Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗВІТ з практики.docx
Скачиваний:
763
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
166.59 Кб
Скачать
 1. Облік і аудит розрахунків з оплати праці

В процесі вивчення господарської діяльності ПСРП «Ремавтоагрегат» було виявлено, що при нарахуванні заробітної плати працівникам використовують дві системи оплати праці:

 1. систему посадових окладів – для працівників адміністративного апарату аналізованого підприємства;

 2. просту відрядну систему – для працівників цеху. У цьому випадку розмір заробітної плати залежить від кількості і номенклатури відремонтованих агрегатів, на які керівником затверджуються тарифні розцінки.

Заробітна плата виплачується працівникам два рази на місяць. Аванс – не пізніше 22 числа відповідного місяця, його сума є фіксованою, а власне заробітна плата – не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним, сума якої визначається як різниця заробітку до виплати та уже отриманого авансу.

Заробітну плату аналізоване підприємство виплачує готівкою із каси підприємства. Для цього у день видачі з поточного рахунка знімається відповідна сума коштів (за грошовим чеком). Відповідальним за правильність нарахування заробітної плати та здійснення утримань та нарахувань на неї є головний бухгалтер Костенко Н.Б.

Нарахування єдиного соціального внеску на фонд оплати праці підприємства здійснюються за ставками 38,57% та 8,41% (на заробітну плату інвалідів, що працюють на ПСРП «Ремавтоагрегат»), а також 33,2% (на суму нарахованих лікарняних). Також здійснюють наступні відрахування із заробітної плати працівників:

 • податок на доходи фізичних осіб у розмірі 15%;

 • єдиний соціальний внесок у розмірі 3,6%, а також 2% - з лікарняних;

 • військовий збір – 1,5%.

Згідно із Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» аналізоване підприємство для відшкодування подорожчання споживчих това­рів та послуг проводить індексацію заробітної плати своїх працівників.

Із виплат, що виплачуються підприємством, індексації підлягають:

 • заробітна плата за окладами і тарифами, включаючи доплати і надбавки, передбачені законодавством;

 • допомога по догляду за дитиною до 3-х років.

Не підлягають індексації:

 • відпустки;

 • компенсація за невикористані відпустки;

 • допомога за тимчасовою непрацездатністю;

 • одноразові допомоги;

 • матеріальна допомога.

Індексації підлягають грошові доходи в межах прожиткового мінімуму. Проводиться індексація в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлено в розмірі 101 відсотка.

У місяці, в якому підвищується заробітна плата працівників аналізованого підприємства або збільшується розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавст­вом, індексація не проводиться. Цей місяць вважається базовим для нарахування індексації надалі, якщо в наступних місяцях індекс споживчих цін перевищить поріг індексації.

Оформлення працівника на роботу на ПСРП «Ремавтоагрегат» здійснюється на основі наказу про прийняття на роботу (ф. №П-1).

Після прийняття на кожного працівника відкривають особову картку (ф. №П-2), до якої заносять відомості про працівника (і наступні зміни у службовому стані), водночас роблять запис про прийняття на роботу в трудовій книжці і присвоюють йому табельний номер. Трудова книжка зберігається на підприємстві протягом усього терміну роботи працівника.

Поряд з обліком особового складу на аналізованому підприємстві організовано облік використання робочого часу. Для обліку використання робочого часу застосовується табель (ф. №П-12), який ведеться уповноваженою на те особою (для виробничого цеху – начальник цеху, Коваленко І.В., для адміністративного апарату – заступник директора, Кириченко С.Ю.). Табель містить відомості про відпрацьований час, години понаднормової роботи, запізнення і неявки, причини яких зашифровуються умовними позначка­ми.

Оформлений належним чином табель засвідчується підписами відповідаль­них осіб і в установлений термін подається до бухгалтерії для нарахування заро­бітної плати.

Головним розрахунковим документом, що містить зведену інформацію про нараховану заробітну плату та здійснені з неї утримання є розрахунково-платіжна відомість. До неї заноситься табельний номер працівників, ПІБ, їх посада, встановлена сума окладу, нарахована сума заробітної плати, премій, доплат, сума проведених утримань, а також сума до виплати та підпис працівника в одержанні коштів.

Для нарахування заробітної плати робітникам-відрядникам потрібні не лише дані про відпрацьований час, але і про виконану роботу. Основним пер­винним документом з обліку праці, виробітку і основної заробітної плати робітника-відрядника є наряд.

