Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗВІТ з практики.docx
Скачиваний:
763
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
166.59 Кб
Скачать
 1. Облік і аудит доходів

Доходи ПСРП «Ремавтоагрегат» відображаються в його обліку та звітності згідно з принципами нарахування та відповідності доходів і витрат. Тому доходи визначаються, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку тих періодів, до яких вони відносяться.

Бухгалтерський облік доходів аналізованого підприємства ведеться відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід».

У Звіті про фінансові результати ПСРП «Ремавтоагрегат» за 2013 рік було виділено такі види доходів:

 • дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 1901,4 тис. грн. (в тому числі непрямі податки та інші вирахування з доходу – 316,9 тис. грн.);

 • інші доходи – 11,5 тис. грн.

Для узагальнення інформації про реалізацію аналізованого підприємства передбачено рахунок 70 «Доходи від реалізації». Він є тимчасовим, має ознаки пасивного рахунка, по його кредиту відображається одержання доходу (на підставі довідок бухгалтерії), а по дебету – належна сума непрямих податків та списання у порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

У складі інших доходів ПСРП «Ремавтоагрегат» відображаються всі інші доходи, не пов’язані з реалізацією (товарів, робіт, послуг), до яких, зокрема, належать:

 • дохід від реалізації іноземної валюти;

 • дохід від реалізації інших оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів);

 • дохід від операційної курсової різниці;

 • штрафи, пені, неустойки одержані;

 • інші доходи від операційної діяльності.

Для узагальнення інформації про інші доходи діяльності аналізованого підприємства використовується рахунок 74 «Інші доходи». Рахунок 74 є пасивним, тимчасовим, по його кредиту відображається збільшення (одержання) доходу, по дебету – суми непрямих податків та списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

Організація внутрішньогосподарського контролю доходів ПСРП «Ремавтоагрегат» відповідно до чинного законодавства покладена на керівника. На підставі затвердженого плану працівники, здійснюють систематичний поточний контроль за діяльністю підприємства. За результатами контрольних перевірок керівник приймає рішення про усунення причин, що негативно впливають на діяльність підприємства.

Перш за все контролюється система документування та обліку, перевіряється законність та доцільність складених господарських операцій на основі первинних документів; достовірність відображення записів в облікових регістрах.

Найвідповідальнішими ділянками аудиту є перевірка доходів від реалізації.

Вона починається з перевірки відповідності показників звітності про доходи фінансово-господарської діяльності даним регістрів синтетичного й аналітичного обліку.

Основними завданнями такої перевірки є:

 • вивчення правильності обчислення й відображення у звітності доходів;

 • підтвердження реальності кожного запису на аналітичних рахунках до ра­хунків 70 «Доходи від реалізації», 74 «Інші доходи» і 79 «Фінансові результати».

Джерелами перевірки є:

 • фінансова і податкова звітність;

 • регістри аналітичного й синтетичного обліку результатів фінан­сово-господарської діяльності (Головна книга, журнали-ордери й відо­мості до них за рахунками 70 «Доходи від реалізації», 74 «Інші доходи»);

 • первинні документи, розрахунки тощо.

При перевірці правильності відображення доходів і фінансових результатів бухгалтер переглядає виконання вимог до річних звітів при складанні Звіту про фінансові результати підприємства:

 • всі операції повинні бути зареєстровані і представлені належним чином;

 • зареєстровані операції повинні відповідати реальності;

 • операції повинні бути занесені до правильного періоду та правильно оцінені;

 • всі операції мають стосуватись підприємства;

 • операції з отримання доходів повинні бути занесені у відповідний рахунок та правильно представлені в річних звітах.

При здійсненні внутрішнього контролю доходів ПСРП «Ремавтоагрегат» застосовуються:

 • нормативні перевірки, які являють собою вивчення вмісту відображеної в документі операції з точки зору її відповідності до чинних норм, правил та інструкцій;

 • арифметичну перевірку, яка полягає в контролі за правильністю підрахунків, зроблених при складанні конкретного бухгалтерського документа.

Таким чином, можна зробити висновок, що система внутрішнього контролю доходів визначається внутрішніми правилами підприємства та процедурами контролю, які запроваджуються власником підприємства для досягнення мети – тобто, забезпечення стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій і помилок, достовірності бухгалтерських записів та своєчасної підготовки фінансової інформації.