Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗВІТ з практики.docx
Скачиваний:
763
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
166.59 Кб
Скачать
  1. Облік і аудит капіталу та фінансових результатів

Аналізуючи баланс ПСРП «Ремавтоагрегат» станом на 31.12.2013 р., було виявлено наступні складові його власного капіталу:

  • капітал в сумі 130,1 тис. грн.;

  • нерозподілений прибуток в сумі 335,1 тис. грн.

Загальна ж сума власного капіталу аналізованого підприємства склала 465,2 тис. грн.

Стаття балансу «Капітал» включає в себе суми статутного (70 тис. грн.) та резервного (60,1 тис. грн.) капіталу. Таким чином, можемо розглянути структуру власного капіталу ПСРП «Ремавтоагрегат» на рис. 4.

Рис. 4. Структура власного капіталу ПСРП «Ремавтоагрегат»

Статутний капітал аналізованого підприємства, що становить 15% власного капіталу, утворився шляхом внесення його засновником грошових коштів та необоротних активів, резервний (13%) – внаслідок накопичення сум доходу, що залишається на підприємстві після сплати всіх податків та зборів, а також інших зобов’язань. Резервний капітал був створений з метою покрит­тя можливих в майбутньому непередбачуваних збитків: для покриття балансового збитку підприємства за звіт­ний період та на інші цілі, передбачені законодавством.

Облік власного капіталу підприємства (у складі статутного і резервного) ведеться на пасивному балансовому рахунку 40 «Власний капітал», за кредитом якого відображають збільшення суми капіталу шляхом внесення активів в рахунок капіталу, створення резервів, по дебету – його зменшення.

Аналітичний облік капіталу ведеться за його видами і напрямками використання.

Найважливішим узагальнюючим показником, який відображає ефективність та результативність діяльності ПСРП «Ремавтоагрегат», є його прибуток (збиток). Його розрахунок здійснюється шляхом порівняння доходів та витрат діяльності певного звітного періоду (квартал, рік).

Склад доходів та витрат підприємства, що визначають його фінансовий результат, відображений у Звіті про фінансові результати. Так, чистий фінансовий результат діяльності ПСРП «Ремавтоагрегат» у 2013 році склав 67 тис. грн. (Додаток Б).

Для обліку сум нерозподілених прибутків (збитків) підприємства поточного і минулого років, а також використаного в поточному році прибутку передбачено рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», по кредиту якого відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, по дебету – збитки і використання прибутку.

Внутрішній аудит капіталу та фінансових результатів ПСРП «Ремавтоагрегат» проводять з метою встановлення достовірності облікових даних щодо формування та використання власного капіталу, повноти і своєчасності відображення інформації у зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку капіталу та фінансових результатів відповідно установчих документів і достовірності відображення стану капіталу у звітності.

Джерелами інформації для проведення внутрішнього аудиту капіталу та фінансових результатів ПСРП «Ремавтоагрегат» є наступні документи:

  • Наказ про облікову політику;

  • документи, що підтверджують право власності на майно, яке вноситься до статутного капіталу (свідоцтва про право власності на нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби, інтелектуальну власність);

  • організаційні документи (свідоцтво про державну реєстрацію, накази і розпорядження, протоколи, довідки, ліцензії на діяльність);

  • первинні документи з обліку власного капіталу (виписки банку, прибуткові касові ордери, акти про приймання обладнання, бухгалтерські довідки);

  • облікові регістри;

  • фінансова, податкова та інші види звітності.

В ході проведення внутрішнього аудиту капіталу та фінансових результатів ПСРП «Ремавтоагрегат» особлива увага звертається на своєчасність внесення внесків до статутного капіталу, відповідність суми резервного капіталу законодавчо встановленим нормам (має становити не менше, ніж 25% статутного капіталу), обґрунтованість відображення в обліку операцій (наявність первинних документів).