Виплата заробітної плати здійснюється в триденний термін (враховуючи день отримання коштів із банку), після чого бухгалтер, відповідальний за видачу заробітку «закриває» платіжну відомість, тобто навпроти прізвищ працівників, що не отримали заробітну плату, він робить помітку «Депоновано». Депоновані суми на наступний день після закінчення терміну виплати заробітної плати вносять на поточний рахунок підприємства до банку.

На загальну суму виданої заробітної плати складається видатковий касовий ордер.

Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці в системі рахунків бухгалтерського обліку ПСРП «Ремавтоагрегат» відображає на рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам». За його кредитом відображають нарахування заробітної плати та інших видів доходу працівникам, за дебетом – її сплату та здійснення утримань. Регістром синтетичного обліку для даного виду поточних зобов’язань є журнал №5, аналітичний облік ведуть окремо за кожним працівником.

Організація внутрішнього аудиту є одним з найбільш дієвих способів контролю за станом обліку розрахунків з оплати праці на ПСРП «Ремавтоагрегат». Мета аудиту розрахунків з оплати праці аналізованого підприємства полягає у встановленні дотримання ним чинного законодавства з оплати праці та правильності відображення господарських операцій в обліку; перевірці достовірності інформації, відображеної в бухгалтерській та фінансовій звітності, а також оцінці здатності підприємства забезпечувати відтворювальну, стимулюючу, регулюючу та соціальну функції заробітної плати для забезпечення подальшої безперервної діяльності підприємства.

Джерелами інформації для проведення внутрішнього аудиту з розрахунків з персоналом ПСРП «Ремавтоагрегат» з оплати праці є:

 • первинні документи як основне інформаційне джерело внутрішнього аудиту;

 • рахунки бухгалтерського обліку;

 • регістри бухгалтерського обліку;

 • фінансова звітність.

Первинні облікові документи в процесі внутрішнього аудиту аналізованого підприємства можна класифікувати наступним чином:

1. Наказ про облікову політику підприємства – регламентує особливості відображення в обліку витрат з оплати праці, їх розподілу, а також особливості документального та бухгалтерського оформлення операцій з обліку розрахунків з персоналом.

2. Кадрові документи – надають інформацію про кількісний та якісний склад працівників, прийнятих та звільнених працівників, правомірність встановлення посадових окладів, різноманітних доплат та надбавок до посадових окладів. До них відносяться: положення про оплату праці, положення про преміювання, штатний розклад, наказ про затвердження штатного розкладу, правила внутрішнього трудового розпорядку та ін.

3. Бухгалтерські документи з обліку розрахунків з персоналом з оплати праці – надають інформацію стосовно особливостей нарахування, утримань із заробітної плати та виплат працівникам. До таких документів входять: табель обліку використання робочого часу, наряд на відрядну роботу, розрахунково- платіжна відомість працівника, відомість на видачу грошей тощо.

Внутрішній аудит на ПСРП «Ремавтоагрегат» проводиться за такими напрямками:

1. Перевірка правильності заповнення та законності первинних документів (проводиться перевірка наявності обов’язкових реквізитів за кожним видом документа, що відображають операції з оплати праці, наявності виправлень, підчисток у документах, які не дають права приймати такі документі до обліку; проводиться звірка підписів з переліком осіб, які мають право підпису).

2. Перевірка дотримання чинного трудового законодавства (проводиться аналіз діючих на підприємстві форм, систем і видів оплати праці; аналіз порядку прийому працівників на роботу та порядку звільнення працівників; організації обліку праці та робочого часу та ін.).

3. Перевірка правомірності і правильності застосування пільг з податку на доходи фізичних осіб та інших обов’язкових соціальних зборів (вивчаються документи, які дають право на застосування соціальної пільги з оплати праці та аналізується правомірність її застосування).

4. Перевірка правильності нарахування заробітної плати і утримань з неї.

5. Перевірка правильності нарахувань на фонд оплати праці.

6. Розробка рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності праці, її оплати та ін. (досліджується існуюча політика управління оплатою праці та надаються рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності управління оплатою праці).

Внутрішній аудит розрахунків з оплати праці є одним зі складних елементів в системі внутрішнього контролю на ПСРП «Ремавтоагрегат». Внутрішній аудит розрахунків з оплати праці дозволяє переконатися у тому, що фонд оплати праці і трудовий потенціал використовується повністю і ефективно, а організація та умови праці відповідають вимогам чинного законодавства.