Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
екзамен.docx
Скачиваний:
101
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
58.62 Кб
Скачать

46. Питання визначення інформації в перекладознавстві.

В сучасній лінгвістиці інформація розглядається як маніфестована в знаковій системі природних мов, а також в паравербальних та невербальних засобах комунікації. Визначення і типологія інформації є актуальною проблемою в перекладознавстві, оскільки процес перекладу визначають як «передачу інформації, що закладена в даному творі, засобами іншої мови, а функціонально-комунікативна еквівалентність є оптимальним балансом семантики і форми, денотативної, конотативної, стилістичної, культурної та прагматичної інформації тексту оригіналу в перекладі. На думку Виноградова, інформація, яку повідомляють в оригінальному тексті, є тою інваріантною основою, яку слід зберегти незмінною і в перекладі.

47. Типологія інформації в перекладознавстві.

В сучасній лінгвістиці інформація розглядається як маніфестована в знаковій системі природних мов, а також в паравербальних та невербальних засобах комунікації.

Визначення і типологія інформації є актуальною проблемою в перекладознавстві, оскільки процес перекладу визначають як «передачу інформації, що закладена в даному творі, засобами іншої мови, а функціонально-комунікативна еквівалентність є оптимальним балансом семантики і форми, денотативної, конотативної, стилістичної, культурної та прагматичної інформації тексту оригіналу в перекладі. На думку Виноградова, інформація, яку повідомляють в оригінальному тексті, є тою інваріантною основою, яку слід зберегти незмінною і в перекладі. Основна увага в теорії перекладу приділяється порівняльному визначенню об’єму інформації, що закладена в словах оригіналу та перекладу.

48. Поняттєво-логічна інформація.

Поняттєво-логічна інформація (смислова, семантична) включає:

Пропозиціональну, яка має істинний об’єктивний характер і передається словами в прямих значеннях. Для передачі про позиційно-логічної інформації в перекладі використовують перш за все прямі повні еквіваленти, при їх відсутності зявляються трансформації (синонімічні, кореферентні, метонімічні

Асоціативно-метафоричну, яка формується шляхом переінтерпретації знань в термінах інших предметних сфер на основі мисленнєвої аналогії та образного сприйняття об’єкта. Пропозиціональна інформація пов’язана з асоціативно-метафоричною, що представлена метафорами, які ми розглядаємо як використання ознак однієї концептосфери на позначення компоненту іншої. Метафори властиві повсякденній мові та мисленню людини і базуються на здобутому в процесі спільної діяльності етносу досвіду. Донорські сфери навіть одних і тих самих метафор в різних мовах можуть бути різними: цю умову має враховувати перекладач: время бежит - час летить, дощ іде - дождь идет. Важливо зберегти метафору в перекладі і як стилістичний прийом. Втрата метафори призводить до порушення балансу прагматичного впливу на читача оригіналу та перекладу.

49. Конотативна інформація.

Конотативна-інформація.

виділяємо такі види конотативної інформації: Емоційно-оцінна, експресивна, стилістична, культурна.

Емоційно-оцінна та експресивна види інформації полягають як в тому вираження оцінки, почуттів і емоцій того хто говорить чи пише, так і в емоційному впливі на реципієнта. Важливо зберегти цей вплив. вот так клюква! - от тобі й на!

Стилістична інф. може бути різна: функт.-стиліст, та фігурально-стиліст.

Функціонально-стилістична інф. передає функціонально стилістичні характеристики: стиль, соціолект, часові характеристики лексичних явищ.

1.Стильова інформація відображає приналежність лексичних одиниць до певного стилю: вона передається за допомогою таких характеристик слова: книжне (поетичне, високе), розмовне, просторіччя, лайливе. не завжди вдається зберегти.

2.Соціолектна (соціолокальна) інф. яка вказує на соціосферу функціонування слова, інформує про його соціальну належність і локальну поширеність. Соціологічна інф. містять: професійні слова (стаття передова баранка), жаргонна лексика (вікно, хвіст), діалектні слова (пательня, газда). Для перекладача значення таких характеристик слів оригіналу важлива для правильного осмислення і сприйняття тексту і вибору правильного лекс. відповідника. Соціолектна інф. іноді стає непрохідним барєром, що змушує перекладача відмовитись від її відтворення подібними засобами мови перекладу.

3.Хронолігічна (часова) інф. пов’язана з застарілою (архаїзми, історизми) та новою (неологізми) лексикою. Властива лекс. одиницям часова характеристика виявляється в худ. мові змістовною і багатогранною. Вона може зберігатися, передаючи стиль оригіналу і мову часу написання, а міже і втрачатися, якщо перекладач адаптує текст перекладу для сучасного читача.

Фігурально-стилістична інф. слугує для створення різних стилістичних ефектів комізму, іронії, сатири. Стилістичний контраст, що полягає в неспівпаданні стилістичних окрасок слів у висловлюванні часто використовуються письменниками для створення комічного ефекту. извозопримишленники - візники

Культурна інф. - сукупність маркованих знань, уявлень носіїв певної етнічної культури. Типи:

Культурно-знакова інф. включає реалії, константи культури та символи. Реалії - елементи нац.. специфіки лінгвокультурної спільноти, що ускладнюють переклад його текстів і їх сприйняття носіями інших культур через відсутність в їх мові відповідників. - лексичні (відсутність слова, але є концепт), - концептуал. (відсутній концепт і слово) . Способи перекладу: пояснення, примітки, зноски, коментару, заміна концепту, калькування, заміна реаліями мови перекладу. Символи - естетично канонізовані культурно значимі концептуальні структури іншої ніж звичайний зміст реалії чи знаку понятійної сфери, що характеризується образністю. Камінь спотикання

Міфологічна інф. Компонентом культурної інформації можуть виступати міфи - фіктивні закріплені в етносвідомостіідеї, що приймаються на віру всіма представниками етносу, не потребують доказів. Міфологічну інф. на мовному рівні представляють міфологізми.

Архетипна інф. Архетип - первинна уроджена психічна структура, вияв родової памяті, історії минулого етносу, людства, іх колективного підсвідомого, яке забезпечу цілісність і єдинство людського. Архетипи : психологічні (з памяті народу), та культурні (з культурного досвіду людини). Зміст-універс. і етнокульт

Стереотипна. Стереотипи народу - детерміновані культурою, узгоджені і фіксовані структури етнографічної свідомості, які уособлюють результат пізнання дійсності еносвідомістю. Етнічні стереотипи закріплюють в свідомості людини культурні традиції, обряди, ритуали, звичаї, вірування.

Прецедентна інф. пов’язана з прецедент ним феноменом - компонентом знань, позначення і зміст яких добре відомі представ. певного етносу. На когнітивному рівні прецедентність існує у вигляді концептуальної структури репрезентації ситуації..

Паравербальна інф. Для перекладу значима інф. закріплена за паравербальн. засобами, оскільки для кожного етносу деякі фонаційні, жестові, мімічні, пантонімічні кінеми можуть бути унікальними