасний стан наукових знань з проблем антропосоціогенезу, неолітичної революції, класогенезу, політогенезу;

• вивчити процес формування суспільства та його структур на різних етапах первісної епохи;

• визначити умови переходу до соціально-стратифікованого суспільства;

• з’ясувати витоки матеріальної культури та проаналізувати її розвиток;

• вивчити особливості господарської діяльності, побуту та духовної культури на різних стадіях первісної епохи;

• висвітити значення пам’яток первісної епохи на терені сучасної України для давньої історії Східної Європи та всесвітньої історії;

• усвідомлювати програмний фактичний матеріал в його послідовності;

• робити узагальнення та висновки на основі вивченого фактичного матеріалу;

• набути навички використання знань з історії первісного суспільства в навчальному процесі та їх подальшого втілення у майбутній педагогічній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- хронологічні межі та періодизацію історії первісного суспільства; джерельну базу; специфіку науки;

- теоретичні основи історії первісного суспільства; термінологічний апарат курсу; історію її формування; історію дослідження видатних пам’яток первісної епохи;

- основні етапи та рушійні сили антропосоціогенезу;

- еволюцію суспільства та його соціальних структур,

- появу та розвиток матеріальної культури, ремесел; появу нових технологій, появу землеробства та скотарства, розвиток транспорту;

- появу та розвиток духовної культури; розвиток форм суспільної свідомості;

- становлення та еволюцію на протязі первісної епохи інституту шлюбу та шлюбно-сімейних відносин;

- появу та розвиток форм власності;

- формування виробничих передумов для розкладу первісного суспільства;

- поняття «доісторія», «праісторія», «сінполітейне суспільство», «архантроп», «палеоантроп», «неоантроп», «агамія», «ендокран», «левірат», «кроскузенний шлюб», «піктографія»;

- характерні риси світогляду, звичаїв, повсякденного життя, приклади здобутків культури первісного суспільства на різних стадіях його існування.

вміти :

- характеризувати джерела вивчення історії первісного суспільства;

- аналізувати еволюцію людини від появи перших людських істот до людини сучасного біологічного виду;

- порівнювати побут, житло, одяг та звичаї людини первісного суспільства;

- показувати на карті місця знахідок різних форм викопних людей; перші центри доместикації тварин та рослин; центри походження культурних рослин за М.І.Вавиловим;

- пояснювати і застосовувати поняття: «ендогамія», «дуально-праобщинна організація», «вождество», «ортокузенний шлюб», «егалітарне суспільство», «бігмен»;

- описувати пам’ятки мистецтва та культу первісної епохи на території України та Євразії;

- характеризувати господарство та матеріальну культуру стадій ранньопервісної та пізньопервісної общини в історії людства;

- визначати основні риси політики окремих держав по відношенню до первісних суспільств в Новий та Новітній час;

- наводити приклади взаємовпливу людина-суспільство-навколишне середовище в первісну епоху;

- порівнювати соціалізацію на різних етапах розвитку первісного суспільства; давати оцінку демографічним та етнічним процесам в епоху первісності;

- висловлювати судження щодо значення появи раціональних знань; розвитку мистецтва; релігії та культів; вміти вирізняти залишки первісних норм та уявлень в класових суспільствах.